ࡱ> Y_bjbj[[/9 \9 \r r <B' &&&&&&&$)U,j'E"'E'j&&:\$,$G|=^$&['0'$.,,$,$''?',r F : T.C. CUMHUR0YET N0VERS0TES0 0LER0 TEKNOLOJ0 UYGULAMA VE ARA^TIRMA MERKEZ0 Cumhuriyet niversitesi, Kamps 58140 S0VAS e-mail: cutam@cumhuriyet.edu.tr http://cutam.cumhuriyet.edu.tr SU ANAL0Z0 TALEP FORMUAnalizi Talep Eden : Talep Edenin Adresi : Telefon/Faks/E-mail : 0mza : Numune Tan1ma Kodu: deme ^ekli % Nakit % Proje ve Numaras1: & & & & & & . % DierAdetBirim Fiyat1 (TL)Toplam Fiyat (TL)TOPLAMCumhuriyet niversitesi 0ndirimi (%50)%18 KDVGENEL TOPLAM KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAK Laboratuar Kay1t Numaras1 Geli_ Tarihi Biti_ Tarihi Analiz Tutar1 Al1nan Avans Miktar1 Analizi Yapan1n 0mzas1: Laboratuvar Mdrnn 0mzas1: Prof. Dr. Mehmet ^im_ir Analiz cretinin yat1r1laca1 banka hesap numaras1: T.C. Ziraat Bankas1 Cumhuriyet niversitesi ^ubesi, Hesap No: TR63 0001 0015 0739 8770 6050 35 0ki nsha doldurunuz " CTAM Hizmet Szle_mesi Bu szle_me CTAM Laboratuvar1 ile M_teri aras1ndaki Hizmet Szle_mesidir CTAM dan hizmet talebinde bulunan tm ki_i ve kurulu_lar M^TER0 olarak, Merkez Laboratuvar1 ise CTAM olarak adland1r1lm1_t1r. Deney _artlar1na uygun _ekilde numune gnderme i_lemi m_teriye aittir. Numune ald1rma talebinde bulunabilir. Numuneler, ilgili laboratuvar ile konu_ulduktan sonra istenilen miktarda gnderilmelidir. Numunenin CTAM a kabulne kadar geen sre zarf1nda uygun ko_ullarda ta_1nmas1, ambalajlanmas1 ve muhafazas1 m_terinin sorumluluundad1r. Bu etkenlerden dolay1 deney sonular1nda olu_acak olumsuzluklardan CTAM sorumlu tutulamaz. M_teri, numuneleri kodlamal1 ve s1ralamal1d1r. Kodlama silinmeyecek _ekilde numunelerin zerine yaz1lmal1d1r. Ba_vurular1n kabul edilebilmesi iin Ba_vuru Formu ve ilgili Deney 0stek Formlar1 eksiksiz olarak doldurulmas1 ve imzalar1n yetkili ki_iler taraf1ndan at1lmas1 gerekmektedir. Ba_vuru Formu ve ilgili Deney 0stek Formlar1n1n doldurulup imzalanmas1yla m_teri, deneye gnderilen numunenin (varsa) insan ve evre sal11na olan zararl1 etkilerini beyan ettiini, etmedii takdirde olu_acak uygunsuzluklardan KEND0S0N0N sorumlu olaca1n1 kabul eder. Deneyler ve cretleri, numune kabul kriterleri ve deme _artlar1, deneyi gerekle_tirecek uzman/retim yesi kabul ve Merkez Mdr onay1 ile belirlenir. M_teri taraf1ndan iadesi talep edilen numuneler de analiz sonras1nda orijinalp r t v z ܭumeZNumFhviCJaJhvihvi5CJ aJ hNiYh8U CJaJhCJaJh&jCJaJh&jhn&5CJaJhNiYhCJaJhNiYhn5CJaJhl5CJaJhNiYh5CJaJhqw5CJaJhh%eCJaJhA h3hAhvihh3hA5hNiYhACJaJh~h~OJQJjh~UmHnHu@4 r t v X|kd$$IfF0$x t0%44 laytA $$Ifa$gd $$Ifa$gdAd$7$8$H$Ifgd~ v  @ B D $Ifgdrikd$$IfF$% t0%44 laytB7 $$Ifa$gdB  " * , < > @ B D P 츬vncXMAhNiYhb35CJaJhNiYhn&CJaJhNiYh.}CJaJhNiYh pCJaJhUv'CJaJhqhq5CJaJhqh p5CJaJhvih8U 5CJaJh8U 5CJaJh.}5CJaJhvihE5CJaJhvihn&5CJaJhviCJaJh&jCJaJh&jhT5CJaJh&jhn&5CJaJhvihUv'5CJ aJ h8U CJaJ @ P jaUUU d$Ifgd8U $Ifgdrkd"$$IfF4+0$`< t0%44 laytb3 dh$Ifgd p $Ifgd p  * 0 > @ B D N P R T v ( vj___SOhvihNiYhb35CJaJhLMhb3CJaJhi,h5CJaJhi,hi,5CJaJhi,hb35CJaJhNiYhn&CJaJhMm4hMm4CJaJhMm4CJaJhMm45CJaJhNiYhMm45CJaJhCJaJh\CJaJh&jCJaJhmCJaJhqCJaJhNiYhUv'5CJaJhNiYhb3CJaJP R T ^ vjjj $$Ifa$gd:4d $IfgdEkd$$IfF40$ < t0%44 layt"Oi ]THH< $$Ifa$gdLM $$Ifa$gdLM $IfgdEkdN$$IfF\&Y$<R37 t0%44 layti, ]THH< $$Ifa$gdLM $$Ifa$gdLM $IfgdTQkd$$IfF\&Y$<R37 t0%44 layti, ]THH< $$Ifa$gdLM $$Ifa$gdLM $IfgdTQkd$$IfF\&Y$<R37 t0%44 layti, ]QHH< $$Ifa$gdLM $Ifgdj $$Ifa$gdb3kd@$$IfF\&Y$<R37 t0%44 layti, * , . 0 ]QHH< $$Ifa$gdLM $Ifgdj $$Ifa$gdb3kd$$IfF\&Y$<R37 t0%44 layti,( * . 0 2 @ B F H J d h j l n 8 : h j l n r t v x vj^Rhbdh c5CJaJhi,h c5CJaJhvihLM5CJaJhvihb3CJaJhvihUv'CJaJhLMCJaJhLM5CJaJhNiYhz#5CJaJhbdhz#5CJaJhNiYhb35CJaJhNiYhb3CJaJhi,hvi5CJaJhviCJaJhvi5CJaJhNiYhvi5CJaJhNiYhviCJaJ0 2 B D F H ]QHH< $$Ifa$gdLM $Ifgdj $$Ifa$gdvikd$$IfF\&Y$<R37 t0%44 layti,H J d f h j ]QHH< $$Ifa$gdLM $Ifgdj $$Ifa$gdvikd2$$IfF\&Y$<R37 t0%44 layti,j l n ]QQQ $$Ifa$gdB7kd$$IfF\&Y$<R37 t0%44 layti,  < > h ~~~~rr $$Ifa$gdB7 $$Ifa$gd~ $$Ifa$gdB7ikd~$$IfF$% t0%44 laytB7 h j l n p r t v J>>>>>> $$Ifa$gdvikd$$IfFr *]$.2233 t0%44 laytB7v x J=0' $Ifgd\ $ $Ifgdx $ $Ifgd\kd$$IfFr *]$.2233 t0%44 laytB7 "$&L˽ːܬ~rg[O[F:hUv'hD5CJaJhUv'5CJaJhUv'hm5CJaJhUv'hUp5CJaJhbdh cCJaJhbdh5CJaJh5CJaJh c5CJaJh/ZxOJQJaJmHsHh.1OJQJaJmHsH hi,hviOJQJaJmHsHhOJQJaJmHsH hi,hUv'OJQJaJmHsH hi,h cOJQJaJmHsH#hi,h5OJQJaJmHsH "$&Pe\\\ $IfgdD|kdF $$IfF0 $Z t0%44 layt\ $Ifgd\ $Ifgd\ $$Ifa$gd NPRTVNdhjlpv¶wneO<%hf>6CJOJPJQJaJnH tH +hbwhf>6CJOJPJQJaJnH tH h u!5CJPJhUv'5CJPJhvi5CJPJhUv'hviCJaJhUv'hb}CJaJ hUv'hD hUv'hF6 hUv'h'hNiYhb3CJaJhUv'hUv'5CJaJ hb35hUv'hD5hUv'hD5CJaJhUv'hm5CJaJhUv'h,5CJaJhUv'hUp5CJaJPRTjlnprtvwwwwwwd$d<$Ifa$gd8U $x*$1$a$gdv' gdb}ikd $$IfF$% t0%44 laytB7 $IfgdD HJ( DO\P8QSjTUV Xz]]!$ & F Vd$*$1$If^`Va$gd8U $$*$1$Ifa$gd8U (DNO Xx]]P^^^(________󰠎yygyVJhvihE5CJPJ hbwhf>5B* CJaJph `"h5B* CJOJQJaJph `(hbwhf>5B* CJOJQJaJph `"hf>5B* CJOJQJaJph `hbwhf>5CJOJQJaJ#hbwhf>5CJKHOJQJaJhbwhf>CJaJU!hbwhf>B*CJPJaJph%hbwhf>CJaJfHq hbwhf>CJPJaJ veya modifikasyonlar yap1lm1_ numune artm1_ ise gnderi masraflar1n1 m_terinin kar_1lamas1 suretiyle iade edilir. Numunelerin iadesi deney raporunun teslimi ile birlikte yap1l1r. Bu numuneler bir hafta iinde teslim al1nmad11 takdirde imha edilir. Her trl posta/kargo masraf1 m_teriye aittir. Deney ve hizmet cretinin dendiine dair belge CTAM a ibraz edilmeden deney ba_lamaz ve rapor dzenlenmez. Birden ok ayn1 analiz numunesi ba_vurusunda ilk numunenin uygunsuzluu durumunda dier numunelerin analizi iin m_teriyle ileti_ime geilir. M_terinin istei dorultusunda analiz i_lemlerinin sreci belirlenir. Dier numunelerin analizinin iptal edilmesi durumunda ilk analiz bedeli al1narak kalan bedel iade edilir. Tek analiz ba_vurular1nda, analiz sonucu elde edilemese dahi analiz bedeli iade edilmez. Her deney sonucunda, oklu numune bile olsa, tek deney raporu dzenlenir. 0lave raporlar, sonular1 yorumlama ve farkl1 sonu formatlar1n1n her biri %50 ek crete tabidir. M_terinin deney sonular1na itiraz1 durumunda yap1lan deney tekrarlar1nda ayn1 sonular1n bulunmas1 durumunda m_teriden tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz cretlerinde niversiteler ve kamu kurum ve kurulu_lara 0ND0R0M yap1ld11 durumlarda ilgili kurumdan CTAM gerekli belgeleri isteyebilir. Analiz sonular1n1n bilimsel bir yay1nda kullan1lmas1 halinde bu analiz(ler)in yap1ld11 yerin Cumhuriyet niversitesi 0leri Teknoloji Uygulama ve Ara_t1rma Merkez i olduunun yap1lan yay1n(lar)da/tez(ler)de belirtilmesi gerekmektedir. Sunduunuz yaz1l1/szl, ulusal/uluslararas1 al1_malar1n1z1n bir kopyas1n1 da merkezimize vermeniz gerekmektedir. Analiz talep eden ki_i/kurum, deney sonular1n1n sadece deneyi yap1lan numuneye ait olduunu, ticari bir amala kullan1lmayaca1n1 ve reklamlarda CTAM 1n ad1n1n zikredilerek ve/veya sz konusu rnn CTAM, Cumhuriyet niversitesi Laboratuvarlar1 vb. taraf1ndan onayland11 anlam1na gelecek _ekilde kullan1lmayaca1n1 taahht eder. Anla_mazl1k durumunda S0VAS mahkemeleri yetkilidir.BU FORMDA BEL0RTM0^ OLDUUM B0LG0LER0N DORULUUNU VE CTAM H0ZMET SZLE^MES0 NDEK0 HKMLER0 AYNEN KABUL ETT00M0 BEYAN EDER0M. YETK0L0 / PROJE YRTCS TAR0H VE 0MZA ]]^^_______wgggggggg$$Ifa$gd8U $ d$If^ `a$gd8U mkdL $$IfTll(( t0(44 layt82T ___gdmkd $$IfTll(( t0(44 layt82T21h:pvi. A!"#$% nHvLĊ #XpPNG IHDRsRGBgAMA a pHYs+HwIDATx^}3K# J)WD[׾O`+媠b\@EE{ovf]@]fy8V>Os$I$I$I$I$Iϻ 87m;0<{]^ oYUJ!yT t!:5HMgWh;ta`hRS<ؖ}uq=Ŀ>?s^:/M\: C?49^= PX,Tevjl%bU|Lc&) S:A>8#&[T䨅0=᭴ [s~`9S/G̫Y&_I"߄ \HC0P,T6;jT]^j uT!;J \) 3PN}< ?@OjԿ(a>H.RT,SfxHNl7nPҩtڡLB/#Vi`[ *.w} 5&/? m~uAYH]-J\ ؈W8lLPz\HCTs+j .HjDٔ#mzƏ{ʑ"Tq/JN@/7Qyr1yQo $c7Nbt*~KrIWSQB6F dO,C AwaEdPH}EA'Uú3N鍘q]n&%O%ñ =CQO.5AFp8$}ʛCgpp"Q4pt^{pɱo%@+0]S>o>W/_tRs|!ˁ^EKk%O]|r\M]*G_TY@e)pܕ})<8ȋ&UQS8%upڎMutKB󯓾k!fa HNHJ"ꋐyU'W)]H"/l RsUuvTa7gSsGOMeUۡ_IcIMz*Px m',#i8ICH]t_tm N^Cɪ̉ya yLi?èQ9 Ǖ|deQFRfH;%'[Qmn$fG0l8ʦ [>cѡXj]*p`0U:}|" EO(z$c0H˂ʨ%#O%p o]m}*tE÷!IJhH3&H]=Hݲ#OJe@dpY퐅՟>8J2uu$ң, (ݍ~PyuKTh $>j_|UCBr:ț4r1k缈;!rH.<)]vΛ ca>lx*#Цʽq¶t9\9eBQ#r4"iRY!pH:DL$(1K-ȶa0iT1^>B20ҷlaqͱq#BJOEF](LCCtfk/ {P:e2_&{J) *\+0vn+R6׾ٹ} 2lP.u?P`! ]ltIr¶f CG/-UtqrG޵( 2d`5IRVq BTYڐE$SfYS Rm0iYW :Z[$쯳ANB3"w+'[svv2. 6֙UjuoF#]UJvՔrR{N 8$cxkPة7YsUdŢhUd%ĺG!dP9,Ű@Qe!u d֔3 5 քNzX8NrK7tHRר'z`k9j_&!6RTHfZu'+&^k dpPcEt|TدF$ErKzHgIpW}rCb$wcfV+G׊-#m7R^|H'!Xq;l(/F RsQrƹUnj7^>a#R`Hш5$wQP=%'K%"ϯyq[ ǥ$N$J9BdՉ96i=j^xW.<4A2+E ੭DԔyqRI{@zQ 3"PfsPL}wY>SCɡnL3 zJ2 $S9BB́D{{ Y/Pҳ'=ե"ճwc֕NrbqO{qLPxHPOi'tF 2xTF~1~O`g|+kޞ-~Cu4 2AoXJgۋvE&9V 0uVw<,yy$O}9]ObD%NVA >[`#Cl~\UIwWӻ]wCpڨ|^c˲#q-U=xF{M-v9Tqeh5+-i.~h7tzt9,_A.E71<׀~fB8wnFaq묩G1wlı@GÁ2;> /4H3 i#jDg!OH漪YZDT&ʺ9(mܱ& pm;pP*+&1Qh/뢏)V8V8\3ʐ8V#mzDJO 0VhRQL\oTiECF\9zrp1Y@+#DdP ̮NgGO]t oDf\f(RjtF⾶Dp ?+STrҲENHbg=nxjP$\GB{lCڨUJ"?y݇*'k%5tq7SBC& \P,c *3h T*DN"CIbr$srMˆmbRS܂ko;Hj%o-Lڷ=y Tp715XaH^\W?.*f@ h1xBDrբ ;\/a[ nGTYP=%ȧTs_$2I;qx,Pz?HԠבQX<c 㬆.;J= {e Z*;DQuUbnF[&"86oE{P4*D(k'eb {gOn"Ulw=Id!= \큧"eP5a/jYQM|r=p"?#qr$%Ա UcMS\xk+`l!"g& ]cjE%(9U񯽅[o[6u1W\rHɤx."ODAo?!cuw=xx-Hu!`ݐWA1;%ɘ$`DB2<ZĐ-@S7~gz~\Q6,b?~3%bȋ"P{!/ԈJ$uJ*I-c E|Jͬ#@Ҥ"0rT9Q#: oyM bB災BzH^H~ 7Kajk±iY$&If=Vu]5DS "7~(>A4zPEؐY]dTo;m iGʴ9*G"k :A`4]א؃==p OQdU?*"Խ+!Pݏ M4`3"#Tj}hꃈK)c'\^JcwQ"T. jӯEfU1C\"`>R`2$F̳:$ 5|2kP~U0_p4IYTFT(f?Awz`߰VVa"l"ؾC8 M2"G iTaos*)G?|$= qzQ9q^FK/p2$Bܰxj_̃#a1қ'W|tzqRjP7%|sޢUj*_7o N7]/ "k%5SIe4}\6>S# 3wܫ Qw9g4(h:!)wr[^Lt\ݺsؿe^@*$.cå0OWP;p6,+d/ Pɘ2>!TƿQ #x3 `hye†TCP5ݷ!Dq~uJ QU_СNH|o;mh-<*~\^ K#nr93}G;y$y9ܮIq΂az`xzZߊWgC5 E'H?%Rjk=L#FArtx }aw. DDqD\ʯ E:O-ILpmދҋ=+)-HND@e6zSlөBCǢοPح<~CW/ψ- '[@XD4]x> xDZ~;<j9UQRIV~5AmzXӔs_D] @Kn/ ǕZ2l] ?ɿҪap,!i[.ؗOː]9Pjrx` ?A_ʻn FshS1!)QTnr/ >Bqٍg5sɭG'R'/>Au./[׋[BD ] Jp fԿ>;tGAfj_}S:㨡kȈ?QϪ;\dU3$xjlQg*%u-TnK*2BGTӯ@s)kNYA–"_}-_Db[Ƚq=n,Ziy jɗyB*ZB]oR~Ho-*Fnזdו} 23n7 ͢s6"/ϼrZwV)ts- h uM|` sb"m}~>dwK UNv=/ŠZ '4 >s`_Bw"qFR &KV7Hp yMiʰ 3݀Wf#Wȝ0AD۝;~#[9 Yy]u5.Qw^^Aܛo!Cۇ avM!:x±I4Y=:4G(0^兽WͫFU:8é dcbl㟐x$l㈚`psܙ\2ORvڂ¾CܚG~CA>9J.w@ҏŨB/L<->~\H5(.s٣0uWaB ^E. ^齏m-QY5`"^~B/=>1 d՗5%k~OMCH߱{v!YbQ 컲o`iHe>|NDF }| ZX>~=&>YjO O< TI-j-:X 5=QYoMl R^`Hr:"bQ+Rd/LlH0?YKEEu$1 $7?IǞ+~{,-֢D`rwegPqu(7K2V±e%kJp|plfC`0 5Pi\y&}eܲbϽ ~\[ra % ŗŽA W%HYC-CT4=Ff{lE"Fͼ # D3'$!8N" I:䘣gygR%F& wg*?1$]D _Gy3蛇^z4ߛQص3e; f 0JvENqsQO#]J6׳h ΝD~D #)^(O,XIWH>:#ZY^H[c@n)\j? bfZRsQĢj U.OBfN9R& Y {m5DXd C.@[ʑyhA=ԅQnBa_>T#yJ>!r),=S@~uwnȅa >/KeV mwA4bw ${H ($`pi۳_~uM'&ф!(f-4Gn 7p/Eq5|[Z&*NES~X"0!A#lFM 1&82ˊi=8$sK/`/Ek#(-$X"B&>ݩN!kSBkP "#qHsq>٧qk$9a98"*8 dSyKc [N| \n ى YtY%9(؏;~hvoF΍A"=ݼfd(Nai$u=@4#Q1Faխ(dĽP!%ęfQȼFdn]@{ I n&@Jl53oAoߌիEo9^tPW@!2`;P+U'%+HBM+6&1FD29xذe\)st$f5iDD͸ ?9/#iR:{ʂ #q+ ʔ0x(PjB+*nk(_XܼLpElW*Э'j_z]{QSknm EO}?Uh "+V_/NvFO%!<-~}C ZEK߅+$vL .ϓI聦)p$χ Tyaߠޏ9HĘ}+R|w?@"۩coz`TPAqo}4=Nҥ!uf2Sa&CVx mNM+G(7Py\6>.H]+p1pn&tLݰRHALhL]H9Ls> Fj)ꞛWp6RZB DUI}oj1oI-4Yl8ϫF ( q%_QQa5'ucM!mG%Sa P[@7(p{ א:X`5nŽw9nBs~wNI^_ IIp1M:DZ!䪣^x MvOj;ވ=2 xZV^뺈C+SC%3DS88bđ(\o lYg>uOi "Oyp4 Z d%S E!P&@^mŗ(#$ x 7 GYU):1+f?PyY|+)"t;5~nܻ,T8.Q?75G)FöLZH۶!DEs5ޚ#['2t)b\@ߩ3_B!"-g":_(/_cZĿ 96s$ZJXrx a<Ŷ']G {e8&ᆮK=4[׋7JY0aoE# $JL kS754q_(HӤ3($*+'uD-]pH&]QouT؝{IB"DDҔBaM.EWۺy|/AzDË?I;HETߴ8#]ɤER=W"#]i[|!{bX`j-OJ_KLh{Czx\A^$qy,`˧ htiwcLKP{yV NoRDFq![`YM\"~dRhѕ.O#+jZowH%?1!4"q1|.OTQ`CO)T4p~ԃ}⍗ -(wV9O{EiފwB^S+{+Bs5)Gi\9-{A-,s،'BFa*;J6Nnf*,*Fon ai8,Y@Z]rX?Wy%QI ;{摟&yl:*e ,ϋ {5Fu3Zyo$>/9U=8V;5ۺjTkT3u,k¾U?QVy:JKOC!/9].}P~}ՒdYT4|I֕)ש0iCPkdhq;W!qϬ!rJTm&JWM-*yW0M/^DMTu9܂3턮^bԽ붐1ec'+/t;=y~~E~__7QuI+]Map},zU(z 2 ^goQr$kJ"/U-#yYf¹u;RXҳ' P>JRto!l"]pv~ǚmh)AՔ #ZZX+6lYpż:#Pᠨv.,Ŭ-h \dtRXM!A,oy c@b0< _eb3ra a(e9"꡻ꭊ*1•j)Tӑ4g e^HvG͟Pky\bZ@ ܱWiC`N\9".m~-j"0 툼Z`te"&98Epn.].JzwGڮ\PDG{s*n3hE@Hfµ?V^^T D޽(Tgހ^#ڤ|:uW0N8ټ*[Y VvESEE~f 2K`q%O=e^}Ljz|A+&"0JFcO0Onf'dWh,Y\A 2rɞ[ނ0Ta`yᓡ!W㗟Q1f#MetJAF*Xj!(FRwnC^Lxj-87YR0zZsh3xܘԟZ=Bos< 1[H28\Ji 4 ,5tulYs 6 _GYI]m&PkĤ ዹ(8%l796xboS-) 2p@Gs$@$m1aR*: o /UG)D7$R7\zK ǿq:xj\ ΧP EGt[Vr..Wb7=oAcC Ħs[I\a,o/ pBv[cɫVRb~Vy<5`3U!:CJݍD20crq\%)SԱHٺ<]ݩ!!$<ݎ)^]ӅQvrTjw7jfآ$`WͶd),YT`1>pO,;E1X%f[.q#?4,f.*urR/EaWyc&9Mqx1ڮݠItd$_ (87ncz]U.*_^RXxQC(HG1 ͅ F@˒5(Ї~=Vd(M/g7qEDɠ38oEzH-|[~ceur6(U%A]V:8D`xvyn2uf֠tY"9(D;XQ]jj8K!I>BQWV֜0l `DdL酥_a|é VP;<=ZK4o\S$lpmQLL!z5 yǝ.Q<^q\Byetp 0"|{N(ý vөɄGB%|3a#@ހk:BMX /Kkyc]cDlؖ/ꀽޮ/)cNigSO4yL$@R~U({.$G=ۅ7Ar? әgtp!rm MZ&Ҷ3Daq3m Ww `;)~Nt~[ `mtL߫| &]χ&&Q*Sc&=մ=qZ_=4HM׋4D!aޛ*/~I̵ɀ}wHoΕgؿl?ت '] MÞ!X"ұW{ԡP}}(r *oj1҈ᴹkHF݃ž`y#q&%v#.?$p+t,ţFKJ勤#s:yLѨS%ۺR.J,;!L$]yt&\Tб8Wq5tpjr`;t*MʋNE8i)0N~d g^dd]BpO 瞽XZM⋵>L֑AyL*鱼>Vy-I,ۑ}~]?.▬?mXJ +&;X>| -zձѰ}JYC#;`0'^5?ؽb tљd/mWbX;a5cLUQ #Ud`쀛:*"N$^]Mڅd{V Onemli Not *$1$&56OJPJQJ_HaJmHsHtHfoBf f> Grup Yazi$99*$1$a$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VB$vExLK_rw;Csl((|8G6\iĎp @J9X6ݳ׭W(cm;,@)$v|hu J q$›q. B˟TDFLƐaB~^] ?uN<;yÇ'~LV{(V/;=/x~B'<{OL@Is;7X S!0AfݢO8#B}u(Z،$c:ESGP~Ds w<4jg!Rtz+$ m߄6Il!Q] sZ[aQITmjYV` d ( _!#&v P 0 H j h v P]__ "$%01l,b$vLĊ #XpH4d@$(  C FA. S`TS`T#" `?B S ?I@_GoBack N U HKz{"(* 4 z{"SU]]hjmmnn##44 EEFG{{5z{"SU]]hjmmnn##44 EEFG{{5v1ar`*(^`OJPJQJ^J.^`.^`.^`.pp^p`. ^ `.@ @ ^@ `. ^ `.^`.h^`OJQJo(hHh ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.1arWW8Num1 xwEb3<^:>rDUG6 8U e j o2[LM$! u!z#.%Z6&'Uv'v'k)82lc3Mm4B79f>7>?EcGzJB[KTQNiY ] c d:4dPd%eEi"Oivikgo p3SqwFo\EZ',5Bq| 6yQS.1Alm~Y n&dF6FE>9@@ NUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7. [ @Verdana7..{$ CalibrioBitstream Vera SansTimes New Roman;WingdingsA$BCambria Math"qCugCugK&, " "!24 3qHP ?r2!xx CUMHUR0YET N0VERS0TES0seherebru Oh+'0|  , 8 D P\dltCUMHURYET NVERSTESseherNormalebru44Microsoft Office Word@0@iT@: @b՜.+,08 hp| " CUMHURYET NVERSTESCUMHURYET NVERSTES Konu BalTitle !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^`abcdefghijklmnopqrstuwxyz{|}Root Entry FPR|Data W1Table_,WordDocument/SummaryInformation(vDocumentSummaryInformation8~CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q