Analiz Formları 
FT-IR
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)
NMR
Q-TOF LC-MS
AŞINMA TEST CİHAZI
AZOT PROTEİN TAYİN CİHAZI
BET
DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC)
FLORESANS SPEKTROFOTOMETRESİ
GC-MS
GPC
ICP-MS
KALORİMETRE
LANGMUIR-BLODGETT
MASTERSİZER
MİKROPLAKA OKUYUCU
NÜKLEİK ASİT İZOLASYONU
ÖĞÜTÜCÜ
PCR
POLARİMETRE
RESS
UHPLC
UV
XRD
XRF
YARI İLETKEN KARAKTERİZASYON
FİYATLAR
Agaroz Jel Elektroforezi Analizi
Geniş Spektrumlu Yüksek Çözünürlüklü Fotolüminesans Spektrometre(PL)
Su Analizi
TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ