ࡱ> _8bjbjbbRR<NDR'( &&&&&&&$(+F&Qw"& '8&&:C , @MuFo &"'0R' ++ + &&R'+R" t: INCLUDEPICTURE "https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.0.200.200/p200x200/15578820_1212122765538568_3223797989647699565_n.jpg?oh=f37094704ddfe9c1405fd9a8e2172094&oe=58E8F6F8" \* MERGEFORMATINET CUMHUR0YET N0VERS0TES0 0LER0 TEKNOLOJ0 UYGULAMA VE ARA^TIRMA MERKEZ0 Cumhuriyet niversitesi, Kamps 58140 S0VAS HYPERLINK "mailto:cutam@cumhuriyet.edu.tr" cutam@cumhuriyet.edu.tr http://cutam.cumhuriyet.edu.trNKLE0K AS0T 0ZOLASYON ANAL0Z 0STEK FORMUTalep Edilen Analiz Bilgileri%Bioneer ExiPrep 16Plus Otomatik Nkleik Asit 0zolasyon Cihaz1 ile izolasyon%Manuel kit ile izolasyon%Manuel kitsiz (Fenol-kloroform/Salting-out) izolasyonBioneer ExiPrep 16plus cihaz1 ile analiz istendiinde kitlerin temini ve n haz1rl1k iin uzman ile gr_lmelidir. rnek solsyon halde deil ise (r: kemik, kas dokusu, yaprak, tohum vb.) n haz1rl1k yap1lmal1d1r.Numune BilgileriEtiket NoNumune Ad1Numune Tipi (Doku, Kan, Bitki, Bakteri& )Numune Hacmi (g, mg, ml& )n Haz1rl1k Gerekiyor mu?0102030405Numunenin (varsa) zel saklama ko_ullar1:Analizi Talep Eden Ki_i veya Kuruma Ait BilgilerAd1 Soyad1: Adres: Telefon ve Fax: E-mail: 0MZAAnaliz creti deme Bilgilerideme yapacak ki_i veya kurulu_un ad1: Varsa Proje No: Adres-Tel: Analiz cretinin yat1r1laca1 hesap no: TR63 0001 0015 0739 8770 6050 35Raporun ve Faturan1n Al1c1ya Gnderilme ^ekli % Elden %Posta* % Kargo* *Raporun ve/veya faturan1n posta veya kargoya verilmesi durumunda deme al1c1ya aittir. -Gnderilen numune cam, plastik veya metal bir kaba konulmal1d1r. Po_et, torba, vb _ekilde konularak gnderilen numune iade edilecektir. Dklmeye kar_1 gerekli tedbirler al1narak gnderilmelidir. -Kullan1c1ya ve cihaza zarar verme olas1l11 olan rnekler kabul edilmeyecektir. Adet Birim Fiyat1 (TL) Toplam Fiyat (TL) Analizi Gerekle_tirilen Numune Toplam 0ndirim Miktar1 Ara Toplam %18 KDV Genel Toplam 0leri Teknoloji Uygulama ve Ara_t1rma Merkezi Taraf1ndan DoldurulacakKay1t No.Geli_ TarihiBiti_ TarihiAnaliz Tutar1Analizi Yapan1n 0mzas1 Laboratuvar Mdrnn 0mzas1 Prof. Dr. Mehmet ^0M^0R CTAM Hizmet Szle_mesi Bu szle_me CTAM Laboratuvar1 ile M_teri aras1ndaki Hizmet Szle_mesidir CTAM dan hizmet talebinde bulunan tm ki_i ve kurulu_lar M^TER0 olarak, Merkez Laboratuvar1 ise CTAM olarak adland1r1lm1_t1r. Deney _artlar1na uygun _ekilde numune gnderme i_lemi m_teriye aittir. Numune ald1rma talebinde bulunabilir. Numuneler, ilgili laboratuvar ile konu_ulduktan sonra istenilen miktarda gnderilmelidir. Numunenin CTAM a kabulne kadar geen sre zarf1nda uygun ko_ullarda ta_1nmas1, ambalajlanmas1 ve muhafazas1 m_terinin sorumluluundad1r. Bu etkenlerden dolay1 deney sonular1nda olu_acak olumsuzluklardan CTAM sorumlu tutulamaz. 0 2 4 f t  V X Z \ ^ ;ŵ󮧕{{shd\dh;hrQ6hrQh hrQCJ$aJ$hmhb$5 hb$5 hUz5 hrQ5hMhb$CJaJ"jhb$CJUaJmHnHu hh h3hhh0J h@ 3hjhUh h@ 3hb$h@ 3hb$5hmhb$5CJaJ h(hb$hb$jhb$U$ 4 X \ $$Ifa$gd$dh$Ifa$gd $$Ifa$gd\ ^ ]Q $$Ifa$gdmkd+$$IfFF!(rH t0{(  44 lapytrQ $Ifgd5qkdw,$$IfF({( t0{(44 lap ytrQ . |||d99$*$1$IfgdrQokd-$$IfF({( t0{(44 lap ytrQ , . 0 @ \ h j l >p(.0>ؼؼؼ{tb"h8BhrQ56CJOJQJaJ h56 hrQ56h8Bhj56h8Bh)856hrhmhr5hb$hrQhb$CJaJh;h;CJaJh;CJaJhrQCJaJh;hrQ6CJaJhrQhrQCJaJ hrQhrQhrQh hrQCJ$aJ$ hIhrQ$. 0 _R $Ifgd;kd-$$IfFF (~ ~ t0{(  44 lapytrQ $IfgdOokd5.$$IfF({( t0{(44 lap ytrQ0Hwk[KK$ $Ifa$gd.$ $Ifa$gdrQ $$Ifa$gdrQ $$Ifa$gd)8 $$Ifa$gd `okd.$$IfF({( t0{(44 lap ytrQ>FHTV^`ln|~ ,.<ѸyokgkgkgkgkgkWh<h +Q56CJOJQJhhjh8Bhj56h;hj56CJaJh;56CJaJh;h;56CJaJ h;56 hrQ56h8BhrQ56hrQhj56CJaJhrQ56CJaJhrQhrQ56CJaJ"h8BhrQ56CJOJQJaJh;56CJOJQJaJ!#kdI/$$IfFrG ( D t0{(44 lap2yt $$Ifa$gd.$ $Ifa$gd. $IfgdO $$Ifa$gd `/# $$Ifa$gd `kd30$$IfFrG ( D t0{(44 lap2yt $ $Ifa$gd. $IfgdO /# $$Ifa$gd `kd1$$IfFrG ( D t0{(44 lap2yt$ $Ifa$gd. $IfgdO"/# $$Ifa$gd `kd2$$IfFrG ( D t0{(44 lap2yt"$&(*$ $Ifa$gd. $IfgdO*,2/# $$Ifa$gd `kd2$$IfFrG ( D t0{(44 lap2yt2468:$ $Ifa$gd. $IfgdO:</" $Ifgd +Qkd3$$IfFrG ( D t0{(44 lap2yt$Ifokd4$$IfF({( t0{(44 lap ytrQVtxbd DN\j𪢪zogoghGCJaJhY5hGCJaJh2dhG5CJaJhG5CJaJhu4hGCJ aJ hjACJ aJ hb$CJ aJ hu4hb$CJ aJ hnhb$hmhb$CJ$aJ$h_hb$B*phhmhb$B*phhmhb$B*phhb$B*phhb$hmhb$5h +Q%<T $Ifgd;s$IfokdO5$$IfF({( t0{(44 lap ytrQTV$Ifqkd5$$IfF~({( t0{(44 lap ytrQn$Ifokd[6$$IfF({( t0{(44 lap ytrQt $Ifgdzqkd6$$IfF\({( t0{(44 lap ytrQseee $$Ifa$gdGK$ $$Ifa$gdGK$ $$Ifa$gdmqkdg7$$IfF\({( t0{(44 lap ytrQPRTD6(( $$Ifa$gdGK$ $$Ifa$gdGK$kd7$IfK$L$F\M( t0(44 lap(ytGTVXZ6kd8$IfK$L$F\M( t0(44 lap(ytG $$Ifa$gdGK$Z\ln~p $$Ifa$gdGK$ $$Ifa$gdGK$skd9$IfK$L$F(( t0(44 lap ytGjlprPR\^t⚽yfy%hUl6CJOJPJQJaJnH tH +hbwhUl6CJOJPJQJaJnH tH hrQ hrQ56hGh*$hGCJaJh hChb$5hmhb$5hb$hGhG5CJaJh|hG5CJaJhG5CJaJhGCJaJhu4hGCJ aJ h|hGCJaJ#nptfX $$Ifa$gdGK$ $$Ifa$gdGK$kd :$IfK$L$F0(* t0(44 lapytGtfX $$Ifa$gdGK$ $$Ifa$gdGK$kd:$IfK$L$F0(* t0(44 lapytGtfX $$Ifa$gdGK$ $$Ifa$gdGK$kdf;$IfK$L$F|0(* t0(44 lapytGtfX $$Ifa$gdGK$ $$Ifa$gdGK$kd <$IfK$L$F0(* t0(44 lapytGtk $IfgdGkd<$IfK$L$F0(* t0(44 lapytGr $$Ifa$gdmqkdO=$$IfF_({( t0{(44 lap ytrQrt$Ifokd=$$IfF({( t0{(44 lap ytrQGAAAA$Ifkd[>$$IfF\ j( cl t0{(44 lap(ytrQPG>55> $Ifgd $Ifgdu4kd'?$$IfF\ j( cl t0{(44 lap(ytrQP^caNN?$$*$1$Ifa$gdUl$d<$Ifa$gdUlkd?$$IfF0(j t0{(44 lapytrQ $Ifgdu4 $IfgdG^`>x@z\|}*h.P!$ & F Vd$*$1$If^`Va$gdUl$$*$1$Ifa$gdUl>x}*P$Z *󻩙rrrrn^Shb$^JmHnHujhb$U^JmHnHuh?1(hbwhUl5B* CJOJQJaJph `"hUl5B* CJOJQJaJph `hbwhUl5CJOJQJaJ#hbwhUl5CJKHOJQJaJ h:hUlhbwhUlCJaJ!hbwhUlB*CJPJaJphU%hbwhUlCJaJfHq hbwhUlCJPJaJM_teri, numuneleri kodlamal1 ve s1ralamal1d1r. Kodlama silinmeyecek _ekilde numunelerin zerine yaz1lmal1d1r. Ba_vurular1n kabul edilebilmesi iin Ba_vuru Formu ve ilgili Deney 0stek Formlar1 eksiksiz olarak doldurulmas1 ve imzalar1n yetkili ki_iler taraf1ndan at1lmas1 gerekmektedir. Ba_vuru Formu ve ilgili Deney 0stek Formlar1n1n doldurulup imzalanmas1yla m_teri, deneye gnderilen numunenin (varsa) insan ve evre sal11na olan zararl1 etkilerini beyan ettiini, etmedii takdirde olu_acak uygunsuzluklardan KEND0S0N0N sorumlu olaca1n1 kabul eder. Deneyler ve cretleri, numune kabul kriterleri ve deme _artlar1, deneyi gerekle_tirecek uzman/retim yesi kabul ve Merkez Mdr onay1 ile belirlenir. M_teri taraf1ndan iadesi talep edilen numuneler de analiz sonras1nda orijinal veya modifikasyonlar yap1lm1_ numune artm1_ ise gnderi masraflar1n1 m_terinin kar_1lamas1 suretiyle iade edilir. Numunelerin iadesi deney raporunun teslimi ile birlikte yap1l1r. Bu numuneler bir hafta iinde teslim al1nmad11 takdirde imha edilir. Her trl posta/kargo masraf1 m_teriye aittir. Deney ve hizmet cretinin dendiine dair belge CTAM a ibraz edilmeden deney ba_lamaz ve rapor dzenlenmez. Birden ok ayn1 analiz numunesi ba_vurusunda ilk numunenin uygunsuzluu durumunda dier numunelerin analizi iin m_teriyle ileti_ime geilir. M_terinin istei dorultusunda analiz i_lemlerinin sreci belirlenir. Dier numunelerin analizinin iptal edilmesi durumunda ilk analiz bedeli al1narak kalan bedel iade edilir. Tek analiz ba_vurular1nda, analiz sonucu elde edilemese dahi analiz bedeli iade edilmez. Her deney sonucunda, oklu numune bile olsa, tek deney raporu dzenlenir. 0lave raporlar, sonular1 yorumlama ve farkl1 sonu formatlar1n1n her biri %50 ek crete tabidir. M_terinin deney sonular1na itiraz1 durumunda yap1lan deney tekrarlar1nda ayn1 sonular1n bulunmas1 durumunda m_teriden tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz cretlerinde niversiteler ve kamu kurum ve kurulu_lara 0ND0R0M yap1ld11 durumlarda ilgili kurumdan CTAM gerekli belgeleri isteyebilir. Analiz sonular1n1n bilimsel bir yay1nda kullan1lmas1 halinde bu analiz(ler)in yap1ld11 yerin Cumhuriyet niversitesi 0leri Teknoloji Uygulama ve Ara_t1rma Merkez i olduunun yap1lan yay1n(lar)da/tez(ler)de belirtilmesi gerekmektedir. Sunduunuz yaz1l1/szl, ulusal/uluslararas1 al1_malar1n1z1n bir kopyas1n1 da merkezimize vermeniz gerekmektedir. Analiz talep eden ki_i/kurum, deney sonular1n1n sadece deneyi yap1lan numuneye ait olduunu, ticari bir amala kullan1lmayaca1n1 ve reklamlarda CTAM 1n ad1n1n zikredilerek ve/veya sz konusu rnn CTAM, Cumhuriyet niversitesi Laboratuvarlar1 vb. taraf1ndan onayland11 anlam1na gelecek _ekilde kullan1lmayaca1n1 taahht eder. Anla_mazl1k durumunda S0VAS mahkemeleri yetkilidir. BU FORMDA BEL0RTM0^ OLDUUM B0LG0LER0N DORULUUNU VE CTAM H0ZMET SZLE^MES0 NDEK0 HKMLER0 AYNEN KABUL ETT00M0 BEYAN EDER0M. YETK0L0 / PROJE YRTCS TAR0H VE 0MZA  EMBED PBrush {{kkkkkk$$Ifa$gdUl$ d$If^ `a$gdUlikd@$$IflA(( t0(44 layt 2468gd gd6cCikdA$$IflA(( t0(44 layt*,.0468h?1hGhb$jhb$U^JmHnHujAhb$U^JmHnHu$jK%] hb$UV^JmHnHu21h:p{. A!S"S#S$S% nj삀~AC+PNG IHDRzUsRGB pHYsodj[IDATx^\gu6~gg{jժ.[`cbl cش$@BCH .f `܋޻N{{W$H B^޹==99/.:/p׽?z{3n;u\W5~p~$:ju]劢 Yley_q"KWoF\yG61)Yb``J3LןyK/Xz\Q 2' XutZk Ic2n490rB.gfv6riXE౷EY!)V!-}~Nm Mi ТI5!ˎ߾C{R!m͂ѱ- .y(/\q ~ս¦iN[xB:fG - *)똮kᤒ =9e Z eg%vUHEIbxvSUsaGq"RK-kK&ݰntL Vz9^-D-y;,*Wx?iJ(gg3`B;X ZbYat=tTG8P2f?'),l*Kft(ۮP\H"ux%Y.imiSRI"\QvDр?۱ XPrgzzDRCkDIpT6쏦:kƎRsyOaṗFq-XOE.Ԓ| /¦wg ;lt C}]Gif2eDA! XN'G "B&'sޖeu^ VTƖ,hps E" cw]SȁR:%&l 7;Ga!v=HR^^^pR"6,T .\ӹp/MG[t^"oll:qfqC-f^oLJ{(w6؟,)r#/vM2L,jlzgr=\N3t $`Q⚎HyYeG%6ϩZfօԊR^`8 wV-SL=4e5>ޞ"_Vk2=u#)riIGNJv#JլXڵK'Vy佮b*ٲs*<Y <[ Woi_&WT ,rcz9ŸKC*:G/ M;}fN*̂uܕ'B\yNEP/8BV㵆fm8#.|o/=5v*L:R-Gd%'kJ+j6iA1$C򜋈_rM5Er3Y=F|Au+ݴoǁE[V/:xj䉮xaB.^~(eʯ?U^V4!˱3> uJ׬*m8f8Q5lđ_K2gE/!%_ "J@O~Gzo"z[֒zD.D&l.JiQh*_RT5޼ .)RHPCİN$@|!8M}C=;ʓƃaS7`>ϟ'a49et6Q~PZpDŽSHQiT_p~v[SP킊( ZyT2%x>bBz%ۯؑ* ,r&<OLt=lʏ @%p\^3 P;ѯm) ܙ, FK/h 4s۞?p}S|V :B@~>@*@a:@kHYore5+(%f:E'#YhnzWKȀ bgw ΄Ąq:2hEz- ńd0勆GF#}چѕ|i0Ai;Drl,b)}!b i0`,/j3\}dUqm@hX;E쎨!ʾYᆭbz!V*92'Mc(G/m:p72i?8N"(^˚q96tHKDJ67*ɖN4VObow@ ̖[,6#IAicRC%3>okٹkdȘ؛\Ňℑlsa?= 5I-p(@H1u) P(:\.` ƪk.KOu%ϩ@X:3Om96˗hGP"PtWaD P;ˆF& @^@;5x~+Lx:ohX:`PR> T! Q3ɞ[zwoO+*JkKr󭷵\{!nMl7k 8 M]<D,v1 Li jic Τd1Z~ 44+MFiφ D-(|3/$wGɏ;F[sLp( h<+(@_%CrڰdRS5H0zp3m-}ʍǏYɤl[vP>+əPъoꪜCK`lBuؠ7/]~j̩GԄʊVUmgpsNGΉ][mXk#p vǡsESA=ˆE~3`d[mtW6!p6tՀ='T-/YA‡Q`ir+ .p&{{p=كRRQ g)7%[jh4ZZO\p+J,S Y`#w\wtR &@Y8=peĬԮ^g5*$Eço'{ܾbkXpŨ俽K+!`V 5>Y2Gb8/ EoX]d+5- KltO!r z]1,J a誖(OV9UU^^ N[13 /=;.k2>M`Nh&!5o[t{X%hP5఑-}ߤ_O&h1/ &%t1ˀubH"WMcci 봪_Ē5P&@l <@')o!=9zxdDP7+[4֯gBKW 7m<:#YzX8cb^c!]HpdU`4@Ft տj'7BxcQMMM=cC#~Ocha(he F 0;0tCt <=2%F_t5ޖ puw%!-*NYihʊhs[@p=[wZxvUnzH Z%{%ݗ6W^}TQ2t]pi}:Mn$/DA)KM4ǐ?= YK@O W'ȶ|?qwr&ExHǡ*<;g˜,[q_T-VlVL0>9p~"8IUX3(B MGxnb. 5-8;+JM^S- E/Td.v5$[ CZiBBغlvg{vY]MEe_kKӍV%ٕ`!g϶3Gy_YxoPBy*b^pu ș=c}a%I-]0 b;ZӆJ'/<) 2HAgMΗD|kohQ͕HΧQaK58>u&+ ^}3'"r Hռ/,76mPzRSÓM`DN$pz"x.>-0&ܕpB,j .YYQreW]#]t|HzߜO)4S b8$i(!kq-F!3>pt&`,@\o9{|IԙɶR>L<6-Yzq)y8+/3 O "gR~^l,h%(p(G tW_3 m'dxd,cPfQ8M3}Ѧ`% e`@/rܿ_j;%s9P%dP-ɶV#6,%$7T̉]nQ}ůcP~{5PO+//<.xmY C& W܎? V s?QZFkH?<.[/E=Ҧ(.雿xRKKp{`GpͪP.H? ĔDR818}g>'_@FP,L t?17P/tN2ӻw{`P| USAz˟qXXg2_j,|qɺRmyݠd1h+"2^-?CÏ^9$1T(9'YVW6n:{cldWOsL;*a!A-/ajm#s|jlsۤ^5fRT:ecٜ W֢ Cm̳hf^xj4D7ĉ ڕ%ңR$F&Yv=yo !|.@B "8Ex;މU_yT?}Xē#! ؼ%ZT|%_xfH$cEZI0߶_饱>8eUdB_Z7+*E,|VZ8rdO)9"<,.fKZ=8`F#DeӦ[9L c}'kފl2ث@rM0*iU7;:tgzvki$u]վz^ʿ8cm?m>`yt VwAYPY$ 4QuYF(2Ɛg>t6Cp psy$ފSFdQs^ImkgCT[z gO~lI`p0Nl/pep x3;_|iNx0AD>V7 cP D/fXzCA)*k|M !IhOZ~f9V+"B 6Jlr =uleU6*G ?,xMtㅩ,75,X?"г;qj`$b1>y~@(R־% dJ &"O1lV8J}TLW=D7F??9E58K,g#qBU}ek(CoѧvO&'|‰BH z@>`4)$r=7]}؞m?|@f{}?5 L6}gF.˒Vj,.{g,Qz! Mͥ"S۶ jVŕWE^4s)p%%["Z)PAp!, Ԋr{ p`w7((beȕL Tq 1ݢ~_3uIRj#c=Xط_uvaaNdO($ҢūnMa9[=(Qm1;R"Y"M!nk&W?ru }BYF'ǾmR0IȸKr\&UW˽-"9f_JO$Ph@+d;"s4F4PC3zxaK(ƮVq8aӬt4iY旴ιf; =Ss{k=*mzǵ|*/ R0idJCTBX|䷏F@Sf_yeVTIW?3."9|i 3 @H.\l ԤI%mR6K/i]yv؅B!s t=+Ey uuaItUy" bs=\ D9v3U3|!S04"飻﹯8{0x ' ?pĭrjOI*20LYr3z֬n #0MJP[QHP7lb?u*xOF?gĚlvJ+I&VF ;P01»w)~ *ZfǞ=؉,Ih_u͢<*[tgLnSbHr~2'("9960ޟs'𣏕Égzo;Ġf'b8|ˤO7X;t,JE) 猉_o?@tIȴ4@O:T’Bߚ?96'B\yR8Dv(̪!BIy92[ʆKLY] tDpkYN29t(u?Q"5?qPۈ+}JyhBHK# lJ+W#Gp db:!VCCBҶuqsl :qJ$w>`Ǐ |yݰX|.[=V:'']:VX}@ uS~+|ű߽آw]]~j'Zϸ(nⶁpfI@]ѴaiE6)ދ6t3肕rT*pݣ`*w)QBԾ}WNOw=/ٴqA;0Nk U.!ڷA1YđC<:Ž$ dlOOq_34<2@#ξؑϒ(/ 6:L: +r[?yFGMQBԒˮرW>p؝ҧ ڿT{bU9Aw `c(TBNԸszΗ>uoWΎoyA꯾v4E=>hZX}"Oq TRQ)G]P?ëpf41Tl$=wydZx:f">G.oCH; &9 BJbśHȯ)gjFÒ(9m&mɮܕ|) Ԋ mM^~4_V=QHP+-Y+|:H@p,t%.فR8ʯ[wDIizjW,fl;>#ADO ȎX2HԾʊҺF Z>i)#BZ@Ҽ;pgDLk?oL2M\p {O(8 0d9YhZIn1iїq e%H|'dGk߽7SG5SZ=zw j,R0ԀzD'"J=Ѿ/8ϾX~he;Og!G K@,_OLإjptS? gHh"ZpCh#ؔօCԛO 0x8 >F3 QITp|CO(vnPOCKw[`AYAK,AVXoʱ.ۀ.B0ߚ}"@qv`nrߑ|O 1!Dy<|"2"BbFƻ~Ƨ ?I1Fۏpd7E@lյucT d7Bcbǜ;2"XH!$xƀ8M$V?tI//,dr'^zA$j+nɫ.Z3G{{W|4h=b)X%ZS+К9Oو,$`23wcnV.a}0_PR:2f5J@Qte%N(*-h֌98[1L5hHcD_DFfI˖:: 2p1 % כ:z- ;L"A)0P +r=O?餓t(/\xSǎjUru-l?`xLóe[]XPol.aE~9^[` 4^x ""$"ڞ]J1PD!=ѕ0k4 DGE}dJ Ar*Jbs9p@- . hf!# 5DEo{kx&BARK YeK%Q6\ ~@d}}oQN Oĸ qWpF@I=4 K.(%ke3@O)>>;lxKJx*I1bY6@j{Iw},3 PCʺI:PЎD6 #4$ֲoO48$") ΘCÿP_8/qWR4m*g`} 8=Ʃ3uV(G$KVwjVQZьbgz6~Nd{Zo%R#'"nu\ HLBC^OآDZ7ŌT/&_Ӷa!љRZ'$ӌ\#=PdMD BZYxʣČRQRy8LI)[)-UX*F6ʓ&L =6|ZDļd6tp)0% qd.XUCzZϑ=l!W|1\\gDjq^3H/pȰU,uPIcLȣ@JHc*W:K %0$nּ`xj>K/H~EFg $g.Ȏ;Jͦ:ynjeeªKvgrqXAL(0#GHO.ZoVh^Q=Y1Bͥ3r@t zxy޴9bބŀ Esjd: `gHL"MiXoV4kn e|$Ejb!xê??X@*_S9w D2âQSFt@>I޵sTfigo[J6Qݴf78oڧo]W^RGX' N@AF2YOߔl8|:6 ާh Uz|bh)UU&=fiԝ /etg3'Y|ưNBRCD3xﯿB|π^PrxVY]ɒHCȕa($!x,Ja\X 7Ou'^>-E4䠎bbE;G?Xh|Ȱ&ױ;rj IQ]^ ^S-/(>"b&/h4/y d9wo<|B&*y~/eEDoȞP.}|"e#MIV֛?6Y0.k=1&m!XG2xXBE:z:.!C &)<4>;X? v fVF}%o?ķb([h#2'A]ziC̸0' 3KD3 4-) {R-J"Ka E* 2hz*Ǯe, 4XإW6]uR})ݡ\Ds7Xy"ԑ0E2l'Iơ:|( q %CK,X5PP_cv܏W F l;PE;l օ> d^-}Mvw;fX|hc*ȚR$֓֒ޅrPWSrL(Ʋ6m6 \R>½h}, !]Gj4da:+$>yr_80F9bd> C99<1a㺆}?6Nm_v9zMV><+,?mL :Ri=jzoPg.xtgf~?ɂ&3$\yL&Srx}!` J22F0t&A(NCIkMEm׮WqǏz@A IeMOc:"$p$|jx~!Sl?Lw6`$}q .m*mXyG+[d.yCOXa}hjFL9uhljۋ\JL129z B-B3mv~zx_эo|~4+ך@۬><:y lSvD vI#6W B~jƴ-.zJ 8s4-)]i'"3!u@/̞!t#- 'OڂbP1;c -OBG&NK~x'Tt; \A6M fTZ@@hbI$F! v{wA~7X:d}D o|2_w+++iYf>>*3PF)RGMRYY se€P~ʍǍ߲u@MM ں3T[nD=_^GMr!JϺmj#k\I41{^ehBm-( ij$vTH,B=pq*Q}c=yJH:[ !}-ӔcZYa+1p8,46r$2!Ո+, $ׁvg3/FDf0A)0aH1tp‹tn|+P1&8Z8Bgt w!W0*(FTW]QLJBku'aZÂ84Υ M@kxKL9 ?fMlߒʥG^&0{!sgs& <:g@ oHX*y#E`t<4\ CmgDLuѭPJ8 N4r^R%,[6/(ݏMe(sNXQ/Ǹ4 \*i1,feMXEkŒ:\Bu6D"e0\aط^U[]b m38csXogQ"XR|OlmRsYTD(]ZX 'Qbs4% ˪h{5SAZSsQռܖM#QT*Otu'|A5+tyۊ[m3>;xA;E]0SY&hrPP|c\~I DbGʊ+/ỷcSq0r$opدojf!a)ŴMѷ\OmL-wԘLCq5Qil* hYK*KxĮ}#:~p\[a`;i_5>8m6=Cm k/褴4C*•|7tz(jjXed~+APm̶ƸTROME7ɡ"8 f؝ sNfΉyg$4E{~^U%rF=UHPU9!.Ap3\Tqեf SMEЛJ|0Y.ӥMo`ka8*Mc4ڀ Ti'a1m0brv Ji?A'-/jAӛ``׈ZhiVng%U"GBȦ5~-ߏR91 s̄33G1p#7r[4u(h0A4}C 5f "d! &HDodTGK>td~BUc R9hQw׮tKuj[r fAoAhjG-^D[W]|8T82c"zQ0,$@X 9E@zK8/L1㯠8z;uOn0s0X(EBϐK"63A=I]^l-mw"&DTD ŋїH ; PCR}su﬽Ft'RiUunah23FjjD-$B H-+?|}Urȏq`ZNo#X7Dg/j]ʼnfX;gC$žFc/~;"W[ ta2{쀙lЏŸ!^ϊfƪ|$Y a!>KPN7nX#tK= I;F5"!L?n-g⹧ eQB8[֨s2%zM5T^}x dmHߵwϞ-W9J%%\,yw]Җ2h(Xe&z/l_p5 ҶOb@;9VAVs y*]7Oew (aM~7>CigNy3He)?:4q0ΌtlO| j 8ݞD[Gta}L!#g'Cɡ H&Fڜ5+V,Vg5q"R=?!6,^|t˶!CA-W^⋊׭f¹Zh4de^{e+bOu?hc RȚOgc_Ⱥ va`|wc[j.FXA (y*nuxm&bfF`6"u*!2`FǭG`Fp-Wּ:p/w,*i *hG:$--wnV|CŮo* *`1m|N>X/}Mݞ;~}BQJ(nwֿ 9^0웁4]4ñ yAb0O={JSZ!Piӕ :hFX%b檘jm {?+_qyɚube/G ( x8%t+8r0ۑZ }Hc]5;/:<&;aa`8pl DjjD9XsJ#UClD9p_=cs_RQAQ;T4 gӬ%&ƢksKa"9!|R%cz,oE*b JӿN@{@Ѿ+mPI;8ԩic04g$*@d2}12]9䭛'Gs)"sQ^qec%HoKQE³c-sFpnpwjlY뤌'exW~HnBu )J?i 68oa 0sK_fxl!~h9K WZt /L'n#vx#_0h qbc+ VME hP}lij{g.$Dj0m?hZp;6,. _䒷j%%ݻw^4.%hI3N: Ɠ=S]ak mZA1`O-31)@8dVѤ3tDH@MdߔnqJ%;ČmφUV a]*~㤃oK֯ ųw (el?r׼<1evIqdER@^ MDVʍeQnGІ:ugK`p$[ UY v򎚋kZ.X Ojӓq`d$8~5l+l # u;&8[ 0M(ť=3RPp r;B< ld?TH6z}%^\T˯] ӰՂ:aߜ3JgDl߹+_pY[Y)aw`Ϝ;{󝟁ha. ~y1כz^0@GRWHA0 -Sʃ Bh]rFpUHgl3>. h_*h ,zbn?<|")b!"IaE\i sAϦy@9ox_Zᎏus2S!q`߶ܥ FYpYcV$|hm_zpRbJ3s hp@q)~G`*ﻻ7rЎ, 8 Nh0JDh-p/|ΪDSE'?=\E.^b"3Ϥ1Y҂Aeox/ȹttwJʕ2B(G"PIx<31fnj15S@:Z֨kMQB Dβ-V= $_SV`(4Bt"Nx_w nV†`yCpP?FmGo{ug0Ag~x҉c*܍PojA"!,)'cn^[-oښ#NG`h1P$ TybUs]ԫ7 MrЁ0ŖIh`'!(:@GjcI,;I/F>o>09Ԍh,y٥M7("_7M}^PShNJk/5]Pa|EA+2&)tDAlq4%\Zt>DG171 6[rѡL*Q`He^JЄ"H.>DiOzVe0 7P7W;83g2Ol f$@Ej,)+Q`1ͼ52{&AV'$e/5MhcWՁq "qΫ[4l& 1XVma2(>@@9ma39̀滛14'h1 @S_|+3DH{ܲ-0yә D3R6!T#V)]/Td݉<s ,Z^_3k :v2ԌKَT3aKTtҬeL hT&8wg0$ ej$2+3rOf2ckLY m"N om;m[uBv.O*iPj5-oaߤ%Yz>{xA@fRQ[wJ*(>jL6& xWwiR:licEZ]x.&Lu^%l_}4A֟g뾷 ν,LeԱy%kop+*EҠ{o{vQ-ӒK; ZTUm`-Aq"Wepc&՛&V!Uv9hL%}8fD,a`ᖆ=8q=ZW4|uˌ``t9NCqV sdA0~ϞUd$Z+/_[GqB35,_h8C Y+-$@+Xk8KyÁ,h%30i)q̪-hcEz^ "? `HH߷ǷtxD2cƾ71j/; "h@0 Hf'7ٱYVM $ىF?_ZZa0@t"Ma_!d@aō7U]&>4DkB;US}㯼2y?/6@4gF ' AqqYv>H`R.mGo`TVFɎupVp@iƯ~!0Nd9"4i 3%D̈zi˃34GfZ q*`ĭlhd(8ʫ*NpFXՐ+,s0oI'zU$ D}8KOu!Lk 66#0΁穝7WCPjqK(%L3A,"P=~?Ѝdh(/=*3A3z$P>IUUv,1MIA%*Ji\b֥;b]P,īw1lb b{D iI#>ee|DNfۡE4R!8EC-0(|P]TA ~Xl';NʦPa&"PZH[S13ҡ] /_ɿ9TCKawighL(uBP #MjG 4;s>eq3y$/͆sRX5^kiVa)TZRuyۍq/eHh{h(b:иAv@6ok; &&& #Py^ϴ sKyYC7Gh9怢yHt^p%{~д {9C[ L!-;-lY`66T_[rVSDž#4#4 %؃Mw̰MښP{; S hKtwѷ{OT jiN\ײH TPZv;Cg(O2䝛H5gϼl/whR!<"($!]c'~ &l"cP)H4v!`|hšMJQ @=1Ƶhi@D3VDxLNONt.1iHZ5v* jl25Q>4X}fNTpq3ϟwլ@$)Tc` c;bs `Z ^gi:Ž?[dWC =(&z.q+0u֪Mk9!^gIs̈́CLtgGktXlPMZ]|iY4_sV]r[}PVb}$ {)"9h-{x4~`PC&$<3FXLPʳ([5@u]jKfn| x(bjG92 JihÉ=x%K͹r4Zvk^ӱDA7bYxu'RJعspue{}t8g#Q|G5 Cq8E a&;˝b]6R jf_ 7@3'B*.[W.55ap W]-y $tpv>1]njbMCg7_^C" AכdwfOKMg-t pz+W̾V@wD!>?nQ/o(-)CfIQ~%}K$pt;>sL?TpzOٺxΜOSөN\1K *U .lشW_gTY#sE$ogig>v|bSiѡlv Zh1@d}vlﳳ(ԣ Qϡi ޕ ,';RJq,֝"y#ai tk]ظf]d"L1'ADr;KғM36ԧ Z7ёcGKjaihx0@ DWdޙUOhG v&o# ȩR,J/RSWRhUѼL(.4}{){yμNڍ&uύ׻OBԉi+Hwv$:2=##< i4udSIeo"FIE@g^T1n Qki'6Zn(-OlyLǺ=A0[9NgGFꓓ ئ''tr9^BaDf_$"0)Ңʢ*"8ZV/i,#U*ib؎M9©# hj0iĂC (P26Ɯ"`i YD' ?d8S֟+?u (F OIENDB`+DdID A`15578820_1212122765538568_3223797989647699565_nR*O9jZ\m]*DV FU*O9jZ\mJFIFPhotoshop 3.08BIMgltUiguXc6SU-QtDAocWh(bFBMD01000ac2030000560600006c0a0000e70c0000190e0000c31500003b1c0000f31c0000b71f0000d5200000442a0000ICC_PROFILE lcmsmntrRGB XYZ )9acspAPPL-lcms desc^cprt\ wtpthbkpt|rXYZgXYZbXYZrTRC@gTRC@bTRC@descc2textFBXYZ -XYZ 3XYZ o8XYZ bXYZ $curvck ?Q4!)2;FQw]kpz|i}0C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" 36DY>unxlQP/ν3_J ŮM}8/x~,|F.v,breշ`~J˕)[[!_sbBwU5څ}ck~˞+͗&|3韴OI_ӨԌ@Ϣޘ szya֐2^ [nMy0 Jɡ@ھFb~{?eYu?UUWϟ '@ .C[DwY.ujv e>ι?:3곣fseuwAJ@)x^,gJ~ۥa[$šfVc=c^uл[;1}<#|XпE$eՍ,faiNkCW^}SU:g,y=:ōks&!ͨg=Lȴ,*/ٲ,n..y1?^<2Mڷé_Y7J[3.Ϥ- 045!"$1@%3P`6Uӑ a;ec^;=eniIJ}bI""Vd0n>Ln0C46F+e*f(^!5zŴ.B"X$~4TCAcAڥN$2o4!Y#VjQ^ބX>lh2ib)‹^γ p-5(SgL]OSݦ^!AeMV j/{hOo{Y|uxeU"Un㴭xm_:PT'EװqlsFɔ9 p+# haWչnJ #Ӟ4HUOk3F p̂Xz>'0I-B]nkݹχ=s>:uJ!{fn\A~vsr]`"=7E(u;uaelSb<=y48=>b$U{K!U=zFUNP1OF|}$VcR[^IYXZX%H|G(}~CS1d-頭zk_"[Offiif.yM4)ҏ7w D_(&+k-Hon$ i UjuPoBUmnW%_jMHmcmRN3*U`@k?4vh.^%:M팯?BI$tL^ܾt^ߎ4 yғ{ qR؁y'hkw2eeA]GR us5D)ZTa"HgܳJLN/^ͣ-cJ k+)Kp*?3!1A "2aQq#@3B? 8tlp"0/SQ˶RQTO^$C z\Dcn0"xvU}ӵCϮAu[^r@{2uj` fT[THrfe1}AKRe4|H3+,o+益9gch*7uP%ICO jO^KN;;^9pBc" [j'˪Knj4#UqY#O!Ep^տ k64pV9ν'꥽>u k~XX'QD .\+R i؎YESI*}y%t {F>1H),FTEBյcS~Uo5Hf;ve<^:7{^I1ɿlÕ V\F:q"O_͙Y8S pϢ+Y[qX=aWڔ iB QΏ&nV#b|"5*b*d]Cc kУ%v ܣdj8b#*I%I&,r;1߮8͐5zf磻xӔPi<-b ـJQCf @;;7AfK/lCk$6N]J֮:įDx޹ν/ bqeY? .4iub ~7O%+P '?^Bڰ:=(o %fV荱yڭ%UB½#"whq.f<+aɫ Q 7lzTD-s^7/ء j 5$l[U es!5xB ×DBݴ9zׇu C(Q{l(Ec$ ?*:v՘cOll,f!+ٕ8}l<^6i=V11;SBwH4_u$u51V:cTsKՒU#H*ŧX+䟍X+䟍 *4YXͿWܗ.Š6扜":cْ?:Z@H3K/ _ٲa+,B+:,OA "%;I_ 2e6m#6]Xa s]_h:l$QhљIEB?XHfӫM M'܇C8POQ$*|FO8}-]x0+1#+/)˧=ucD/UE -((KDh!Y jV0PoOB48&^U6I9| Hr 7LG)}YpD>AK~PZ՟m7Q2x:7%sO&NsPCxپDm2'z5# V {ŁQۊo\ij.~2ۑэMIb; 0*om>P<23$뻯j]*wV"pmiuZѨe D,1mh(,z30{h@\Ɣķ#ܢHD^B"'|rUVѧ`hJW2wT%|LpY:1дsv[EiZȫgP%1Wޯi\,慉Zr_WN:\B)+y-({ru<Z>vTi5$yړFC0ҳ@vX%nLfoihE|FuzGe֌t+^ކ¹Yz0pW+җ[a',;B`R_MBxl:[5ubfj7"N I8M_5rmV=3bʌ/|:ZyG6UʰPv&R lR{(PZ3Q*j66l C5u<o ʧywՃ@mNDJhۀ:[mlnxvlӍ;ܫJ%^ wy D+mRIf}8\a){lDk8x*Q d.Z}^ŭQ*b&U&$Kz.ggٝ4gtl,.6 GX j=dSc{*|މvfΦٶAݳ j?K2`NXy%-y`\`?J+ D\5WB5wf<;7TM ڞz$7T@ﲏ~QjOUФ ۝"RbGzgX+>𦉝E<_խ}8[ 3V2ʵPzׂ҄+)LNQsY>0}3:z3eԞ-=a(zĸͻz)(\dFl`Yi`HPJR1_Kȵ~)._KVj\;5 < X.QF\Kj7tw9R( 9>0ѴA8Zh+hq3o#$%CzΐLZlu3X+J rTОsX.;3-7FX*TR#=_(1°c3*a & Et C'w:XE,w_Wutj%|8ѿہs*ȬϽ+7:H! 8 5kc@TY Ɣ:g΀wRJM,T;j_fw~T.aPz5 'n6!;Kl>X w)k5D Na")5?xL~S6p*я?qt= ` J5ncyL۟*!1AQaq 0@P?X ("}*TkHCU'}@nO{Ot1D}T!/G3~(ue۩WH{k|GJI˭/ablђѳ?K dPyt 5g'ZQC79=Ҕ' 2Le+@M n)3ˀ/&cٷdK#V "FHљdͳQ/P0@6-d+4G\0(stԣց8LRo\rZ2T` E!R@eԇCNpff%/0"HkOcЈqATԥGGbPV%0 fтPbά]0 ˊP$3{}HZڈ#lGa9 f@besFED6\Np9EC7\(@(q̣ȸRTZc҉94;a,r#L"j+qUR;':Mp//}ۂ6j $RX Ј<ދظ A^V56nS.0cEFjgxXIt`:X. BUr9 +S ?MjJ(hr&7(fuي S[:27S< qXY5aE"lĕUe\Mc$0#v \*2QAnPHT$J s+IW-Ygyei_ző]V@rQ|20e.,L`E!4YF,x1.r~S `H94d@@2R QJm#3+gD#g%`Wf2ba`ڔ2AlNb-Qd3P)*hT G;`BJqxݑ`3B,e$1P<>h,}\H #hj eN=VoDl8Fz!eBI+R`vFZ6 77êl vɭ(\U `5Gʿ]LMXR(1zuŲmtE]`'d7(p2>f烩'zL1˕dZ'PD QLLEC UC@aX9B]c,m&d!;|B 䭀f˱X>hiDu {h[=DG7MG$ހ*eq]dv ɱ R~J&Y 2%S`pQieUHdgeATG]pQn;pt=V Ou䒢D##SH:" -=jGf#{ςƩCF1mJY u[Q'5 Llᒬ"nk8)'3in(4E5%MPA_SfƺvAX '҈a({@4 qB $yc6|)_zPd.u+z*6u_J/ w$$If!vh#vr#v#vH:V F t0{(,,5r55H/ / / pytrQ$$If!vh#v{(:V F t0{(,5{(p ytrQ$$If!vh#v{(:V F t0{(,5{(p ytrQ$$If!vh#v~ #v :V F t0{(5~ 5 pytrQ$$If!vh#v{(:V F t0{(,5{(p ytrQ$$If!vh#v{(:V F t0{(,5{(p ytrQ$$If!vh#v#v#v #v#vD :V F t0{(,555 55D p2yt$$If!vh#v#v#v #v#vD :V F t0{(,555 55D p2yt$$If!vh#v#v#v #v#vD :V F t0{(,555 55D p2yt$$If!vh#v#v#v #v#vD :V F t0{(,555 55D p2yt$$If!vh#v#v#v #v#vD :V F t0{(,555 55D p2yt$$If!vh#v#v#v #v#vD :V F t0{(,555 55D p2yt$$If!vh#v{(:V F t0{(,5{(p ytrQ$$If!vh#v{(:V F t0{(5{(p ytrQ$$If!vh#v{(:V F~ t0{(5{(p ytrQ$$If!vh#v{(:V F t0{(5{(p ytrQ$$If!vh#v{(:V F\ t0{(5{(p ytrQ$$If!vh#v{(:V F\ t0{(5{(p ytrQ$IfK$L$K!vh#v#v#v#v :V F t0(5555 p(ytG$IfK$L$K!vh#v#v#v#v :V F t0(5555 p(ytG$IfK$L$K!vh#v(:V F t0(5(p ytG$IfK$L$K!vh#v#v*:V F t0(55*pytG$IfK$L$K!vh#v#v*:V F t0(55*pytG$IfK$L$K!vh#v#v*:V F| t0(55*pytG$IfK$L$K!vh#v#v*:V F t0(55*pytG$IfK$L$K!vh#v#v*:V F t0(55*pytG$$If!vh#v{(:V F_ t0{(5{(p ytrQ$$If!vh#v{(:V F t0{(5{(p ytrQ$$If!vh#v #vc#vl#v:V F t0{(5 5c5l5p(ytrQ$$If!vh#v #vc#vl#v:V F t0{(5 5c5l5p(ytrQ$$If!vh#vj#v:V F t0{(5j5pytrQ{$$If!vh#v(:V l t0(,5(yt{$$If!vh#v(:V l t0(,5(ytkDd &6b c $A? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~=>Root Entry F`@MData 6WordDocument ObjectPool @M`@M_1571300683 F @M @MOle CompObjMObjInfo FPBrushPBrushPBrush9qOh+'0\  $ 0<DLTOle10Native DOle10ItemName1Table@+SummaryInformation(    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU@BM66(zٖ|jr[eOYEO?ID9?6<29.5.5-6,5+5-6+5*3*4,5+3*3+5-90<.=-<3B@EX]{ΣnwHR1=+8,9+5)5)4(4'6&6%6&5'4&4%2&4&4&4'5)6&5%4$4%5%7&9%73%8(;-=6ETa|˲ZdI.9)7)8(7)8)8)8)8(7(7(7(7(8)8*8*8)6(6'5(6(6(6(6(6)6)6)6(6(6'6&6&5(5(6)8)8)8)7)5%5$:':3@SZ兒NW3:+5&4&6(7)8(7)8)8)8)8)6*5*5*5*5)5(4(4(7(8'8(8(8(8(8(8(6)6)6)6*6+6+6*5)4(5)6)7)7)6)5%6 9!7&5-85=CHw}̽k;N.<)2)3#2$9"9(7)8(7)8)8)8)8(6(5(5(5&4%4$3#3$5%6%6%6%6%6%6%6%8&9'9'9(9)9*9*8)4(4)5)6)6)6)6%5"5%6'6(4'2+6(6;CtyǶlt8C*5(2(2(2&3'7';';(8)8(7)8)8)8(7&8%9$8"9"9":!9 9!5$4$4$3$4%4$4#3"6#8#7#7$6&6%5&5(5)6(4)6)6)6)7)6*5*4)4(4&4&6%7,716AKvz~bm:?+:"9#8%4+4*6'8#8#8#4(4'/&3-;9H頮ހadJGB:;898778777778787<8@9GBTPjiه᧪zmtovKK9:57240304.2+1+1*0+1+1+1+1+1-2.2.2/2248865<;XYլkl>?16,7$3&5(5*7-<*9$2!0"3*928MM5D.7*2+6(8'9'7*7*6&5$4)7+76=V[mv*4'4'5(2(4)9):*7)3)8&704MR;H*7'5)2*1+3+5)6(7#<":$0/5KQ=C.3/3.1-1,1+1,2-2-2-2-2-2-2-2-2/2.1/0/0/0/0.0-2-3-3-3,3,2,2,2,1+0,1-1-1-2/3/7zF28.2+/%0$0(1-1-/-/-0+3)5-02,5,30/1)/&0)1/1;=wzS]/3)3%9(4(;*<*4(0(5&83B4C)8'5&4(6(6)4%5$5)/24V[ry520.)0%2&2+0.///-/)0)1*2+4+5+1)-&-'4*456MRq|ۡꠥ띠윟ꠤ鬯뼼szPT1:*8)7*4+0./01/4,3,/.-..-2,2+1.2.2(2&30{8E'4'4(4(6(5)4)4(5&8'>{=?)7*9&5'6)7)6)6'=&:078;)/'0.313-.-/-1-4-6+5(4(2)0(2'1+2@EӁ|Q[S]mtڒ곺tn[V^\Ň}EE/2*7%5)4)2(2(4*5+4-/0-0.*0%0'005==˄u0:&4$4$5%6&8(7)6'5%:=FYa05(6'5)7(7(7)7)7'7.;\e>?+0 .!1*040//.0-2-4,3-2)-,---30=:twcb[V~ڰlrAX`ṉry6=*0/2,/(.)4(5+4-1//./+2&3$/,112@=ڟS\+8%4"4"7$9'9*6(4#4-7hr1<'4(6)6)7(7)8)8(7+5=CEF47$/!5"6)1/*/1.3,1,1+././,1+4.WXԮ^[AKt悏ev[sXsH`1:99dmֲ]U970../(.(3*4-3.1-3+5(6'2)0+0/2HHʵ1A*9$3#6#:&:*6)2$3(48F\d(86'5)6)6)7*9(7(7/:PU/4-1*2'4&6)2*-+3+3*/*.//1075<8x{vyH>84=GHVOUGLIOTYpuϨdyGVV^twڎ盞阝テ[`.7+99Ḯrv@B45,0)0)2-3-2,3,6,5*2)0)0*2/6W^x0<*4(6$8&:*6+2'3$5);bl:=5='5)6(6(7'6&5(8KYrr+0%0+1-002,3)4&5(4(2'.(-*.9=;A’JR)3+7:Dagٞͅ楪関_jGMOPŐUX|ݽ_k7<89]cԷ=B.2*0(0,1+1+1-3-3-/,.*1(4$6*4~~JT04+3%6&9*7,3*4#8&;;@co*7#7$:+6)5%8$:&4*3.;57+1)3*1/2.0-1+3(4&1#9113*+5:JBE/2>JwVS\^ƾ{nlMH34=HߖFC+7 /+2,2+2-3-1,/+.)2'6%5+19;ܩ0:'3)5+9+7*4*4'8&80;ot.C7#50;-6)4#9";&304YdJK*3*3-2-2,1-2-2-2,1'1&53:5.<@ޟ.;19[^лnsWdhpLR+8:JΜ4A*=(1./*2,3-2+0)0(2(5/6,.+2TaHZ(7,5/7*7&5)4,7+8*::H*>$8%5.9,7(5$7"7+86;8:+7'0-2-2,1-2-2-2-2+32+$44EҪv>791]`}cnaeCPU`RSǜ6?14..*0+1+2+2+2,2,3.1+.-47=ɝ1?/5.3'6#8(7+7*6'4.:N\*:#3(6+7*7'5$4&4,6S[IE15%1*2-2-2,1-2-2-2,2-76-,3=MEEXOꆍفې೸`i>FͺtrijorхگNRӁMW99+0*.)/)1*3,4.3/10/.2*043VSJX05*/%5":'9*8*5'1/:RZ1A*7'3'4'6(8&6%3(21:z}60,2$1)0-2-2,1-2-2-2,2(545vsEMxAIѧWN:84:,7/89;[WӚ툐np?<943/1/24/47-+*/*0,5,2.0-2+3&2'0*.DIFS/9&2&4(7)7(7%5(6+8px)6$7&6)3(6&:'9"-)5euxz/.+5,0.--42512*4$.$2*752pzvzU[TQɵIQ.0+/,4-2-2-2-2-2-2-2,20,5.[jίLP3,/4-3-2-2-2-2-2-2-204,...EIv}jeQ[Ėfj20+0,0-4-2./-2)5&2).,.6<Ȗku,5'6(6)7)7)7'5*8%3gsOV+6$6'6*3(5&:'8%0+7NP.-)2-/.--204/1*4&2)302A<زIBΠ^bțDF12*0*/-1-2-2-2-2-2-2+0-.0/=Gv8<00*0,1-2-2-2-2-2-2+3)4'0.2HK[_Ņ[Z55/1+1,2-2..,1*5'4'..048fl1;'5)6)7)7)7'5(6)7JT@G,6&6(7*3'5&:%5)41>==./+1-/.--2.4-1*3(6-370hbSOrvOL2.*/*3-1-2-2-2-2-2,1,1+1,105=B/4+0*0+0-2-2-2-2-2-2+3$5%./0UUƿLMaVTW01*2)2-1..,/*4(5*2,024BE6A'4)6)7)7(6*8)7(67A6>+6&6)7*4'5%9&4*4=K66,0)/.//.-1-2,1*2*615?6ؙV_̌[Yhd7/*/*8-2-2-2-2-2-2,1+0)1*1-0-.,1)2)0+0-2-2-2-2-2-2+2%5'+5/on]^tu55)3(2-0-.-/*3)5*3,0.055GQ,7)6)7)7(6)7)7(63<2:*4'6)8+4'5#8'4+8Sanu21(/)0/1/0-0-1,1*1+414EBDFه;303,9-2-2-2-2-2-2-1,2+3+3*.*,+0*1*0-2.3*/,1-2-2-2*1+3-,>8֪MIƙST<;'4&3/0-0-0+1*2*2+1,003ߛ`l-8)7)7)7)7)7)7)7/:w2;)3'6+8,5'5$8)5,8gvRY21%0*//202-0-0,2*0+1/4YbYZ\e\`5505-2-2-2-2-2-2-2+3+3+1+2*2+0+/,2+1*/.3,1,1-2-2,03279rx\c[aW\NN'5%401.2+2+0,/+1+2)1-3}|w.8)7)7)7)7)7)7)7,8tdq+5(2)8+8+5&5$8'3.9|AH/1(6*//3/3-1-/-3*0).05spg~^[ON40-3-2-1-1-2-2-23=4;/3-5*4)0,.03069>-2+/,1-1-1.07.emlj8;Xd׭rzяkl)7#4-/,3+3,/-.,0+2(2+3dc/8)7)7)7)7)7)7)7(5apFV)8%3*7)5)5(6$7$6/74>08-5(0+2,1-/*1-/-0)266դLSˠOi>Fb\ux8B14-/+/+3,6-5IW֒UY77&.-,3L@Ցdj4702*/+0,/88}~뻴痕fpLSmuܨ_h/<,4+0,2,2,1-1-1,2+2,3EO-9)7)7)7)7)7)7)7,9P]5F*:%4)6)5)6)7&8$8191:.4,3(1*2,1-0*2.//0)4<;ֽBLĽ]WZJń޻>F,0,0+0,/--69ݢ|9<09WaFO45++(,-6*7NYݢQLqjNZ2=18*/+1-2-2-2-2-2-2-2;E/=)7)7)7)7)7)7)7,8CN+<)9(6)6)5)6)7&9$70828-1+0)2*3,3-1*3.0/1)5?@BMOLpyHN4734),)/,2-2/012nyꋖ:A/1*,%**1-3148492<2>3IDqtשtdTIΨLV2:06,1*0-2-2-2-2-2-2-27>2B)7)7)7)7)7)7)7,76@):&6+:(5)5)6)7&9%93:6:,0*/)2*4,4-2*3.0/1)6BCENUHҪKP6857200,0.*--3,3.4021/ILUM5/1/).)4*1,-1..5.2.-0,51779>jmyFOǽOY;?/4ޑ-2-2-2-2-2-2-26=5E)7)7)7)7)7)7)7,73<)9)8)7(5)5)6)7&9$75<47+.-1)1*3,4-2*3.0/2)7FHDNOMñOM12,1-10.2/02-3,3*0-/.,3/75MOjc9554)0(5*5-3,1&5&5'5)4+4-3-244aaiklaжMZ?A13sw-2-2-2-2-2-2-25:4E)7)7)7)7)7)7)7+7/8)9)8)7(5)5)6)7&9%95=14-0,/)0*3,3-1*2.//2)9GKCMVVBM/.)-&3)7.20-./-1+2+1+.685:clڵ?K2:+1+0,1,/%*%+'/'1)1+0+-++13~XNDWAC2/.2+2-2-2-2-2-2-2-25;5F)7)7)7)7)7)7)7*7.8)9)8)7(5)5)6)7&8%84;26.2*.)0*2,1-0*2.//3)9EJBLgjOU39.4*0(/)0+3,1-.,0+0*-,/7>}?A-0+.+.+/)0)0*1+1+2,2-1).,0CF|M_;Q?B4.03,3-2-2-2-2-2-2-25;3B)7)7)7)7)7)7)7*71>'9'7)7'5)5)5(6&7#61:38-1'/)2*0,1,0+2,0*2(6BFCIɾgcɬ6/5/11.1,0*/)/*0-3,5+4,//036LTZX_Xdbd_b]`XXP>:.1,3,3,2+8+6-3-0.../.0+2)1:8ӫ1B)7)7)7)7)7)7)7(67E&9#6(:&5)5)4(6'7$5-<5:-2#4&4,.-1+2.4*2"0(/><ӼGEЕTVxx//-/-1-1-0+1+2+0---1-4-2-0.0.1331122ሖwm-7*8-4,/,/-2-3-0-.*2+2-0-///././*3%181ޞ4?IK.:12-2/-2-2-2-2-2-2-2P/A'9&7'5)5)4)6'7$4,<=B+1#4&4,.-1+2.5*1#0(198֧LJfq\_mo,3*3*4,3,1,1,0+0,1,3,3,2,1,1,2.3,/,.WbPG'3(2+1+1+1,3+3+4+3+0+0,1,3,3+3+3(6&477ҧ8=XY-6 21.10-2-2-2-2-2-2-2EI);)7)7)7)7)7)7)7)4M^CU*;'6(5(5(5)6(7%6.>41-.)2)5-3.2.2----18,8/9,.*-(2-3//.3,3)-(2,4-1.004:A4:6672/5,4(1&0*11341B?Ά=B[^.:(.,2(4*2-2-2-2,1,1-2.5׮FC$8(7)7)7)7)7)7)72;5@,3%1#7&:*7*5+;)3;CB:+0&1*2-5+1),-4330,+1/6ux`z62mnpx99/1*2)5+2/2000-252=YkMY12,+*4/4/1*/&2(-,3,7-0/+35ۆOS>906,3)1'/-46;JMɒkl44׌hh)7'/-3&3(2-2-2-2-2,1-24<;6%8(7)7)7)7)7)7)78@>E+3#3#8&8*6*6+9)51=SO,3%2+3-/,1*/,4.4+.,102IH:7;<α@B18+7,8-12045WUӛLX94-)+3.3.2,1(2)/-3.70-/&-4݂q{XcTWXWgmԒ99DIDA)2(1.3+1+2-2..-0-5,1-/X`03&:&7)5)6':#7%5&5LTRV+35#:(6)4*7,6&5&6w+4&4.3/),1+3+4&5$2'+0.<=ΏWZ,2LTklYZXVmpߟ7A6.3/,2,1-2,1,2,1-2054,,&%4iyHB5;w~~54*/*3-300-2.41-..*6.455ىZ`)6%;&8*3+6%=8!5)6ntpu-6!6$9(6)4)6)4'5)8Q[2:+2.1/-,1-1,3(6&3',..99NS7;<7XS,4+1.4-2,1-2-2-2-2-2-320+.%6UdlnGKhkBGƾGI34*0(3+3.0-1.410/.*0/0::ο9B*7&:&8*3+6$:"9"2*50;&9$8(7(5(6)5&2'4;DQV/0.1.1-10//1,5(5)2+//16;ӋelCH[[ZK/2$4+8-2,1-2-2-2-2,2*1.3+2&4NVigJNɄҼzkWAZbDRʄ{8<,0(1%2(3,1,/-3/3./-+1-_`0:+6&7&7*4*6%:"6&24<8E'9&7)8'7%5&5'3,62<97.0.5-00//1-5*5(2)/,0-1AL@Kp~뉉SOTVϖzoPP0/(5*4-2,1-2-2-2-2,2'1.5-/*.XVCNyblSVR[T]QPFFHKogärS`>F49*1%0%1(2+2+/,1/5.//*:7ܗ_g*6(5&5&7)4)7%9"3.5KQUe+;(5(8&7#5$7(4,4-8O^EE14-5.1/0.2-3+4*2*0*/+/04omAH©jsCJ>FEONWT[OSKLYXkmCP>=),/3-2,1-2-2-2-2,2(4+01//-wr`mIHdb1516%,&0'1)1,2+0,0/4/03/HK8A%5%4(4&6)5)7&:&516tz*9)5(9%8"5"8)5-3+6/Bqz-2,302,1+3+1*1+2,2+1+0+,:3uqQSʺ왜㎐ߔ䤩Mdhm55,,-2,1-2-2-2-2,2%2122.9=εroYRǐ:4.0,1)0*1*0,0-2+1,//10125~{/9$8%6%1&5)5)8%9%36<2?)4'8%9 6 :)6,3(4(;hv6>+1.1*3'2)/*.,0-3,5+4)0+5IIV_^^]gDK./-2,1,2,1,1,1+2'32188yu{~P^oz;C*0.-/3.5+1-0.0/2+3+///03?EԽKN*4 6$8'4&3)5(9&:)7EK[_-3#4(9(5'6(7(4'2-6=Emr02(.)0*/,/,/-0-0+3+5,7)/82WUʿb_vaioĪGL3615*0*1(/*1*2(3:A~VVЍhaihJJ+9&4-1+0-3-3-2-2-2(5*/0+:9~39'7$;'7,2-1*9(9(317w~17$3)7/8+4(7%7'3*03:jvAF,2)-+/,2,2-0-/,0+3,8-//)44Yhο``X`ǾmzfhCB75202237;DYdբKKfiovVX33%1(4,1-2-3-3-3-3,3&6).7/NOII,6"7$9+7.1.2*;(8*/59CN(5&4)6+3(8$9$5&1/95C47.2)3)5*4+3+1,/,/+5+2+,/*41^cۻZpUVOP悁݅ڕgpbl[UxsUZ4004,/),,1-2-2-1-1-1,1)4*,84ښ5<'4"7$9+7-3*5)7)4/5Za/7$2$5+3)8$:"7%5(6)8[g_b25*2)2'3(4*2,/--*-)1)2*0/.46R^ʭwDL~xhcLDȨS[NV33+/+5*+-.,2-1-1-0-0-1,1+167gh@M-:$4"6$8+7+6&7'3+26!6(6)7'7&7%6%5%4+4?J;:3/.-(.(4+3-1+5)3'1'1)3+3//4/B={{pHKklҵWYtlRGqnhoOODžz|CB87-0'1%4'5,2-2,3-1-0*.,1-4,4?<Ν.>*=%7%6'6(6*7'8$9(07::K$9'7)6)5(5(7(7(6'4,9jwnu:91.+/)3*4-1-5,2)/'.)0+2-00/26-8HVӚclCIgdΟa\WRǑqsLEfiKMw}KU*<-3,.*-+4)9*7+/,/,3-1-1-1,2-8.:~NY&5&7$5)8)6)6)6(8&7-3TZz%9%8'5)3+3,6+7+7'8!29>`d55,0)2)3,0.--.+0)2)2+2-2*3#4'5+169Ybԣp}RP\Smh֒螭|JKLKklؒ㧫㮰壤狉aYUQhfފ싚`lLPPWƀbg5=04+3&4'-+.,2-2+0*2,3,2,1+1,2,5.:Zgw*;&4&6*:)8*7)5(5'6)55:OY*:&4*6+5,4+4*5%9!616JHQY.2(0(3)10-1.00.2-3,1+1)1)2+1,0-2/86BQ]ג{tTRGIHI>B.63;2;5<6<2:/5(70==AFDa[ˇӶ[^<=/2,3.3/1,2(1%3$5%3)2-3410-+2"/%108af5D&5)3(6(9'8&5)5(4+605en0>*7'4'4'5)5*5%4(:*3/5ajJQ/.,.(1,2-2-2-2-2-1+0+0-1-1,1-3,4-7*54=GMp}ک提z~mkc^]W[X^adlx~֏۬nxDK7<15-1-3-10/2.00-.+-)-*--./00305)-*-15X]OU.:'8*4)7'9%8$4$1)6.7EFgs/9*6!4 8&8,4-4'3)7$4/?zQO4/,1&4'4'2)1+1,1-1-1-2-1,0,0,2.6*2%65+=5@VZҙEM4902.-,+*+,0.11/0/-2/.1*2)2*/--2'4*6/083a`bk/3+5):+5)7'8$6"2&3'6.9IO)549$9-401*3%8";$:/GL~{}MN5<-9$2!.$.'1+3-4-4,5"-(/8=|2>%9$8*6-3,6*7%6#4(6.:@Lx1>(6&4&4*5(5&9$8&5%0*89LJJ69.1*1*3*4+4-1-1,2-3-1-1-0*4(8)4*/+,,--0,4$5!7(86A[bїdq=G05/0+/*0)0(..2.0FI՚9?*3$8%;)6,0+5)6%6%4-98Aad44+2)< 7%7(8+7*4-9#6#;9Gei:@-3(0(2*3-1-1,3-4-4-2-1)2&4'3*0,..-/,/,(.%-*,,)1-85EFmrݫ]`;=34,/358:`dҿ9G.8-7'8(:)6)2)5'6%6)70:ryLI25$7 :#8*7/616,5%75-9BFIP16,2+0-1,0,2,3-4-3.20.3+2.01,4(7&7%6-5120113.003.20669KOЀݿlqNPOQː4>'7*:(6)7(6)5)5(5'6&6,9T^CK-6'2(6*;-;-4-0,3*9(4*54BEE6643-0,2+2,2/33321./-0-2+3(4&5&5*3-2,1-2-2-2-2-2/4-3.56>Ybٕ[d.9)7'8&8%7%6'5)5+5)6)5+4JUnuw|BB67/5+2)1)1*1+1-0-/-.,-,--.-/,0-2,1-2-2-2-2,1,1(-%,(/,38>-3*4)7(8'6&1&.)/-2,1-2-2-2-2-11112.5-7-7-5.2.1-4/426:>dihnXax֯Nc1F)=&6)8+80T]TV:;3514-3+2-3,2*1(3)4(0*1*1)3'5'6,7*8CRS_163310GLWd?Gej:783GL^myѴ{~6:,7(5'1-4,3+5)7'9)7)7)7*7*7*7*6.:FStŸyJP7<04+/,0-2+0-2-2,1,2+2*2+13069^k?D3032-4Xh>GT`FT2602\g=J589=\eҋ>K&5*=$8'9*7.4/2*4*5)5*6*6*7*6(4(3-89F]kkmEE87:8.2*1)1+5,3-/-+/*10:=^j243114;F[m5@br4<115;fv.4461:akJ.7/./.V`JUHUR`1131N[GW43-+DPYa;<`g:=@EWbӃ¼t`o;J%6#4)7*8*6*5(3*4*4*6*7(8$:%8#4(4(3(5)95?VWOS8722+1$2&5/:^x-?Rm.<59bp7@]l;C3/03fv5<1.85al?GV]KW12MXJVKJXVfiɠ@L;Hɸ`p1D':&7'6(6+7)4*4*5*7)8*:*7)4)1)1)3)5+403.5:F[lip9@-7,341V^ZjLe+?HTR`@L\h230,ITTd0./.MV׋T[mv9<55ao5G\n>OW`HIHFy{⮻4705}wKW0;+<(:)6)4*4*5*6*7,5+4*4*4)5)7)9*:)8&4&4'5/=>Mo°ZYF8:16;-3/9OW=@]gBK1015ap8C1/15ZjNX\f`h50KPWa;O]r6I[n3>2755:;OSчPR6140GFDX)=)9*7*4)5)5)6)6(6'7'8'8&7&7)5+4)7%5$5)8,6.4/K`m13/36=fp1:et9C15[h@ETaISKST_)5+2./1.4243/>8L/;2,4-,9yVe6D,:%4"2"1#5$7&8%8'7'4(3)3*2(3(5*7(2,000)5':+79A_fntX_PZ0;,85C_sRa.44-5+2*/,/.0+,'3'5)4/0..)5EUmz9I+<&6%5&6'6'6&5)6*8%5%8%7'7)6+6-5-5(5$5&5*6.93?=KgvX^:>29.7:>-1,5du6B^f@C38TbGUG[Pc>MYe-7)1(2*3,2-1-1-2-2-2-2-2-239Ӗ_lC4<3;-7(4&4&4'7(9&7%5%7#6!6"8 9#9%4*2049:PQ]_<;5195MRaoZmTiMX15-0+0(1*3,2-0-1-2-2-2-2-2-2//72lsߌpz]fLWDO0:0:.:,:,;+=*=->5B=HFQYfn|XR=75;=M@W1>/203,1(2*3,2-0-1-2-2-2-2-2-2-0/.>E̴论ᨵۤפ֥֧تޯu~MJ:15627.3+2)3*4,2-0-1-2-2-2-2-2-2,1*/19q}dg:A.4+3)4*4,1-0-1-1-2-2-2-2-2,3(2(/CKUT76+.,248513102-3+3+1.2,/%,/4<@NY.30/10.2,4*4+5-1/-2/4:QUό6;+-&4%3&/(.-.45@Bdhզry-/&1%3'2,155KKӀܻJF.*(221;;_dϜ?573AN{}ս ?3"`?bj삀~AC+jAV nj삀~AC+PNG IHDRzUsRGB pHYsodj[IDATx^\gu6~gg{jժ.[`cbl cش$@BCH .f `܋޻N{{W$H B^޹==99/.:/p׽?z{3n;u\W5~p~$:ju]劢 Yley_q"KWoF\yG61)Yb``J3LןyK/Xz\Q 2' XutZk Ic2n490rB.gfv6riXE౷EY!)V!-}~Nm Mi ТI5!ˎ߾C{R!m͂ѱ- .y(/\q ~ս¦iN[xB:fG - *)똮kᤒ =9e Z eg%vUHEIbxvSUsaGq"RK-kK&ݰntL Vz9^-D-y;,*Wx?iJ(gg3`B;X ZbYat=tTG8P2f?'),l*Kft(ۮP\H"ux%Y.imiSRI"\QvDр?۱ XPrgzzDRCkDIpT6쏦:kƎRsyOaṗFq-XOE.Ԓ| /¦wg ;lt C}]Gif2eDA! XN'G "B&'sޖeu^ VTƖ,hps E" cw]SȁR:%&l 7;Ga!v=HR^^^pR"6,T .\ӹp/MG[t^"oll:qfqC-f^oLJ{(w6؟,)r#/vM2L,jlzgr=\N3t $`Q⚎HyYeG%6ϩZfօԊR^`8 wV-SL=4e5>ޞ"_Vk2=u#)riIGNJv#JլXڵK'Vy佮b*ٲs*<Y <[ Woi_&WT ,rcz9ŸKC*:G/ M;}fN*̂uܕ'B\yNEP/8BV㵆fm8#.|o/=5v*L:R-Gd%'kJ+j6iA1$C򜋈_rM5Er3Y=F|Au+ݴoǁE[V/:xj䉮xaB.^~(eʯ?U^V4!˱3> uJ׬*m8f8Q5lđ_K2gE/!%_ "J@O~Gzo"z[֒zD.D&l.JiQh*_RT5޼ .)RHPCİN$@|!8M}C=;ʓƃaS7`>ϟ'a49et6Q~PZpDŽSHQiT_p~v[SP킊( ZyT2%x>bBz%ۯؑ* ,r&<OLt=lʏ @%p\^3 P;ѯm) ܙ, FK/h 4s۞?p}S|V :B@~>@*@a:@kHYore5+(%f:E'#YhnzWKȀ bgw ΄Ąq:2hEz- ńd0勆GF#}چѕ|i0Ai;Drl,b)}!b i0`,/j3\}dUqm@hX;E쎨!ʾYᆭbz!V*92'Mc(G/m:p72i?8N"(^˚q96tHKDJ67*ɖN4VObow@ ̖[,6#IAicRC%3>okٹkdȘ؛\Ňℑlsa?= 5I-p(@H1u) P(:\.` ƪk.KOu%ϩ@X:3Om96˗hGP"PtWaD P;ˆF& @^@;5x~+Lx:ohX:`PR> T! Q3ɞ[zwoO+*JkKr󭷵\{!nMl7k 8 M]<D,v1 Li jic Τd1Z~ 44+MFiφ D-(|3/$wGɏ;F[sLp( h<+(@_%CrڰdRS5H0zp3m-}ʍǏYɤl[vP>+əPъoꪜCK`lBuؠ7/]~j̩GԄʊVUmgpsNGΉ][mXk#p vǡsESA=ˆE~3`d[mtW6!p6tՀ='T-/YA‡Q`ir+ .p&{{p=كRRQ g)7%[jh4ZZO\p+J,S Y`#w\wtR &@Y8=peĬԮ^g5*$Eço'{ܾbkXpŨ俽K+!`V 5>Y2Gb8/ EoX]d+5- KltO!r z]1,J a誖(OV9UU^^ N[13 /=;.k2>M`Nh&!5o[t{X%hP5఑-}ߤ_O&h1/ &%t1ˀubH"WMcci 봪_Ē5P&@l <@')o!=9zxdDP7+[4֯gBKW 7m<:#YzX8cb^c!]HpdU`4@Ft տj'7BxcQMMM=cC#~Ocha(he F 0;0tCt <=2%F_t5ޖ puw%!-*NYihʊhs[@p=[wZxvUnzH Z%{%ݗ6W^}TQ2t]pi}:Mn$/DA)KM4ǐ?= YK@O W'ȶ|?qwr&ExHǡ*<;g˜,[q_T-VlVL0>9p~"8IUX3(B MGxnb. 5-8;+JM^S- E/Td.v5$[ CZiBBغlvg{vY]MEe_kKӍV%ٕ`!g϶3Gy_YxoPBy*b^pu ș=c}a%I-]0 b;ZӆJ'/<) 2HAgMΗD|kohQ͕HΧQaK58>u&+ ^}3'"r Hռ/,76mPzRSÓM`DN$pz"x.>-0&ܕpB,j .YYQreW]#]t|HzߜO)4S b8$i(!kq-F!3>pt&`,@\o9{|IԙɶR>L<6-Yzq)y8+/3 O "gR~^l,h%(p(G tW_3 m'dxd,cPfQ8M3}Ѧ`% e`@/rܿ_j;%s9P%dP-ɶV#6,%$7T̉]nQ}ůcP~{5PO+//<.xmY C& W܎? V s?QZFkH?<.[/E=Ҧ(.雿xRKKp{`GpͪP.H? ĔDR818}g>'_@FP,L t?17P/tN2ӻw{`P| USAz˟qXXg2_j,|qɺRmyݠd1h+"2^-?CÏ^9$1T(9'YVW6n:{cldWOsL;*a!A-/ajm#s|jlsۤ^5fRT:ecٜ W֢ Cm̳hf^xj4D7ĉ ڕ%ңR$F&Yv=yo !|.@B "8Ex;މU_yT?}Xē#! ؼ%ZT|%_xfH$cEZI0߶_饱>8eUdB_Z7+*E,|VZ8rdO)9"<,.fKZ=8`F#DeӦ[9L c}'kފl2ث@rM0*iU7;:tgzvki$u]վz^ʿ8cm?m>`yt VwAYPY$ 4QuYF(2Ɛg>t6Cp psy$ފSFdQs^ImkgCT[z gO~lI`p0Nl/pep x3;_|iNx0AD>V7 cP D/fXzCA)*k|M !IhOZ~f9V+"B 6Jlr =uleU6*G ?,xMtㅩ,75,X?"г;qj`$b1>y~@(R־% dJ &"O1lV8J}TLW=D7F??9E58K,g#qBU}ek(CoѧvO&'|‰BH z@>`4)$r=7]}؞m?|@f{}?5 L6}gF.˒Vj,.{g,Qz! Mͥ"S۶ jVŕWE^4s)p%%["Z)PAp!, Ԋr{ p`w7((beȕL Tq 1ݢ~_3uIRj#c=Xط_uvaaNdO($ҢūnMa9[=(Qm1;R"Y"M!nk&W?ru }BYF'ǾmR0IȸKr\&UW˽-"9f_JO$Ph@+d;"s4F4PC3zxaK(ƮVq8aӬt4iY旴ιf; =Ss{k=*mzǵ|*/ R0idJCTBX|䷏F@Sf_yeVTIW?3."9|i 3 @H.\l ԤI%mR6K/i]yv؅B!s t=+Ey uuaItUy" bs=\ D9v3U3|!S04"飻﹯8{0x ' ?pĭrjOI*20LYr3z֬n #0MJP[QHP7lb?u*xOF?gĚlvJ+I&VF ;P01»w)~ *ZfǞ=؉,Ih_u͢<*[tgLnSbHr~2'("9960ޟs'𣏕Égzo;Ġf'b8|ˤO7X;t,JE) 猉_o?@tIȴ4@O:T’Bߚ?96'B\yR8Dv(̪!BIy92[ʆKLY] tDpkYN29t(u?Q"5?qPۈ+}JyhBHK# lJ+W#Gp db:!VCCBҶuqsl :qJ$w>`Ǐ |yݰX|.[=V:'']:VX}@ uS~+|ű߽آw]]~j'Zϸ(nⶁpfI@]ѴaiE6)ދ6t3肕rT*pݣ`*w)QBԾ}WNOw=/ٴqA;0Nk U.!ڷA1YđC<:Ž$ dlOOq_34<2@#ξؑϒ(/ 6:L: +r[?yFGMQBԒˮرW>p؝ҧ ڿT{bU9Aw `c(TBNԸszΗ>uoWΎoyA꯾v4E=>hZX}"Oq TRQ)G]P?ëpf41Tl$=wydZx:f">G.oCH; &9 BJbśHȯ)gjFÒ(9m&mɮܕ|) Ԋ mM^~4_V=QHP+-Y+|:H@p,t%.فR8ʯ[wDIizjW,fl;>#ADO ȎX2HԾʊҺF Z>i)#BZ@Ҽ;pgDLk?oL2M\p {O(8 0d9YhZIn1iїq e%H|'dGk߽7SG5SZ=zw j,R0ԀzD'"J=Ѿ/8ϾX~he;Og!G K@,_OLإjptS? gHh"ZpCh#ؔօCԛO 0x8 >F3 QITp|CO(vnPOCKw[`AYAK,AVXoʱ.ۀ.B0ߚ}"@qv`nrߑ|O 1!Dy<|"2"BbFƻ~Ƨ ?I1Fۏpd7E@lյucT d7Bcbǜ;2"XH!$xƀ8M$V?tI//,dr'^zA$j+nɫ.Z3G{{W|4h=b)X%ZS+К9Oو,$`23wcnV.a}0_PR:2f5J@Qte%N(*-h֌98[1L5hHcD_DFfI˖:: 2p1 % כ:z- ;L"A)0P +r=O?餓t(/\xSǎjUru-l?`xLóe[]XPol.aE~9^[` 4^x ""$"ڞ]J1PD!=ѕ0k4 DGE}dJ Ar*Jbs9p@- . hf!# 5DEo{kx&BARK YeK%Q6\ ~@d}}oQN Oĸ qWpF@I=4 K.(%ke3@O)>>;lxKJx*I1bY6@j{Iw},3 PCʺI:PЎD6 #4$ֲoO48$") ΘCÿP_8/qWR4m*g`} 8=Ʃ3uV(G$KVwjVQZьbgz6~Nd{Zo%R#'"nu\ HLBC^OآDZ7ŌT/&_Ӷa!љRZ'$ӌ\#=PdMD BZYxʣČRQRy8LI)[)-UX*F6ʓ&L =6|ZDļd6tp)0% qd.XUCzZϑ=l!W|1\\gDjq^3H/pȰU,uPIcLȣ@JHc*W:K %0$nּ`xj>K/H~EFg $g.Ȏ;Jͦ:ynjeeªKvgrqXAL(0#GHO.ZoVh^Q=Y1Bͥ3r@t zxy޴9bބŀ Esjd: `gHL"MiXoV4kn e|$Ejb!xê??X@*_S9w D2âQSFt@>I޵sTfigo[J6Qݴf78oڧo]W^RGX' N@AF2YOߔl8|:6 ާh Uz|bh)UU&=fiԝ /etg3'Y|ưNBRCD3xﯿB|π^PrxVY]ɒHCȕa($!x,Ja\X 7Ou'^>-E4䠎bbE;G?Xh|Ȱ&ױ;rj IQ]^ ^S-/(>"b&/h4/y d9wo<|B&*y~/eEDoȞP.}|"e#MIV֛?6Y0.k=1&m!XG2xXBE:z:.!C &)<4>;X? v fVF}%o?ķb([h#2'A]ziC̸0' 3KD3 4-) {R-J"Ka E* 2hz*Ǯe, 4XإW6]uR})ݡ\Ds7Xy"ԑ0E2l'Iơ:|( q %CK,X5PP_cv܏W F l;PE;l օ> d^-}Mvw;fX|hc*ȚR$֓֒ޅrPWSrL(Ʋ6m6 \R>½h}, !]Gj4da:+$>yr_80F9bd> C99<1a㺆}?6Nm_v9zMV><+,?mL :Ri=jzoPg.xtgf~?ɂ&3$\yL&Srx}!` J22F0t&A(NCIkMEm׮WqǏz@A IeMOc:"$p$|jx~!Sl?Lw6`$}q .m*mXyG+[d.yCOXa}hjFL9uhljۋ\JL129z B-B3mv~zx_эo|~4+ך@۬><:y lSvD vI#6W B~jƴ-.zJ 8s4-)]i'"3!u@/̞!t#- 'OڂbP1;c -OBG&NK~x'Tt; \A6M fTZ@@hbI$F! v{wA~7X:d}D o|2_w+++iYf>>*3PF)RGMRYY se€P~ʍǍ߲u@MM ں3T[nD=_^GMr!JϺmj#k\I41{^ehBm-( ij$vTH,B=pq*Q}c=yJH:[ !}-ӔcZYa+1p8,46r$2!Ո+, $ׁvg3/FDf0A)0aH1tp‹tn|+P1&8Z8Bgt w!W0*(FTW]QLJBku'aZÂ84Υ M@kxKL9 ?fMlߒʥG^&0{!sgs& <:g@ oHX*y#E`t<4\ CmgDLuѭPJ8 N4r^R%,[6/(ݏMe(sNXQ/Ǹ4 \*i1,feMXEkŒ:\Bu6D"e0\aط^U[]b m38csXogQ"XR|OlmRsYTD(]ZX 'Qbs4% ˪h{5SAZSsQռܖM#QT*Otu'|A5+tyۊ[m3>;xA;E]0SY&hrPP|c\~I DbGʊ+/ỷcSq0r$opدojf!a)ŴMѷ\OmL-wԘLCq5Qil* hYK*KxĮ}#:~p\[a`;i_5>8m6=Cm k/褴4C*•|7tz(jjXed~+APm̶ƸTROME7ɡ"8 f؝ sNfΉyg$4E{~^U%rF=UHPU9!.Ap3\Tqեf SMEЛJ|0Y.ӥMo`ka8*Mc4ڀ Ti'a1m0brv Ji?A'-/jAӛ``׈ZhiVng%U"GBȦ5~-ߏR91 s̄33G1p#7r[4u(h0A4}C 5f "d! &HDodTGK>td~BUc R9hQw׮tKuj[r fAoAhjG-^D[W]|8T82c"zQ0,$@X 9E@zK8/L1㯠8z;uOn0s0X(EBϐK"63A=I]^l-mw"&DTD ŋїH ; PCR}su﬽Ft'RiUunah23FjjD-$B H-+?|}Urȏq`ZNo#X7Dg/j]ʼnfX;gC$žFc/~;"W[ ta2{쀙lЏŸ!^ϊfƪ|$Y a!>KPN7nX#tK= I;F5"!L?n-g⹧ eQB8[֨s2%zM5T^}x dmHߵwϞ-W9J%%\,yw]Җ2h(Xe&z/l_p5 ҶOb@;9VAVs y*]7Oew (aM~7>CigNy3He)?:4q0ΌtlO| j 8ݞD[Gta}L!#g'Cɡ H&Fڜ5+V,Vg5q"R=?!6,^|t˶!CA-W^⋊׭f¹Zh4de^{e+bOu?hc RȚOgc_Ⱥ va`|wc[j.FXA (y*nuxm&bfF`6"u*!2`FǭG`Fp-Wּ:p/w,*i *hG:$--wnV|CŮo* *`1m|N>X/}Mݞ;~}BQJ(nwֿ 9^0웁4]4ñ yAb0O={JSZ!Piӕ :hFX%b檘jm {?+_qyɚube/G ( x8%t+8r0ۑZ }Hc]5;/:<&;aa`8pl DjjD9XsJ#UClD9p_=cs_RQAQ;T4 gӬ%&ƢksKa"9!|R%cz,oE*b JӿN@{@Ѿ+mPI;8ԩic04g$*@d2}12]9䭛'Gs)"sQ^qec%HoKQE³c-sFpnpwjlY뤌'exW~HnBu )J?i 68oa 0sK_fxl!~h9K WZt /L'n#vx#_0h qbc+ VME hP}lij{g.$Dj0m?hZp;6,. _䒷j%%ݻw^4.%hI3N: Ɠ=S]ak mZA1`O-31)@8dVѤ3tDH@MdߔnqJ%;ČmφUV a]*~㤃oK֯ ųw (el?r׼<1evIqdER@^ MDVʍeQnGІ:ugK`p$[ UY v򎚋kZ.X Ojӓq`d$8~5l+l # u;&8[ 0M(ť=3RPp r;B< ld?TH6z}%^\T˯] ӰՂ:aߜ3JgDl߹+_pY[Y)aw`Ϝ;{󝟁ha. ~y1כz^0@GRWHA0 -Sʃ Bh]rFpUHgl3>. h_*h ,zbn?<|")b!"IaE\i sAϦy@9ox_Zᎏus2S!q`߶ܥ FYpYcV$|hm_zpRbJ3s hp@q)~G`*ﻻ7rЎ, 8 Nh0JDh-p/|ΪDSE'?=\E.^b"3Ϥ1Y҂Aeox/ȹttwJʕ2B(G"PIx<31fnj15S@:Z֨kMQB Dβ-V= $_SV`(4Bt"Nx_w nV†`yCpP?FmGo{ug0Ag~x҉c*܍PojA"!,)'cn^[-oښ#NG`h1P$ TybUs]ԫ7 MrЁ0ŖIh`'!(:@GjcI,;I/F>o>09Ԍh,y٥M7("_7M}^PShNJk/5]Pa|EA+2&)tDAlq4%\Zt>DG171 6[rѡL*Q`He^JЄ"H.>DiOzVe0 7P7W;83g2Ol f$@Ej,)+Q`1ͼ52{&AV'$e/5MhcWՁq "qΫ[4l& 1XVma2(>@@9ma39̀滛14'h1 @S_|+3DH{ܲ-0yә D3R6!T#V)]/Td݉<s ,Z^_3k :v2ԌKَT3aKTtҬeL hT&8wg0$ ej$2+3rOf2ckLY m"N om;m[uBv.O*iPj5-oaߤ%Yz>{xA@fRQ[wJ*(>jL6& xWwiR:licEZ]x.&Lu^%l_}4A֟g뾷 ν,LeԱy%kop+*EҠ{o{vQ-ӒK; ZTUm`-Aq"Wepc&՛&V!Uv9hL%}8fD,a`ᖆ=8q=ZW4|uˌ``t9NCqV sdA0~ϞUd$Z+/_[GqB35,_h8C Y+-$@+Xk8KyÁ,h%30i)q̪-hcEz^ "? `HH߷ǷtxD2cƾ71j/; "h@0 Hf'7ٱYVM $ىF?_ZZa0@t"Ma_!d@aō7U]&>4DkB;US}㯼2y?/6@4gF ' AqqYv>H`R.mGo`TVFɎupVp@iƯ~!0Nd9"4i 3%D̈zi˃34GfZ q*`ĭlhd(8ʫ*NpFXՐ+,s0oI'zU$ D}8KOu!Lk 66#0΁穝7WCPjqK(%L3A,"P=~?Ѝdh(/=*3A3z$P>IUUv,1MIA%*Ji\b֥;b]P,īw1lb b{D iI#>ee|DNfۡE4R!8EC-0(|P]TA ~Xl';NʦPa&"PZH[S13ҡ] /_ɿ9TCKawighL(uBP #MjG 4;s>eq3y$/͆sRX5^kiVa)TZRuyۍq/eHh{h(b:иAv@6ok; &&& #Py^ϴ sKyYC7Gh9怢yHt^p%{~д {9C[ L!-;-lY`66T_[rVSDž#4#4 %؃Mw̰MښP{; S hKtwѷ{OT jiN\ײH TPZv;Cg(O2䝛H5gϼl/whR!<"($!]c'~ &l"cP)H4v!`|hšMJQ @=1Ƶhi@D3VDxLNONt.1iHZ5v* jl25Q>4X}fNTpq3ϟwլ@$)Tc` c;bs `Z ^gi:Ž?[dWC =(&z.q+0u֪Mk9!^gIs̈́CLtgGktXlPMZ]|iY4_sV]r[}PVb}$ {)"9h-{x4~`PC&$<3FXLPʳ([5@u]jKfn| x(bjG92 JihÉ=x%K͹r4Zvk^ӱDA7bYxu'RJعspue{}t8g#Q|G5 Cq8E a&;˝b]6R jf_ 7@3'B*.[W.55ap W]-y $tpv>1]njbMCg7_^C" AכdwfOKMg-t pz+W̾V@wD!>?nQ/o(-)CfIQ~%}K$pt;>sL?TpzOٺxΜOSөN\1K *U .lشW_gTY#sE$ogig>v|bSiѡlv Zh1@d}vlﳳ(ԣ Qϡi ޕ ,';RJq,֝"y#ai tk]ظf]d"L1'ADr;KғM36ԧ Z7ёcGKjaihx0@ DWdޙUOhG v&o# ȩR,J/RSWRhUѼL(.4}{){yμNڍ&uύ׻OBԉi+Hwv$:2=##< i4udSIeo"FIE@g^T1n Qki'6Zn(-OlyLǺ=A0[9NgGFꓓ ئ''tr9^BaDf_$"0)Ңʢ*"8ZV/i,#U*ib؎M9©# hj0iĂC (P26Ɯ"`i YD' ?d8S֟+?u (F OIENDB` . Normal.dotmTURAN PEKTAS5Microsoft Office Word@ @Z].Y@/MX՜.+,D՜.+,4 hp| + DocumentSummaryInformation8 CompObjq Konu Bal 8@ _PID_HLINKSAxymailto:cutam@cumhuriyet.edu.tr FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok rr 0Tablo K1lavuzu7:V0`o` ?1 Onemli Not *$1$&56OJPJQJ_HaJmHsHtHfof ?1 Grup Yazi$99*$1$a$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH.U`!. Kpr >*B*phT`2T )8 Aral1k Yok$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] >j*8&/;K\ . "*2:TTZnrP^8 !"#$%'()*+,-.0123456789:IJFsCX:l,b$삀~AC+j4@*(  c RA ??.!!S`TS`T!"?B S ?_GoBack  Y`SV<EV_5?Foq ) A C E Foq ) A C E vqeŒ^`OJPJQJ^J.^`.^`.^`.pp^p`. ^ `.@ @ ^@ `. ^ `.^`.^`5o(.^`o(.^`o(.m l ^m `o(.=<^=`o(. ^ `o(.^`o(.^`o(.}|^}`o(.qWW8Num1vuDJ}BsT DV#"34OI4f%!) Y | ' 3 n XG kRO.[m E}p$Pn+Gycm 4D7wy !%e%Te'h=(!Q(Q,)a)Y*t"+<+X+=-fY-T.o.N5/?122=23344 4qr4u457Ok8[;<=>~?n,@PA8BIBNBFXBnB*tB 'C0C6cCUDFzFGQ>G}CG}"HQXI,eI }InYKmLLeLPM,MOMN2N +Q}ZQ_QrQ#RkRkuRSSTpT/V@LV)UVaVvW#EWJ[,]W]nX^l^1_ `a`}`@aPII)5|j =tuaw/fBDN S0<1`JR&DELEk(>d <{YgcJRlW.e-l ;jp+[Wz?Ne}Y&g==|<evO p&>35>%r;so,[o@S)` FjAOPO~Dv;Z[| )r4- $mn>)8GKZ5}Q~CLY0pL+;k#b$I)H\Rqf{JE3 MKnz|sRmg&@C C C C L xx xxxxxUnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibrioBitstream Vera SansTimes New RomanA$BCambria Math"qJ[0"r'X +X +!SSx243qHP ?2!xx . TURAN PEKTAS