ࡱ> gvbjbj`` x\ x\ ` ` 000DDD8|D D%" $$$$$$$>')X$Q0"$$80$$:%#,#q4Q#o$$0%i#.L*L*##L*0#$$%L*` F : CUMHUR0YET N0VERS0TES0 0LER0 TEKNOLOJ0 UYGULAMA VE ARA^TIRMA MERKEZ0 Cumhuriyet niversitesi, Kamps 58140 S0VAS HYPERLINK "mailto:cutam@cumhuriyet.edu.tr"cutam@cumhuriyet.edu.tr http://cutam.cumhuriyet.edu.trTERMOGRAV0METR0K ANAL0Z (TGA) TALEP FORMUTalep Edilen Analiz BilgileriMETOT DENEY PARAMETRELER0 Is1tma H1z1 ((C/dk.): S1cakl1k Aral11 ((C): Deney Atmosferi: & Azot & Oksijen & Hava & lm Belirsizlii deeri istiyorum.*DENEY 0LE 0LG0L0 EK 0STEKLER:* lm Belirsizlii deeri istendiinde birden fazla analiz yap1laca1ndan yeterli miktarda numune gnderilmelidir. lm Belirsizlii istendii takdirde en az deney ile hesap yap1laca1ndan her deney iin ayr1 cretlendirme yap1lacakt1r.Numune BilgileriEtiket NoNumune Ad1Fiziksel Yap1s1Erime Noktas1 ((C)lm S1ras1nda 1kacak Gazlar0102Numune geri isteniyor mu? % Evet % Hay1r Numunenin (Varsa) zel Saklama Ko_ullar1: *Numune ve analizi ile ilgili kullan1c1, evre ve cihaza zarar verme a1s1ndan al1nmas1 gereken nlemler var m1? Varsa a1klay1n1z. (& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )Analizi Talep Eden Ki_i veya Kuruma Ait BilgilerAd1 Soyad1: Adres: Telefon ve Fax: E-mail: 0MZAAnaliz creti deme Bilgilerideme yapacak ki_i veya kurulu_un ad1: Varsa Proje No: Adres-Tel: Analiz cretinin yat1r1laca1 hesap no: TR63 0001 0015 0739 8770 6050 35Raporun ve Faturan1n Al1c1ya Gnderilme ^ekli % Elden %Posta* % Kargo* *Raporun ve/veya faturan1n posta veya kargoya verilmesi durumunda deme al1c1ya aittir. -Ba_vuru bu form doldurulup 0leri Teknoloji Uygulama ve Ara_t1rma Merkezine iletildikten sonra i_leme al1nacakt1r. -Gnderilen numune cam, plastik veya metal bir kaba konulmal1d1r. Po_et, torba, vb _ekilde konularak gnderilen numune iade edilecektir. Dklmeye kar_1 gerekli tedbirler al1narak gnderilmelidir. -Kullan1c1ya ve cihaza zarar verme ols1l11 olan rnekler kabul edilmeyecektir.AdetBirim Fiyat1 (TL)Toplam Fiyat (TL)Analizi Gerekle_tirilen Numune Toplam 0ndirim Miktar1 %18 KDVGenel Toplam0leri Teknoloji Uygulama ve Ara_t1rma Merkezi Taraf1ndan DoldurulacakKay1t No.Geli_ TarihiBiti_ TarihiAnaliz Tutar1Analizi Yapan1n 0mzas1 Uzman Laboratuvar Mdrnn 0mzas1 Prof. Dr. Mehmet ^im_ir CTAM Hizmet Szle_mesi Bu szle_me CTAM Laboratuvar1 ile M_teri aras1ndaki Hizmet Szle_mesidir CTAM dan hizmet talebinde bulunan tm ki_i ve kurulu_lar M^TER0 olarak, Merkez Laboratuvar1 ise CTAM olarak adland1r1lm1_t1r. Deney _artlar1na uygun _ekilde numune gnderme i_lemi m_teriye aittir. Numune ald1rma talebinde bulunabilir. Numuneler, ilgili laboratuvar ile konu_ulduktan sonra istenilen miktarda gnderilmelidir. Numunenin CTAM a kabulne kadar geen sre zarf1nda uygun ko_ullarda ta_1nmas1, ambalajlanmas1 ve muhafazas1 m_terinin sorumluluundad1r. Bu etkenlerden dolay1 deney sonular1nda olu_acak olumsuzluklardan CTAM sorumlu tutulamaz. M_teri, numuneleri kodlamal1 ve s1ralamal1d1r. Kodlama silinmeyecek _ekilde numunelerin zerine yaz1lmal1d1r. B D r t v  L N ɭuuui]hehe5CJ\hehe56CJheh'5CJhehe5CJhMh'CJaJ"jh(CJUaJmHnHu h h' h3h'hukh'0Jh(jh(Uh' h@ 3h'h@ 3h'5hmh'5CJaJ h(h' jhlQh< UmHnHu6v $dh$&@#$/Ifa$gdqr$$&@#$/Ifa$gdqr dO$$&@#$/Ifa$gdqrkd,$$IflFT"(= t 6@0}(  44 laytqr L x$&@#$/Ifgdqrtkd/-$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqrL N V zzzzzfz$&@#$/Ifgdqrm$$&@#$/Ifgdqrrkd-$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqr $ ( @ B V X ۻ寥sfbXOheh'CJheh'5CJh]&heh]&CJPJaJh [Oh[CJPJaJh [Oh[CJaJh [Oh]&5CJaJh'heh]&5CJhehe5CJheh]&5>*CJhehe5CJPJQJ\heheCJPJQJ\aJheheCJ\hehe5CJ\ jhehe5CJ\ w[[$d$&@#$/If^a$gdqrkdo.$$Ifl0%( t 6@0}(44 laytqr t $&@#$/Ifgdqrtkd/$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqr (Hnww^^^$ $&@#$/Ifa$gdqr$$&@#$/Ifa$gdqrrkd/$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqr (FHfhln8:LNҽ买zlaVaheh.KCJaJheheCJaJheh'56CJaJheh'56CJheh'5CJheh'CJaJheh'5CJaJheh'CJhehtCJh') jheht5CJOJQJ^JaJ#heht5CJOJQJ^JaJheh'56CJaJheht56CJaJ!@+$$&@#$/Ifa$gdqrkdS0$$IflrI ay(W^ t 6@0}(44 laytqr$ $&@#$/Ifa$gdqr$&@#$/Ifgdqr@+$$&@#$/Ifa$gdqrkd1$$IflrI ay(W^ t 6@0}(44 laytqr$ $&@#$/Ifa$gdqr$&@#$/Ifgdqr:@* $&@#$/Ifgdqrkd1$$IflrI ay(W^ t 6@0}(44 laytqr:Lxtkd2$$Ifl\(}( t 6@0}(44 laytqr$&@#$/IfgdqrLNftzzzz$&@#$/IfgdqrrkdG3$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqrx$&@#$/Ifgdqrtkd3$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqr*,lnp"02 $~r](hY5hqr5CJaJfHq hY5hqr5CJaJhqr5CJaJhqrhqrCJaJ h'CJaJheh'CJaJ h'CJ aJ heh'CJaJ$heh'CJh'B*phhth'B*CJaJphhth'B*CJaJphhth'CJaJheh'5CJh'nzzz$&@#$/Ifgdqrrkd{4$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqrnp0xxx$&@#$/Ifgdqrtkd5$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqrVuuu$$&@#$/Ifa$gdqrtkd5$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqr(Lu``u$$&@#$/Ifa$gdqr$$&@#$/Ifa$gdqrtkdK6$$Ifl_(}( t 6@0}(44 laytqr$&DHLN.0yppdyhehqr5CJaJhehqrCJhehqr5CJh|hqr5CJaJhqr5CJaJh|hqrCJaJhqrhqrCJaJ hY5hqrCJaJhqrCJaJhqr(hY5hqr5CJaJfHq hY5hqr5CJaJ1hY5hqr5B*CJaJfHph2:Gq #LNQ<''$$&@#$/Ifa$gdqr$$&@#$/Ifa$gdqrkd6$$Ifl_\+y (N3e t 6@0}(44 laytqr<'$$&@#$/Ifa$gdqrkd7$$Ifl_\+y (N3e t 6@0}(44 laytqr$$&@#$/Ifa$gdqrbM$$&@#$/Ifa$gdqrkds8$$Ifl.0y( t 6@0}(44 laytqr$$&@#$/Ifa$gdqrwbM$$&@#$/Ifa$gdqr$$&@#$/Ifa$gdqrkd9$$Ifl_0y( t 6@0}(44 laytqrwbM$$&@#$/Ifa$gdqr$$&@#$/Ifa$gdqrkd9$$Ifl_0y( t 6@0}(44 laytqrwb$$&@#$/Ifa$gdqrkd}:$$Ifl_0y( t 6@0}(44 laytqrzeee$$&@#$/Ifa$gdqr$&@#$/Ifgdqrrkd-;$$Ifl(}( t 6@0}(44 laytqrSAAAA$&@#$/Ifgdqrkd;$$Ifl\ ( d t 6@0}(44 laytqr0>@zSAAAAAA$&@#$/Ifgdqrkd<$$Ifl\ ( d t 6@0}(44 laytqr0<@xzdf !!j^k`kzm|mnnHqJqqqrDZusbUhbwhlB*PJph!hbwhlB*CJPJaJphU%hbwhlCJaJfHq hbwhlPJhbwhlCJPJaJ%hl6CJOJPJQJaJnH tH +hbwhl6CJOJPJQJaJnH tH h;h;< hthqrhehqr5CJhehqr5CJaJhehqrCJhehqrCJaJ!wrVV>>$$&`#$*$/1$Ifa$gdl$d<$&`#$/Ifa$gdlgd;kdI=$$Ifl0( t 6@0}(44 laytqrf !`k|mnJqqruuwNxpy~2*$ & F d$&`#$*$/1$If^`a$gdlBa_vurular1n kabul edilebilmesi iin Ba_vuru Formu ve ilgili Deney 0stek Formlar1 eksiksiz olarak doldurulmas1 ve imzalar1n yetkili ki_iler taraf1ndan at1lmas1 gerekmektedir. Ba_vuru Formu ve ilgili Deney 0stek Formlar1n1n doldurulup imzalanmas1yla m_teri, deneye gnderilen numunenin (varsa) insan ve evre sal11na olan zararl1 etkilerini beyan ettiini, etmedii takdirde olu_acak uygunsuzluklardan KEND0S0N0N sorumlu olaca1n1 kabul eder. Deneyler ve cretleri, numune kabul kriterleri ve deme _artlar1, deneyi gerekle_tirecek uzman/retim yesi kabul ve Merkez Mdr onay1 ile belirlenir. M_teri taraf1ndan iadesi talep edilen numuneler de analiz sonras1nda orijinal veya modifikasyonlar yap1lm1_ numune artm1_ ise gnderi masraflar1n1 m_terinin kar_1lamas1 suretiyle iade edilir. Numunelerin iadesi deney raporunun teslimi ile birlikte yap1l1r. Bu numuneler bir hafta iinde teslim al1nmad11 takdirde imha edilir. Her trl posta/kargo masraf1 m_teriye aittir. Deney ve hizmet cretinin dendiine dair belge CTAM a ibraz edilmeden deney ba_lamaz ve rapor dzenlenmez. Birden ok ayn1 analiz numunesi ba_vurusunda ilk numunenin uygunsuzluu durumunda dier numunelerin analizi iin m_teriyle ileti_ime geilir. M_terinin istei dorultusunda analiz i_lemlerinin sreci belirlenir. Dier numunelerin analizinin iptal edilmesi durumunda ilk analiz bedeli al1narak kalan bedel iade edilir. Tek analiz ba_vurular1nda, analiz sonucu elde edilemese dahi analiz bedeli iade edilmez. Her deney sonucunda, oklu numune bile olsa, tek deney raporu dzenlenir. 0lave raporlar, sonular1 yorumlama ve farkl1 sonu formatlar1n1n her biri %50 ek crete tabidir. M_terinin deney sonular1na itiraz1 durumunda yap1lan deney tekrarlar1nda ayn1 sonular1n bulunmas1 durumunda m_teriden tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz cretlerinde niversiteler ve kamu kurum ve kurulu_lara 0ND0R0M yap1ld11 durumlarda ilgili kurumdan CTAM gerekli belgeleri isteyebilir. Analiz sonular1n1n bilimsel bir yay1nda kullan1lmas1 halinde bu analiz(ler)in yap1ld11 yerin Cumhuriyet niversitesi 0leri Teknoloji Uygulama ve Ara_t1rma Merkez i olduunun yap1lan yay1n(lar)da/tez(ler)de belirtilmesi gerekmektedir. Sunduunuz yaz1l1/szl, ulusal/uluslararas1 al1_malar1n1z1n bir kopyas1n1 da merkezimize vermeniz gerekmektedir. Analiz talep eden ki_i/kurum, deney sonular1n1n sadece deneyi yap1lan numuneye ait olduunu, ticari bir amala kullan1lmayaca1n1 ve reklamlarda CTAM 1n ad1n1n zikredilerek ve/veya sz konusu rnn CTAM, Cumhuriyet niversitesi Laboratuvarlar1 vb. taraf1ndan onayland11 anlam1na gelecek _ekilde kullan1lmayaca1n1 taahht eder. Anla_mazl1k durumunda S0VAS mahkemeleri yetkilidir. BU FORMDA BEL0RTM0^ OLDUUM B0LG0LER0N DORULUUNU VE CTAM H0ZMET SZLE^MES0 NDEK0 HKMLER0 AYNEN KABUL ETT00M0 BEYAN EDER0M. YETK0L0 / PROJE YRTCS TAR0H VE 0MZA    EMBED PBrush rruuuuwwLxNxnypy~~0248Dz "&(*.0268<>BDJLƶ؋{{{{i"jh(CJUaJmHnHuhOmjhOmUhIh'(hbwhl5B* CJOJQJaJph `"hl5B* CJOJQJaJph `hbwhl5CJOJQJaJ#hbwhl5CJKHOJQJaJ hbwhlhbwhlCJaJhbwhlCJPJaJhbwhlPJ&2468: "$&(kkRRRRRR$$&`#$/Ifa$gdl$$ d$&`#$/If^ `a$gdlpkd=$$Ifll(( t 6`0(44 laytl (*,.046:<@BFHJpzzzzgdl;^;gd'gd'pkd~>$$Ifll(( t 6`0(44 laytlLhjlnrtv˹hIhOmh("jh(CJUaJmHnHu"j ?h(CJUaJmHnHu(j}̭] h(CJUVaJmHnHuh(CJaJmHnHuprtv21h:pI. A!"#$% nj삀~AC+PNG IHDRzUsRGB pHYsodj[IDATx^\gu6~gg{jժ.[`cbl cش$@BCH .f `܋޻N{{W$H B^޹==99/.:/p׽?z{3n;u\W5~p~$:ju]劢 Yley_q"KWoF\yG61)Yb``J3LןyK/Xz\Q 2' XutZk Ic2n490rB.gfv6riXE౷EY!)V!-}~Nm Mi ТI5!ˎ߾C{R!m͂ѱ- .y(/\q ~ս¦iN[xB:fG - *)똮kᤒ =9e Z eg%vUHEIbxvSUsaGq"RK-kK&ݰntL Vz9^-D-y;,*Wx?iJ(gg3`B;X ZbYat=tTG8P2f?'),l*Kft(ۮP\H"ux%Y.imiSRI"\QvDр?۱ XPrgzzDRCkDIpT6쏦:kƎRsyOaṗFq-XOE.Ԓ| /¦wg ;lt C}]Gif2eDA! XN'G "B&'sޖeu^ VTƖ,hps E" cw]SȁR:%&l 7;Ga!v=HR^^^pR"6,T .\ӹp/MG[t^"oll:qfqC-f^oLJ{(w6؟,)r#/vM2L,jlzgr=\N3t $`Q⚎HyYeG%6ϩZfօԊR^`8 wV-SL=4e5>ޞ"_Vk2=u#)riIGNJv#JլXڵK'Vy佮b*ٲs*<Y <[ Woi_&WT ,rcz9ŸKC*:G/ M;}fN*̂uܕ'B\yNEP/8BV㵆fm8#.|o/=5v*L:R-Gd%'kJ+j6iA1$C򜋈_rM5Er3Y=F|Au+ݴoǁE[V/:xj䉮xaB.^~(eʯ?U^V4!˱3> uJ׬*m8f8Q5lđ_K2gE/!%_ "J@O~Gzo"z[֒zD.D&l.JiQh*_RT5޼ .)RHPCİN$@|!8M}C=;ʓƃaS7`>ϟ'a49et6Q~PZpDŽSHQiT_p~v[SP킊( ZyT2%x>bBz%ۯؑ* ,r&<OLt=lʏ @%p\^3 P;ѯm) ܙ, FK/h 4s۞?p}S|V :B@~>@*@a:@kHYore5+(%f:E'#YhnzWKȀ bgw ΄Ąq:2hEz- ńd0勆GF#}چѕ|i0Ai;Drl,b)}!b i0`,/j3\}dUqm@hX;E쎨!ʾYᆭbz!V*92'Mc(G/m:p72i?8N"(^˚q96tHKDJ67*ɖN4VObow@ ̖[,6#IAicRC%3>okٹkdȘ؛\Ňℑlsa?= 5I-p(@H1u) P(:\.` ƪk.KOu%ϩ@X:3Om96˗hGP"PtWaD P;ˆF& @^@;5x~+Lx:ohX:`PR> T! Q3ɞ[zwoO+*JkKr󭷵\{!nMl7k 8 M]<D,v1 Li jic Τd1Z~ 44+MFiφ D-(|3/$wGɏ;F[sLp( h<+(@_%CrڰdRS5H0zp3m-}ʍǏYɤl[vP>+əPъoꪜCK`lBuؠ7/]~j̩GԄʊVUmgpsNGΉ][mXk#p vǡsESA=ˆE~3`d[mtW6!p6tՀ='T-/YA‡Q`ir+ .p&{{p=كRRQ g)7%[jh4ZZO\p+J,S Y`#w\wtR &@Y8=peĬԮ^g5*$Eço'{ܾbkXpŨ俽K+!`V 5>Y2Gb8/ EoX]d+5- KltO!r z]1,J a誖(OV9UU^^ N[13 /=;.k2>M`Nh&!5o[t{X%hP5఑-}ߤ_O&h1/ &%t1ˀubH"WMcci 봪_Ē5P&@l <@')o!=9zxdDP7+[4֯gBKW 7m<:#YzX8cb^c!]HpdU`4@Ft տj'7BxcQMMM=cC#~Ocha(he F 0;0tCt <=2%F_t5ޖ puw%!-*NYihʊhs[@p=[wZxvUnzH Z%{%ݗ6W^}TQ2t]pi}:Mn$/DA)KM4ǐ?= YK@O W'ȶ|?qwr&ExHǡ*<;g˜,[q_T-VlVL0>9p~"8IUX3(B MGxnb. 5-8;+JM^S- E/Td.v5$[ CZiBBغlvg{vY]MEe_kKӍV%ٕ`!g϶3Gy_YxoPBy*b^pu ș=c}a%I-]0 b;ZӆJ'/<) 2HAgMΗD|kohQ͕HΧQaK58>u&+ ^}3'"r Hռ/,76mPzRSÓM`DN$pz"x.>-0&ܕpB,j .YYQreW]#]t|HzߜO)4S b8$i(!kq-F!3>pt&`,@\o9{|IԙɶR>L<6-Yzq)y8+/3 O "gR~^l,h%(p(G tW_3 m'dxd,cPfQ8M3}Ѧ`% e`@/rܿ_j;%s9P%dP-ɶV#6,%$7T̉]nQ}ůcP~{5PO+//<.xmY C& W܎? V s?QZFkH?<.[/E=Ҧ(.雿xRKKp{`GpͪP.H? ĔDR818}g>'_@FP,L t?17P/tN2ӻw{`P| USAz˟qXXg2_j,|qɺRmyݠd1h+"2^-?CÏ^9$1T(9'YVW6n:{cldWOsL;*a!A-/ajm#s|jlsۤ^5fRT:ecٜ W֢ Cm̳hf^xj4D7ĉ ڕ%ңR$F&Yv=yo !|.@B "8Ex;މU_yT?}Xē#! ؼ%ZT|%_xfH$cEZI0߶_饱>8eUdB_Z7+*E,|VZ8rdO)9"<,.fKZ=8`F#DeӦ[9L c}'kފl2ث@rM0*iU7;:tgzvki$u]վz^ʿ8cm?m>`yt VwAYPY$ 4QuYF(2Ɛg>t6Cp psy$ފSFdQs^ImkgCT[z gO~lI`p0Nl/pep x3;_|iNx0AD>V7 cP D/fXzCA)*k|M !IhOZ~f9V+"B 6Jlr =uleU6*G ?,xMtㅩ,75,X?"г;qj`$b1>y~@(R־% dJ &"O1lV8J}TLW=D7F??9E58K,g#qBU}ek(CoѧvO&'|‰BH z@>`4)$r=7]}؞m?|@f{}?5 L6}gF.˒Vj,.{g,Qz! Mͥ"S۶ jVŕWE^4s)p%%["Z)PAp!, Ԋr{ p`w7((beȕL Tq 1ݢ~_3uIRj#c=Xط_uvaaNdO($ҢūnMa9[=(Qm1;R"Y"M!nk&W?ru }BYF'ǾmR0IȸKr\&UW˽-"9f_JO$Ph@+d;"s4F4PC3zxaK(ƮVq8aӬt4iY旴ιf; =Ss{k=*mzǵ|*/ R0idJCTBX|䷏F@Sf_yeVTIW?3."9|i 3 @H.\l ԤI%mR6K/i]yv؅B!s t=+Ey uuaItUy" bs=\ D9v3U3|!S04"飻﹯8{0x ' ?pĭrjOI*20LYr3z֬n #0MJP[QHP7lb?u*xOF?gĚlvJ+I&VF ;P01»w)~ *ZfǞ=؉,Ih_u͢<*[tgLnSbHr~2'("9960ޟs'𣏕Égzo;Ġf'b8|ˤO7X;t,JE) 猉_o?@tIȴ4@O:T’Bߚ?96'B\yR8Dv(̪!BIy92[ʆKLY] tDpkYN29t(u?Q"5?qPۈ+}JyhBHK# lJ+W#Gp db:!VCCBҶuqsl :qJ$w>`Ǐ |yݰX|.[=V:'']:VX}@ uS~+|ű߽آw]]~j'Zϸ(nⶁpfI@]ѴaiE6)ދ6t3肕rT*pݣ`*w)QBԾ}WNOw=/ٴqA;0Nk U.!ڷA1YđC<:Ž$ dlOOq_34<2@#ξؑϒ(/ 6:L: +r[?yFGMQBԒˮرW>p؝ҧ ڿT{bU9Aw `c(TBNԸszΗ>uoWΎoyA꯾v4E=>hZX}"Oq TRQ)G]P?ëpf41Tl$=wydZx:f">G.oCH; &9 BJbśHȯ)gjFÒ(9m&mɮܕ|) Ԋ mM^~4_V=QHP+-Y+|:H@p,t%.فR8ʯ[wDIizjW,fl;>#ADO ȎX2HԾʊҺF Z>i)#BZ@Ҽ;pgDLk?oL2M\p {O(8 0d9YhZIn1iїq e%H|'dGk߽7SG5SZ=zw j,R0ԀzD'"J=Ѿ/8ϾX~he;Og!G K@,_OLإjptS? gHh"ZpCh#ؔօCԛO 0x8 >F3 QITp|CO(vnPOCKw[`AYAK,AVXoʱ.ۀ.B0ߚ}"@qv`nrߑ|O 1!Dy<|"2"BbFƻ~Ƨ ?I1Fۏpd7E@lյucT d7Bcbǜ;2"XH!$xƀ8M$V?tI//,dr'^zA$j+nɫ.Z3G{{W|4h=b)X%ZS+К9Oو,$`23wcnV.a}0_PR:2f5J@Qte%N(*-h֌98[1L5hHcD_DFfI˖:: 2p1 % כ:z- ;L"A)0P +r=O?餓t(/\xSǎjUru-l?`xLóe[]XPol.aE~9^[` 4^x ""$"ڞ]J1PD!=ѕ0k4 DGE}dJ Ar*Jbs9p@- . hf!# 5DEo{kx&BARK YeK%Q6\ ~@d}}oQN Oĸ qWpF@I=4 K.(%ke3@O)>>;lxKJx*I1bY6@j{Iw},3 PCʺI:PЎD6 #4$ֲoO48$") ΘCÿP_8/qWR4m*g`} 8=Ʃ3uV(G$KVwjVQZьbgz6~Nd{Zo%R#'"nu\ HLBC^OآDZ7ŌT/&_Ӷa!љRZ'$ӌ\#=PdMD BZYxʣČRQRy8LI)[)-UX*F6ʓ&L =6|ZDļd6tp)0% qd.XUCzZϑ=l!W|1\\gDjq^3H/pȰU,uPIcLȣ@JHc*W:K %0$nּ`xj>K/H~EFg $g.Ȏ;Jͦ:ynjeeªKvgrqXAL(0#GHO.ZoVh^Q=Y1Bͥ3r@t zxy޴9bބŀ Esjd: `gHL"MiXoV4kn e|$Ejb!xê??X@*_S9w D2âQSFt@>I޵sTfigo[J6Qݴf78oڧo]W^RGX' N@AF2YOߔl8|:6 ާh Uz|bh)UU&=fiԝ /etg3'Y|ưNBRCD3xﯿB|π^PrxVY]ɒHCȕa($!x,Ja\X 7Ou'^>-E4䠎bbE;G?Xh|Ȱ&ױ;rj IQ]^ ^S-/(>"b&/h4/y d9wo<|B&*y~/eEDoȞP.}|"e#MIV֛?6Y0.k=1&m!XG2xXBE:z:.!C &)<4>;X? v fVF}%o?ķb([h#2'A]ziC̸0' 3KD3 4-) {R-J"Ka E* 2hz*Ǯe, 4XإW6]uR})ݡ\Ds7Xy"ԑ0E2l'Iơ:|( q %CK,X5PP_cv܏W F l;PE;l օ> d^-}Mvw;fX|hc*ȚR$֓֒ޅrPWSrL(Ʋ6m6 \R>½h}, !]Gj4da:+$>yr_80F9bd> C99<1a㺆}?6Nm_v9zMV><+,?mL :Ri=jzoPg.xtgf~?ɂ&3$\yL&Srx}!` J22F0t&A(NCIkMEm׮WqǏz@A IeMOc:"$p$|jx~!Sl?Lw6`$}q .m*mXyG+[d.yCOXa}hjFL9uhljۋ\JL129z B-B3mv~zx_эo|~4+ך@۬><:y lSvD vI#6W B~jƴ-.zJ 8s4-)]i'"3!u@/̞!t#- 'OڂbP1;c -OBG&NK~x'Tt; \A6M fTZ@@hbI$F! v{wA~7X:d}D o|2_w+++iYf>>*3PF)RGMRYY se€P~ʍǍ߲u@MM ں3T[nD=_^GMr!JϺmj#k\I41{^ehBm-( ij$vTH,B=pq*Q}c=yJH:[ !}-ӔcZYa+1p8,46r$2!Ո+, $ׁvg3/FDf0A)0aH1tp‹tn|+P1&8Z8Bgt w!W0*(FTW]QLJBku'aZÂ84Υ M@kxKL9 ?fMlߒʥG^&0{!sgs& <:g@ oHX*y#E`t<4\ CmgDLuѭPJ8 N4r^R%,[6/(ݏMe(sNXQ/Ǹ4 \*i1,feMXEkŒ:\Bu6D"e0\aط^U[]b m38csXogQ"XR|OlmRsYTD(]ZX 'Qbs4% ˪h{5SAZSsQռܖM#QT*Otu'|A5+tyۊ[m3>;xA;E]0SY&hrPP|c\~I DbGʊ+/ỷcSq0r$opدojf!a)ŴMѷ\OmL-wԘLCq5Qil* hYK*KxĮ}#:~p\[a`;i_5>8m6=Cm k/褴4C*•|7tz(jjXed~+APm̶ƸTROME7ɡ"8 f؝ sNfΉyg$4E{~^U%rF=UHPU9!.Ap3\Tqեf SMEЛJ|0Y.ӥMo`ka8*Mc4ڀ Ti'a1m0brv Ji?A'-/jAӛ``׈ZhiVng%U"GBȦ5~-ߏR91 s̄33G1p#7r[4u(h0A4}C 5f "d! &HDodTGK>td~BUc R9hQw׮tKuj[r fAoAhjG-^D[W]|8T82c"zQ0,$@X 9E@zK8/L1㯠8z;uOn0s0X(EBϐK"63A=I]^l-mw"&DTD ŋїH ; PCR}su﬽Ft'RiUunah23FjjD-$B H-+?|}Urȏq`ZNo#X7Dg/j]ʼnfX;gC$žFc/~;"W[ ta2{쀙lЏŸ!^ϊfƪ|$Y a!>KPN7nX#tK= I;F5"!L?n-g⹧ eQB8[֨s2%zM5T^}x dmHߵwϞ-W9J%%\,yw]Җ2h(Xe&z/l_p5 ҶOb@;9VAVs y*]7Oew (aM~7>CigNy3He)?:4q0ΌtlO| j 8ݞD[Gta}L!#g'Cɡ H&Fڜ5+V,Vg5q"R=?!6,^|t˶!CA-W^⋊׭f¹Zh4de^{e+bOu?hc RȚOgc_Ⱥ va`|wc[j.FXA (y*nuxm&bfF`6"u*!2`FǭG`Fp-Wּ:p/w,*i *hG:$--wnV|CŮo* *`1m|N>X/}Mݞ;~}BQJ(nwֿ 9^0웁4]4ñ yAb0O={JSZ!Piӕ :hFX%b檘jm {?+_qyɚube/G ( x8%t+8r0ۑZ }Hc]5;/:<&;aa`8pl DjjD9XsJ#UClD9p_=cs_RQAQ;T4 gӬ%&ƢksKa"9!|R%cz,oE*b JӿN@{@Ѿ+mPI;8ԩic04g$*@d2}12]9䭛'Gs)"sQ^qec%HoKQE³c-sFpnpwjlY뤌'exW~HnBu )J?i 68oa 0sK_fxl!~h9K WZt /L'n#vx#_0h qbc+ VME hP}lij{g.$Dj0m?hZp;6,. _䒷j%%ݻw^4.%hI3N: Ɠ=S]ak mZA1`O-31)@8dVѤ3tDH@MdߔnqJ%;ČmφUV a]*~㤃oK֯ ųw (el?r׼<1evIqdER@^ MDVʍeQnGІ:ugK`p$[ UY v򎚋kZ.X Ojӓq`d$8~5l+l # u;&8[ 0M(ť=3RPp r;B< ld?TH6z}%^\T˯] ӰՂ:aߜ3JgDl߹+_pY[Y)aw`Ϝ;{󝟁ha. ~y1כz^0@GRWHA0 -Sʃ Bh]rFpUHgl3>. h_*h ,zbn?<|")b!"IaE\i sAϦy@9ox_Zᎏus2S!q`߶ܥ FYpYcV$|hm_zpRbJ3s hp@q)~G`*ﻻ7rЎ, 8 Nh0JDh-p/|ΪDSE'?=\E.^b"3Ϥ1Y҂Aeox/ȹttwJʕ2B(G"PIx<31fnj15S@:Z֨kMQB Dβ-V= $_SV`(4Bt"Nx_w nV†`yCpP?FmGo{ug0Ag~x҉c*܍PojA"!,)'cn^[-oښ#NG`h1P$ TybUs]ԫ7 MrЁ0ŖIh`'!(:@GjcI,;I/F>o>09Ԍh,y٥M7("_7M}^PShNJk/5]Pa|EA+2&)tDAlq4%\Zt>DG171 6[rѡL*Q`He^JЄ"H.>DiOzVe0 7P7W;83g2Ol f$@Ej,)+Q`1ͼ52{&AV'$e/5MhcWՁq "qΫ[4l& 1XVma2(>@@9ma39̀滛14'h1 @S_|+3DH{ܲ-0yә D3R6!T#V)]/Td݉<s ,Z^_3k :v2ԌKَT3aKTtҬeL hT&8wg0$ ej$2+3rOf2ckLY m"N om;m[uBv.O*iPj5-oaߤ%Yz>{xA@fRQ[wJ*(>jL6& xWwiR:licEZ]x.&Lu^%l_}4A֟g뾷 ν,LeԱy%kop+*EҠ{o{vQ-ӒK; ZTUm`-Aq"Wepc&՛&V!Uv9hL%}8fD,a`ᖆ=8q=ZW4|uˌ``t9NCqV sdA0~ϞUd$Z+/_[GqB35,_h8C Y+-$@+Xk8KyÁ,h%30i)q̪-hcEz^ "? `HH߷ǷtxD2cƾ71j/; "h@0 Hf'7ٱYVM $ىF?_ZZa0@t"Ma_!d@aō7U]&>4DkB;US}㯼2y?/6@4gF ' AqqYv>H`R.mGo`TVFɎupVp@iƯ~!0Nd9"4i 3%D̈zi˃34GfZ q*`ĭlhd(8ʫ*NpFXՐ+,s0oI'zU$ D}8KOu!Lk 66#0΁穝7WCPjqK(%L3A,"P=~?Ѝdh(/=*3A3z$P>IUUv,1MIA%*Ji\b֥;b]P,īw1lb b{D iI#>ee|DNfۡE4R!8EC-0(|P]TA ~Xl';NʦPa&"PZH[S13ҡ] /_ɿ9TCKawighL(uBP #MjG 4;s>eq3y$/͆sRX5^kiVa)TZRuyۍq/eHh{h(b:иAv@6ok; &&& #Py^ϴ sKyYC7Gh9怢yHt^p%{~д {9C[ L!-;-lY`66T_[rVSDž#4#4 %؃Mw̰MښP{; S hKtwѷ{OT jiN\ײH TPZv;Cg(O2䝛H5gϼl/whR!<"($!]c'~ &l"cP)H4v!`|hšMJQ @=1Ƶhi@D3VDxLNONt.1iHZ5v* jl25Q>4X}fNTpq3ϟwլ@$)Tc` c;bs `Z ^gi:Ž?[dWC =(&z.q+0u֪Mk9!^gIs̈́CLtgGktXlPMZ]|iY4_sV]r[}PVb}$ {)"9h-{x4~`PC&$<3FXLPʳ([5@u]jKfn| x(bjG92 JihÉ=x%K͹r4Zvk^ӱDA7bYxu'RJعspue{}t8g#Q|G5 Cq8E a&;˝b]6R jf_ 7@3'B*.[W.55ap W]-y $tpv>1]njbMCg7_^C" AכdwfOKMg-t pz+W̾V@wD!>?nQ/o(-)CfIQ~%}K$pt;>sL?TpzOٺxΜOSөN\1K *U .lشW_gTY#sE$ogig>v|bSiѡlv Zh1@d}vlﳳ(ԣ Qϡi ޕ ,';RJq,֝"y#ai tk]ظf]d"L1'ADr;KғM36ԧ Z7ёcGKjaihx0@ DWdޙUOhG v&o# ȩR,J/RSWRhUѼL(.4}{){yμNڍ&uύ׻OBԉi+Hwv$:2=##< i4udSIeo"FIE@g^T1n Qki'6Zn(-OlyLǺ=A0[9NgGFꓓ ئ''tr9^BaDf_$"0)Ңʢ*"8ZV/i,#U*ib؎M9©# hj0iĂC (P26Ɯ"`i YD' ?d8S֟+?u (F OIENDB`,Dd B A`?`15578820_1212122765538568_3223797989647699565_nResim 115578820_1212122765538568_3223797989647699565_nR*O9jZ\m]*DFU*O9jZ\mJFIFPhotoshop 3.08BIMgltUiguXc6SU-QtDAocWh(bFBMD01000ac2030000560600006c0a0000e70c0000190e0000c31500003b1c0000f31c0000b71f0000d5200000442a0000ICC_PROFILE lcmsmntrRGB XYZ )9acspAPPL-lcms desc^cprt\ wtpthbkpt|rXYZgXYZbXYZrTRC@gTRC@bTRC@descc2textFBXYZ -XYZ 3XYZ o8XYZ bXYZ $curvck ?Q4!)2;FQw]kpz|i}0C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" 36DY>unxlQP/ν3_J ŮM}8/x~,|F.v,breշ`~J˕)[[!_sbBwU5څ}ck~˞+͗&|3韴OI_ӨԌ@Ϣޘ szya֐2^ [nMy0 Jɡ@ھFb~{?eYu?UUWϟ '@ .C[DwY.ujv e>ι?:3곣fseuwAJ@)x^,gJ~ۥa[$šfVc=c^uл[;1}<#|XпE$eՍ,faiNkCW^}SU:g,y=:ōks&!ͨg=Lȴ,*/ٲ,n..y1?^<2Mڷé_Y7J[3.Ϥ- 045!"$1@%3P`6Uӑ a;ec^;=eniIJ}bI""Vd0n>Ln0C46F+e*f(^!5zŴ.B"X$~4TCAcAڥN$2o4!Y#VjQ^ބX>lh2ib)‹^γ p-5(SgL]OSݦ^!AeMV j/{hOo{Y|uxeU"Un㴭xm_:PT'EװqlsFɔ9 p+# haWչnJ #Ӟ4HUOk3F p̂Xz>'0I-B]nkݹχ=s>:uJ!{fn\A~vsr]`"=7E(u;uaelSb<=y48=>b$U{K!U=zFUNP1OF|}$VcR[^IYXZX%H|G(}~CS1d-頭zk_"[Offiif.yM4)ҏ7w D_(&+k-Hon$ i UjuPoBUmnW%_jMHmcmRN3*U`@k?4vh.^%:M팯?BI$tL^ܾt^ߎ4 yғ{ qR؁y'hkw2eeA]GR us5D)ZTa"HgܳJLN/^ͣ-cJ k+)Kp*?3!1A "2aQq#@3B? 8tlp"0/SQ˶RQTO^$C z\Dcn0"xvU}ӵCϮAu[^r@{2uj` fT[THrfe1}AKRe4|H3+,o+益9gch*7uP%ICO jO^KN;;^9pBc" [j'˪Knj4#UqY#O!Ep^տ k64pV9ν'꥽>u k~XX'QD .\+R i؎YESI*}y%t {F>1H),FTEBյcS~Uo5Hf;ve<^:7{^I1ɿlÕ V\F:q"O_͙Y8S pϢ+Y[qX=aWڔ iB QΏ&nV#b|"5*b*d]Cc kУ%v ܣdj8b#*I%I&,r;1߮8͐5zf磻xӔPi<-b ـJQCf @;;7AfK/lCk$6N]J֮:įDx޹ν/ bqeY? .4iub ~7O%+P '?^Bڰ:=(o %fV荱yڭ%UB½#"whq.f<+aɫ Q 7lzTD-s^7/ء j 5$l[U es!5xB ×DBݴ9zׇu C(Q{l(Ec$ ?*:v՘cOll,f!+ٕ8}l<^6i=V11;SBwH4_u$u51V:cTsKՒU#H*ŧX+䟍X+䟍 *4YXͿWܗ.Š6扜":cْ?:Z@H3K/ _ٲa+,B+:,OA "%;I_ 2e6m#6]Xa s]_h:l$QhљIEB?XHfӫM M'܇C8POQ$*|FO8}-]x0+1#+/)˧=ucD/UE -((KDh!Y jV0PoOB48&^U6I9| Hr 7LG)}YpD>AK~PZ՟m7Q2x:7%sO&NsPCxپDm2'z5# V {ŁQۊo\ij.~2ۑэMIb; 0*om>P<23$뻯j]*wV"pmiuZѨe D,1mh(,z30{h@\Ɣķ#ܢHD^B"'|rUVѧ`hJW2wT%|LpY:1дsv[EiZȫgP%1Wޯi\,慉Zr_WN:\B)+y-({ru<Z>vTi5$yړFC0ҳ@vX%nLfoihE|FuzGe֌t+^ކ¹Yz0pW+җ[a',;B`R_MBxl:[5ubfj7"N I8M_5rmV=3bʌ/|:ZyG6UʰPv&R lR{(PZ3Q*j66l C5u<o ʧywՃ@mNDJhۀ:[mlnxvlӍ;ܫJ%^ wy D+mRIf}8\a){lDk8x*Q d.Z}^ŭQ*b&U&$Kz.ggٝ4gtl,.6 GX j=dSc{*|މvfΦٶAݳ j?K2`NXy%-y`\`?J+ D\5WB5wf<;7TM ڞz$7T@ﲏ~QjOUФ ۝"RbGzgX+>𦉝E<_խ}8[ 3V2ʵPzׂ҄+)LNQsY>0}3:z3eԞ-=a(zĸͻz)(\dFl`Yi`HPJR1_Kȵ~)._KVj\;5 < X.QF\Kj7tw9R( 9>0ѴA8Zh+hq3o#$%CzΐLZlu3X+J rTОsX.;3-7FX*TR#=_(1°c3*a & Et C'w:XE,w_Wutj%|8ѿہs*ȬϽ+7:H! 8 5kc@TY Ɣ:g΀wRJM,T;j_fw~T.aPz5 'n6!;Kl>X w)k5D Na")5?xL~S6p*я?qt= ` J5ncyL۟*!1AQaq 0@P?X ("}*TkHCU'}@nO{Ot1D}T!/G3~(ue۩WH{k|GJI˭/ablђѳ?K dPyt 5g'ZQC79=Ҕ' 2Le+@M n)3ˀ/&cٷdK#V "FHљdͳQ/P0@6-d+4G\0(stԣց8LRo\rZ2T` E!R@eԇCNpff%/0"HkOcЈqATԥGGbPV%0 fтPbά]0 ˊP$3{}HZڈ#lGa9 f@besFED6\Np9EC7\(@(q̣ȸRTZc҉94;a,r#L"j+qUR;':Mp//}ۂ6j $RX Ј<ދظ A^V56nS.0cEFjgxXIt`:X. BUr9 +S ?MjJ(hr&7(fuي S[:27S< qXY5aE"lĕUe\Mc$0#v \*2QAnPHT$J s+IW-Ygyei_ző]V@rQ|20e.,L`E!4YF,x1.r~S `H94d@@2R QJm#3+gD#g%`Wf2ba`ڔ2AlNb-Qd3P)*hT G;`BJqxݑ`3B,e$1P<>h,}\H #hj eN=VoDl8Fz!eBI+R`vFZ6 77êl vɭ(\U `5Gʿ]LMXR(1zuŲmtE]`'d7(p2>f烩'zL1˕dZ'PD QLLEC UC@aX9B]c,m&d!;|B 䭀f˱X>hiDu {h[=DG7MG$ހ*eq]dv ɱ R~J&Y 2%S`pQieUHdgeATG]pQn;pt=V Ou䒢D##SH:" -=jGf#{ςƩCF1mJY u[Q'5 Llᒬ"nk8)'3in(4E5%MPA_SfƺvAX '҈a({@4 qB $yc6|)_zPd.u+z*6u_J/ w$$If!vh#v#v=#v:V l t 6@0}(,,55=5/ / / / / / / ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(,5}(/ ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(,5}(/ ytqr$$If!vh#v#v:V l t 6@0}(55/ ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(5}(/ ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(,5}(/ ytqr$$If!vh#vW#v^#v#v:V l t 6@0}(,5W5^55/ ytqr$$If!vh#vW#v^#v#v:V l t 6@0}(,5W5^55/ ytqr$$If!vh#vW#v^#v#v:V l t 6@0}(,5W5^55/ ytqr$$If!vh#v}(:V l\ t 6@0}(5}(/ ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(5}(/ ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(5}(/ ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(5}(/ ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(5}(/ ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(5}(/ ytqr$$If!vh#v}(:V l_ t 6@0}(5}(/ ytqr$$If!vh#v#vN#v3#ve:V l_ t 6@0}(55N535e/ ytqr$$If!vh#v#vN#v3#ve:V l_ t 6@0}(55N535e/ ytqr$$If!vh#v#v:V l. t 6@0}(55/ ytqr$$If!vh#v#v:V l_ t 6@0}(,55/ ytqr$$If!vh#v#v:V l_ t 6@0}(,55/ ytqr$$If!vh#v#v:V l_ t 6@0}(,55/ ytqr$$If!vh#v}(:V l t 6@0}(5}(/ ytqr$$If!vh#v #v#vd#v:V l t 6@0}(5 55d5/ ytqr$$If!vh#v #v#vd#v:V l t 6@0}(5 55d5/ ytqr$$If!vh#v#v:V l t 6@0}(55/ ytqr$$If!vh#v(:V l t 6`0(,5(ytl$$If!vh#v(:V l t 6`0(,5(ytlDd %0 # A"], JhM?@=`], Jpze.xTeP\Qӭg&  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}~QRRoot Entry F򋒵Data |WordDocument ObjectPool Bo򋒵_1571671165 FBoBoOle CompObjMObjInfo FPBrushPBrushPBrush9qOh+'0`  ( 4@HPXOle10Native DOle10ItemName1TableT`*SummaryInformation( @BM66(zٖ|jr[eOYEO?ID9?6<29.5.5-6,5+5-6+5*3*4,5+3*3+5-90<.=-<3B@EX]{ΣnwHR1=+8,9+5)5)4(4'6&6%6&5'4&4%2&4&4&4'5)6&5%4$4%5%7&9%73%8(;-=6ETa|˲ZdI.9)7)8(7)8)8)8)8(7(7(7(7(8)8*8*8)6(6'5(6(6(6(6(6)6)6)6(6(6'6&6&5(5(6)8)8)8)7)5%5$:':3@SZ兒NW3:+5&4&6(7)8(7)8)8)8)8)6*5*5*5*5)5(4(4(7(8'8(8(8(8(8(8(6)6)6)6*6+6+6*5)4(5)6)7)7)6)5%6 9!7&5-85=CHw}̽k;N.<)2)3#2$9"9(7)8(7)8)8)8)8(6(5(5(5&4%4$3#3$5%6%6%6%6%6%6%6%8&9'9'9(9)9*9*8)4(4)5)6)6)6)6%5"5%6'6(4'2+6(6;CtyǶlt8C*5(2(2(2&3'7';';(8)8(7)8)8)8(7&8%9$8"9"9":!9 9!5$4$4$3$4%4$4#3"6#8#7#7$6&6%5&5(5)6(4)6)6)6)7)6*5*4)4(4&4&6%7,716AKvz~bm:?+:"9#8%4+4*6'8#8#8#4(4'/&3-;9H頮ހadJGB:;898778777778787<8@9GBTPjiه᧪zmtovKK9:57240304.2+1+1*0+1+1+1+1+1-2.2.2/2248865<;XYլkl>?16,7$3&5(5*7-<*9$2!0"3*928MM5D.7*2+6(8'9'7*7*6&5$4)7+76=V[mv*4'4'5(2(4)9):*7)3)8&704MR;H*7'5)2*1+3+5)6(7#<":$0/5KQ=C.3/3.1-1,1+1,2-2-2-2-2-2-2-2-2/2.1/0/0/0/0.0-2-3-3-3,3,2,2,2,1+0,1-1-1-2/3/7zF28.2+/%0$0(1-1-/-/-0+3)5-02,5,30/1)/&0)1/1;=wzS]/3)3%9(4(;*<*4(0(5&83B4C)8'5&4(6(6)4%5$5)/24V[ry520.)0%2&2+0.///-/)0)1*2+4+5+1)-&-'4*456MRq|ۡꠥ띠윟ꠤ鬯뼼szPT1:*8)7*4+0./01/4,3,/.-..-2,2+1.2.2(2&30{8E'4'4(4(6(5)4)4(5&8'>{=?)7*9&5'6)7)6)6'=&:078;)/'0.313-.-/-1-4-6+5(4(2)0(2'1+2@EӁ|Q[S]mtڒ곺tn[V^\Ň}EE/2*7%5)4)2(2(4*5+4-/0-0.*0%0'005==˄u0:&4$4$5%6&8(7)6'5%:=FYa05(6'5)7(7(7)7)7'7.;\e>?+0 .!1*040//.0-2-4,3-2)-,---30=:twcb[V~ڰlrAX`ṉry6=*0/2,/(.)4(5+4-1//./+2&3$/,112@=ڟS\+8%4"4"7$9'9*6(4#4-7hr1<'4(6)6)7(7)8)8(7+5=CEF47$/!5"6)1/*/1.3,1,1+././,1+4.WXԮ^[AKt悏ev[sXsH`1:99dmֲ]U970../(.(3*4-3.1-3+5(6'2)0+0/2HHʵ1A*9$3#6#:&:*6)2$3(48F\d(86'5)6)6)7*9(7(7/:PU/4-1*2'4&6)2*-+3+3*/*.//1075<8x{vyH>84=GHVOUGLIOTYpuϨdyGVV^twڎ盞阝テ[`.7+99Ḯrv@B45,0)0)2-3-2,3,6,5*2)0)0*2/6W^x0<*4(6$8&:*6+2'3$5);bl:=5='5)6(6(7'6&5(8KYrr+0%0+1-002,3)4&5(4(2'.(-*.9=;A’JR)3+7:Dagٞͅ楪関_jGMOPŐUX|ݽ_k7<89]cԷ=B.2*0(0,1+1+1-3-3-/,.*1(4$6*4~~JT04+3%6&9*7,3*4#8&;;@co*7#7$:+6)5%8$:&4*3.;57+1)3*1/2.0-1+3(4&1#9113*+5:JBE/2>JwVS\^ƾ{nlMH34=HߖFC+7 /+2,2+2-3-1,/+.)2'6%5+19;ܩ0:'3)5+9+7*4*4'8&80;ot.C7#50;-6)4#9";&304YdJK*3*3-2-2,1-2-2-2,1'1&53:5.<@ޟ.;19[^лnsWdhpLR+8:JΜ4A*=(1./*2,3-2+0)0(2(5/6,.+2TaHZ(7,5/7*7&5)4,7+8*::H*>$8%5.9,7(5$7"7+86;8:+7'0-2-2,1-2-2-2-2+32+$44EҪv>791]`}cnaeCPU`RSǜ6?14..*0+1+2+2+2,2,3.1+.-47=ɝ1?/5.3'6#8(7+7*6'4.:N\*:#3(6+7*7'5$4&4,6S[IE15%1*2-2-2,1-2-2-2,2-76-,3=MEEXOꆍفې೸`i>FͺtrijorхگNRӁMW99+0*.)/)1*3,4.3/10/.2*043VSJX05*/%5":'9*8*5'1/:RZ1A*7'3'4'6(8&6%3(21:z}60,2$1)0-2-2,1-2-2-2,2(545vsEMxAIѧWN:84:,7/89;[WӚ툐np?<943/1/24/47-+*/*0,5,2.0-2+3&2'0*.DIFS/9&2&4(7)7(7%5(6+8px)6$7&6)3(6&:'9"-)5euxz/.+5,0.--42512*4$.$2*752pzvzU[TQɵIQ.0+/,4-2-2-2-2-2-2-2,20,5.[jίLP3,/4-3-2-2-2-2-2-2-204,...EIv}jeQ[Ėfj20+0,0-4-2./-2)5&2).,.6<Ȗku,5'6(6)7)7)7'5*8%3gsOV+6$6'6*3(5&:'8%0+7NP.-)2-/.--204/1*4&2)302A<زIBΠ^bțDF12*0*/-1-2-2-2-2-2-2+0-.0/=Gv8<00*0,1-2-2-2-2-2-2+3)4'0.2HK[_Ņ[Z55/1+1,2-2..,1*5'4'..048fl1;'5)6)7)7)7'5(6)7JT@G,6&6(7*3'5&:%5)41>==./+1-/.--2.4-1*3(6-370hbSOrvOL2.*/*3-1-2-2-2-2-2,1,1+1,105=B/4+0*0+0-2-2-2-2-2-2+3$5%./0UUƿLMaVTW01*2)2-1..,/*4(5*2,024BE6A'4)6)7)7(6*8)7(67A6>+6&6)7*4'5%9&4*4=K66,0)/.//.-1-2,1*2*615?6ؙV_̌[Yhd7/*/*8-2-2-2-2-2-2,1+0)1*1-0-.,1)2)0+0-2-2-2-2-2-2+2%5'+5/on]^tu55)3(2-0-.-/*3)5*3,0.055GQ,7)6)7)7(6)7)7(63<2:*4'6)8+4'5#8'4+8Sanu21(/)0/1/0-0-1,1*1+414EBDFه;303,9-2-2-2-2-2-2-1,2+3+3*.*,+0*1*0-2.3*/,1-2-2-2*1+3-,>8֪MIƙST<;'4&3/0-0-0+1*2*2+1,003ߛ`l-8)7)7)7)7)7)7)7/:w2;)3'6+8,5'5$8)5,8gvRY21%0*//202-0-0,2*0+1/4YbYZ\e\`5505-2-2-2-2-2-2-2+3+3+1+2*2+0+/,2+1*/.3,1,1-2-2,03279rx\c[aW\NN'5%401.2+2+0,/+1+2)1-3}|w.8)7)7)7)7)7)7)7,8tdq+5(2)8+8+5&5$8'3.9|AH/1(6*//3/3-1-/-3*0).05spg~^[ON40-3-2-1-1-2-2-23=4;/3-5*4)0,.03069>-2+/,1-1-1.07.emlj8;Xd׭rzяkl)7#4-/,3+3,/-.,0+2(2+3dc/8)7)7)7)7)7)7)7(5apFV)8%3*7)5)5(6$7$6/74>08-5(0+2,1-/*1-/-0)266դLSˠOi>Fb\ux8B14-/+/+3,6-5IW֒UY77&.-,3L@Ցdj4702*/+0,/88}~뻴痕fpLSmuܨ_h/<,4+0,2,2,1-1-1,2+2,3EO-9)7)7)7)7)7)7)7,9P]5F*:%4)6)5)6)7&8$8191:.4,3(1*2,1-0*2.//0)4<;ֽBLĽ]WZJń޻>F,0,0+0,/--69ݢ|9<09WaFO45++(,-6*7NYݢQLqjNZ2=18*/+1-2-2-2-2-2-2-2;E/=)7)7)7)7)7)7)7,8CN+<)9(6)6)5)6)7&9$70828-1+0)2*3,3-1*3.0/1)5?@BMOLpyHN4734),)/,2-2/012nyꋖ:A/1*,%**1-3148492<2>3IDqtשtdTIΨLV2:06,1*0-2-2-2-2-2-2-27>2B)7)7)7)7)7)7)7,76@):&6+:(5)5)6)7&9%93:6:,0*/)2*4,4-2*3.0/1)6BCENUHҪKP6857200,0.*--3,3.4021/ILUM5/1/).)4*1,-1..5.2.-0,51779>jmyFOǽOY;?/4ޑ-2-2-2-2-2-2-26=5E)7)7)7)7)7)7)7,73<)9)8)7(5)5)6)7&9$75<47+.-1)1*3,4-2*3.0/2)7FHDNOMñOM12,1-10.2/02-3,3*0-/.,3/75MOjc9554)0(5*5-3,1&5&5'5)4+4-3-244aaiklaжMZ?A13sw-2-2-2-2-2-2-25:4E)7)7)7)7)7)7)7+7/8)9)8)7(5)5)6)7&9%95=14-0,/)0*3,3-1*2.//2)9GKCMVVBM/.)-&3)7.20-./-1+2+1+.685:clڵ?K2:+1+0,1,/%*%+'/'1)1+0+-++13~XNDWAC2/.2+2-2-2-2-2-2-2-25;5F)7)7)7)7)7)7)7*7.8)9)8)7(5)5)6)7&8%84;26.2*.)0*2,1-0*2.//3)9EJBLgjOU39.4*0(/)0+3,1-.,0+0*-,/7>}?A-0+.+.+/)0)0*1+1+2,2-1).,0CF|M_;Q?B4.03,3-2-2-2-2-2-2-25;3B)7)7)7)7)7)7)7*71>'9'7)7'5)5)5(6&7#61:38-1'/)2*0,1,0+2,0*2(6BFCIɾgcɬ6/5/11.1,0*/)/*0-3,5+4,//036LTZX_Xdbd_b]`XXP>:.1,3,3,2+8+6-3-0.../.0+2)1:8ӫ1B)7)7)7)7)7)7)7(67E&9#6(:&5)5)4(6'7$5-<5:-2#4&4,.-1+2.4*2"0(/><ӼGEЕTVxx//-/-1-1-0+1+2+0---1-4-2-0.0.1331122ሖwm-7*8-4,/,/-2-3-0-.*2+2-0-///././*3%181ޞ4?IK.:12-2/-2-2-2-2-2-2-2P/A'9&7'5)5)4)6'7$4,<=B+1#4&4,.-1+2.5*1#0(198֧LJfq\_mo,3*3*4,3,1,1,0+0,1,3,3,2,1,1,2.3,/,.WbPG'3(2+1+1+1,3+3+4+3+0+0,1,3,3+3+3(6&477ҧ8=XY-6 21.10-2-2-2-2-2-2-2EI);)7)7)7)7)7)7)7)4M^CU*;'6(5(5(5)6(7%6.>41-.)2)5-3.2.2----18,8/9,.*-(2-3//.3,3)-(2,4-1.004:A4:6672/5,4(1&0*11341B?Ά=B[^.:(.,2(4*2-2-2-2,1,1-2.5׮FC$8(7)7)7)7)7)7)72;5@,3%1#7&:*7*5+;)3;CB:+0&1*2-5+1),-4330,+1/6ux`z62mnpx99/1*2)5+2/2000-252=YkMY12,+*4/4/1*/&2(-,3,7-0/+35ۆOS>906,3)1'/-46;JMɒkl44׌hh)7'/-3&3(2-2-2-2-2,1-24<;6%8(7)7)7)7)7)7)78@>E+3#3#8&8*6*6+9)51=SO,3%2+3-/,1*/,4.4+.,102IH:7;<α@B18+7,8-12045WUӛLX94-)+3.3.2,1(2)/-3.70-/&-4݂q{XcTWXWgmԒ99DIDA)2(1.3+1+2-2..-0-5,1-/X`03&:&7)5)6':#7%5&5LTRV+35#:(6)4*7,6&5&6w+4&4.3/),1+3+4&5$2'+0.<=ΏWZ,2LTklYZXVmpߟ7A6.3/,2,1-2,1,2,1-2054,,&%4iyHB5;w~~54*/*3-300-2.41-..*6.455ىZ`)6%;&8*3+6%=8!5)6ntpu-6!6$9(6)4)6)4'5)8Q[2:+2.1/-,1-1,3(6&3',..99NS7;<7XS,4+1.4-2,1-2-2-2-2-2-320+.%6UdlnGKhkBGƾGI34*0(3+3.0-1.410/.*0/0::ο9B*7&:&8*3+6$:"9"2*50;&9$8(7(5(6)5&2'4;DQV/0.1.1-10//1,5(5)2+//16;ӋelCH[[ZK/2$4+8-2,1-2-2-2-2,2*1.3+2&4NVigJNɄҼzkWAZbDRʄ{8<,0(1%2(3,1,/-3/3./-+1-_`0:+6&7&7*4*6%:"6&24<8E'9&7)8'7%5&5'3,62<97.0.5-00//1-5*5(2)/,0-1AL@Kp~뉉SOTVϖzoPP0/(5*4-2,1-2-2-2-2,2'1.5-/*.XVCNyblSVR[T]QPFFHKogärS`>F49*1%0%1(2+2+/,1/5.//*:7ܗ_g*6(5&5&7)4)7%9"3.5KQUe+;(5(8&7#5$7(4,4-8O^EE14-5.1/0.2-3+4*2*0*/+/04omAH©jsCJ>FEONWT[OSKLYXkmCP>=),/3-2,1-2-2-2-2,2(4+01//-wr`mIHdb1516%,&0'1)1,2+0,0/4/03/HK8A%5%4(4&6)5)7&:&516tz*9)5(9%8"5"8)5-3+6/Bqz-2,302,1+3+1*1+2,2+1+0+,:3uqQSʺ왜㎐ߔ䤩Mdhm55,,-2,1-2-2-2-2,2%2122.9=εroYRǐ:4.0,1)0*1*0,0-2+1,//10125~{/9$8%6%1&5)5)8%9%36<2?)4'8%9 6 :)6,3(4(;hv6>+1.1*3'2)/*.,0-3,5+4)0+5IIV_^^]gDK./-2,1,2,1,1,1+2'32188yu{~P^oz;C*0.-/3.5+1-0.0/2+3+///03?EԽKN*4 6$8'4&3)5(9&:)7EK[_-3#4(9(5'6(7(4'2-6=Emr02(.)0*/,/,/-0-0+3+5,7)/82WUʿb_vaioĪGL3615*0*1(/*1*2(3:A~VVЍhaihJJ+9&4-1+0-3-3-2-2-2(5*/0+:9~39'7$;'7,2-1*9(9(317w~17$3)7/8+4(7%7'3*03:jvAF,2)-+/,2,2-0-/,0+3,8-//)44Yhο``X`ǾmzfhCB75202237;DYdբKKfiovVX33%1(4,1-2-3-3-3-3,3&6).7/NOII,6"7$9+7.1.2*;(8*/59CN(5&4)6+3(8$9$5&1/95C47.2)3)5*4+3+1,/,/+5+2+,/*41^cۻZpUVOP悁݅ڕgpbl[UxsUZ4004,/),,1-2-2-1-1-1,1)4*,84ښ5<'4"7$9+7-3*5)7)4/5Za/7$2$5+3)8$:"7%5(6)8[g_b25*2)2'3(4*2,/--*-)1)2*0/.46R^ʭwDL~xhcLDȨS[NV33+/+5*+-.,2-1-1-0-0-1,1+167gh@M-:$4"6$8+7+6&7'3+26!6(6)7'7&7%6%5%4+4?J;:3/.-(.(4+3-1+5)3'1'1)3+3//4/B={{pHKklҵWYtlRGqnhoOODžz|CB87-0'1%4'5,2-2,3-1-0*.,1-4,4?<Ν.>*=%7%6'6(6*7'8$9(07::K$9'7)6)5(5(7(7(6'4,9jwnu:91.+/)3*4-1-5,2)/'.)0+2-00/26-8HVӚclCIgdΟa\WRǑqsLEfiKMw}KU*<-3,.*-+4)9*7+/,/,3-1-1-1,2-8.:~NY&5&7$5)8)6)6)6(8&7-3TZz%9%8'5)3+3,6+7+7'8!29>`d55,0)2)3,0.--.+0)2)2+2-2*3#4'5+169Ybԣp}RP\Smh֒螭|JKLKklؒ㧫㮰壤狉aYUQhfފ싚`lLPPWƀbg5=04+3&4'-+.,2-2+0*2,3,2,1+1,2,5.:Zgw*;&4&6*:)8*7)5(5'6)55:OY*:&4*6+5,4+4*5%9!616JHQY.2(0(3)10-1.00.2-3,1+1)1)2+1,0-2/86BQ]ג{tTRGIHI>B.63;2;5<6<2:/5(70==AFDa[ˇӶ[^<=/2,3.3/1,2(1%3$5%3)2-3410-+2"/%108af5D&5)3(6(9'8&5)5(4+605en0>*7'4'4'5)5*5%4(:*3/5ajJQ/.,.(1,2-2-2-2-2-1+0+0-1-1,1-3,4-7*54=GMp}ک提z~mkc^]W[X^adlx~֏۬nxDK7<15-1-3-10/2.00-.+-)-*--./00305)-*-15X]OU.:'8*4)7'9%8$4$1)6.7EFgs/9*6!4 8&8,4-4'3)7$4/?zQO4/,1&4'4'2)1+1,1-1-1-2-1,0,0,2.6*2%65+=5@VZҙEM4902.-,+*+,0.11/0/-2/.1*2)2*/--2'4*6/083a`bk/3+5):+5)7'8$6"2&3'6.9IO)549$9-401*3%8";$:/GL~{}MN5<-9$2!.$.'1+3-4-4,5"-(/8=|2>%9$8*6-3,6*7%6#4(6.:@Lx1>(6&4&4*5(5&9$8&5%0*89LJJ69.1*1*3*4+4-1-1,2-3-1-1-0*4(8)4*/+,,--0,4$5!7(86A[bїdq=G05/0+/*0)0(..2.0FI՚9?*3$8%;)6,0+5)6%6%4-98Aad44+2)< 7%7(8+7*4-9#6#;9Gei:@-3(0(2*3-1-1,3-4-4-2-1)2&4'3*0,..-/,/,(.%-*,,)1-85EFmrݫ]`;=34,/358:`dҿ9G.8-7'8(:)6)2)5'6%6)70:ryLI25$7 :#8*7/616,5%75-9BFIP16,2+0-1,0,2,3-4-3.20.3+2.01,4(7&7%6-5120113.003.20669KOЀݿlqNPOQː4>'7*:(6)7(6)5)5(5'6&6,9T^CK-6'2(6*;-;-4-0,3*9(4*54BEE6643-0,2+2,2/33321./-0-2+3(4&5&5*3-2,1-2-2-2-2-2/4-3.56>Ybٕ[d.9)7'8&8%7%6'5)5+5)6)5+4JUnuw|BB67/5+2)1)1*1+1-0-/-.,-,--.-/,0-2,1-2-2-2-2,1,1(-%,(/,38>-3*4)7(8'6&1&.)/-2,1-2-2-2-2-11112.5-7-7-5.2.1-4/426:>dihnXax֯Nc1F)=&6)8+80T]TV:;3514-3+2-3,2*1(3)4(0*1*1)3'5'6,7*8CRS_163310GLWd?Gej:783GL^myѴ{~6:,7(5'1-4,3+5)7'9)7)7)7*7*7*7*6.:FStŸyJP7<04+/,0-2+0-2-2,1,2+2*2+13069^k?D3032-4Xh>GT`FT2602\g=J589=\eҋ>K&5*=$8'9*7.4/2*4*5)5*6*6*7*6(4(3-89F]kkmEE87:8.2*1)1+5,3-/-+/*10:=^j243114;F[m5@br4<115;fv.4461:akJ.7/./.V`JUHUR`1131N[GW43-+DPYa;<`g:=@EWbӃ¼t`o;J%6#4)7*8*6*5(3*4*4*6*7(8$:%8#4(4(3(5)95?VWOS8722+1$2&5/:^x-?Rm.<59bp7@]l;C3/03fv5<1.85al?GV]KW12MXJVKJXVfiɠ@L;Hɸ`p1D':&7'6(6+7)4*4*5*7)8*:*7)4)1)1)3)5+403.5:F[lip9@-7,341V^ZjLe+?HTR`@L\h230,ITTd0./.MV׋T[mv9<55ao5G\n>OW`HIHFy{⮻4705}wKW0;+<(:)6)4*4*5*6*7,5+4*4*4)5)7)9*:)8&4&4'5/=>Mo°ZYF8:16;-3/9OW=@]gBK1015ap8C1/15ZjNX\f`h50KPWa;O]r6I[n3>2755:;OSчPR6140GFDX)=)9*7*4)5)5)6)6(6'7'8'8&7&7)5+4)7%5$5)8,6.4/K`m13/36=fp1:et9C15[h@ETaISKST_)5+2./1.4243/>8L/;2,4-,9yVe6D,:%4"2"1#5$7&8%8'7'4(3)3*2(3(5*7(2,000)5':+79A_fntX_PZ0;,85C_sRa.44-5+2*/,/.0+,'3'5)4/0..)5EUmz9I+<&6%5&6'6'6&5)6*8%5%8%7'7)6+6-5-5(5$5&5*6.93?=KgvX^:>29.7:>-1,5du6B^f@C38TbGUG[Pc>MYe-7)1(2*3,2-1-1-2-2-2-2-2-239Ӗ_lC4<3;-7(4&4&4'7(9&7%5%7#6!6"8 9#9%4*2049:PQ]_<;5195MRaoZmTiMX15-0+0(1*3,2-0-1-2-2-2-2-2-2//72lsߌpz]fLWDO0:0:.:,:,;+=*=->5B=HFQYfn|XR=75;=M@W1>/203,1(2*3,2-0-1-2-2-2-2-2-2-0/.>E̴论ᨵۤפ֥֧تޯu~MJ:15627.3+2)3*4,2-0-1-2-2-2-2-2-2,1*/19q}dg:A.4+3)4*4,1-0-1-1-2-2-2-2-2,3(2(/CKUT76+.,248513102-3+3+1.2,/%,/4<@NY.30/10.2,4*4+5-1/-2/4:QUό6;+-&4%3&/(.-.45@Bdhզry-/&1%3'2,155KKӀܻJF.*(221;;_dϜ?573AN{}ս   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPSUVWXYZ[\]^_`abcdefghi!8%%KpBdN'\޷ս]^kSu pz"YOaX &@'"Y~QF $3 3v@I Y=C,4G 2Hw5F5?J_/VhۃHH3c1[QAF9?=F6]S^ P9F\Cw) eiz ޵O~Zq6SvmXifm5Od1_e VÃp)n6W}Xin-cU BJ˕؎ؖиI+0}#iF_ӿ' F;T+@FuE c["J:}ħ'kߨ3ӌӦW~']\1+/~ͦ6FaafOy~~[ijo1R@Y%0G%;b+"oGK;+Npq@+s2#jyWӭI\cQCX25vvv>,u\=y_7&pdA4w\"5] .~pʹ`O=٥Xjpݍv[k$NyfY[-zZ8!Et\ݛ]0v?O52eZ 03ur9]S{1|2 /Ӯ{-\ŧZ.m-h=]FSYDjiWΣ6ܒ҉J4I Kyҽs],H,{ Ǯ )9adc^޸ha+S˦zvt3-%;,C=O̬;yTo$Ѹv㉴үLVl岿xz=n'kMLOV+t; =>Z=k,2He=/ ZL 99k߷%w.T=ұ̰Gs] z$Lڞ$LO87X uDQ\ YU[qP+)n[/;nz )Ț&,> Hh= PyJ~=DavQ b#y(9,x8!4`Cz&u=hy4t w+ ш+FLfw{SUpCGjJF~ >zOVwұx(e`tbx=C&0o<%2-{}PH"U = c.ʠ)m%j=n5BS6m#ej ]`Xy)2>停%|Ƀdnmn^+cp~wD-ŌsoXhTo;~|QRfW3rgDGke;>pH¤Hw+Gi]Gb}Xol\)%Riio/|Җ.λ(eatbWd]&zԚAX3G-2J!7X-.@+g->i+!L-=C|,☷("!^bD 5&iDz&&-dM%)u|9 :of`&GܟyT{6[N$u<*{&k Y.NN®%6Wi]4aU呬Caqy8'`KWLpFwuwg,byt))?\NPtiܯg%l*̏Y71 &FPռ6 I7fN{wl"+i./Ί(]c(ޤ8yfH͟(ܙ ņ ΅f{e|tB;((>!K}ǁ"v gNPQ7\ ]d`}QX>{'zQW$.`i F%5ay$O:w ?A5IV҅HhVn*81?(Z\'rN+#/xpų#ATQҡЭ:V H]GP'V0RY|mEksՉ3KsӅkI@2"H~ot70k-$0ۜD_=ho~';8|I9nKOAdt3x[I.$oFa\ ->c:%lk4D Hv3149x@.[F|ѿ-ƾʸq>;vmҝ<9~`IkE/۷YnJVE 3[(rF"R1r&ox}@K)j$7~<EXDP"ӓQO繑X0,I&F[ڂ`/o'1LfǽS.y)_$}1;m\w0VyVQW|N! \fuKvѫrUަ7$<%=iYD}6ߩ_lOȣ*cs-1G9Gwo5XP$eA5 f]Ku'jG>2[”{Cpy=[uJ$@;V}FGe%YhL8&So8u /H DIOR1!MDNp{xJwj؅} c"g?I?E'z㿶Y}H RkG9DDP녻2^0Fjw/*i$=8EXh5ůF t s '|]\8KO,r2 .Fc0S}2vɥ~Y^?1)<0ظ"Y)]C<mp^⍐ɏ]_:9FW{E%>nh< ̎3$X&]=.SGto=kn`RvZD~ӻy 8g9!7u9)n(O0!MBbhu[L%Sv o Z挠5ץ{8IVIf/op;WW=4#1$bm5ދފߕ&MŸ7K쌲=O^oD|5npԫn*l_R7!Cy-/Sҋx`\[PqӂЗ@MJN4Ujn!dJ񱣟ǝK99YF'O2-`]_Pש `bҏޖ P5|]Nx<Y~QH^+wLubݎ+>G&;u cdɫE j(v<%m&B"I *IDK-ԕSbD$vMA}Eio U=,yS҉'*†qǟB9yJƧ ROzuo4G3 ޛ٪?RJd :®TwO8H}?\=A_&$p+?UCg (+d7kYZPģ {n, pea闁xCjGvvKXrدD^yH{`2՛zv1+L\v[CvגdP1Co4/D5cSԧK&xPrMJI7ms^=Yy]ԋ 3 璏/xe߱)>oTO)'Ka+~B$ ~aE肑`C$@#N-5mۍy_G_**b;Ci:l F\Q~%~/TݼA d$QA/6UJG7faWă`( G{,. Yk62n/~Ff:izaV/^'_?yo݄VN6uTЩ@2-Bb| LR$>e$.Rm%0$8;e @92I U*ȯ%H,AWRޯ<< Nj5)ʆ*Q6"D~qttv7S vy[gȈ~2wI2iQT-(m MH+*|v[gSa0OcasɄi8(ՇU7 &d]uH=é-IfIJANr% zdΗG؊5Cv& $d:?"=PODEuaBpׅ*b,mqhl&( ێL>qKMl1:\!U=otAI͐"9v>VA{ɕ8`O,֑I9z7(S {_xî&htRzJ&?eMe$!^~h6̍{π M^ hp5H2_^ H, Կl ku10 fvr}*6w} @0 &doE9zDtvܼԊND=JKyf;rSвw= wLιh&q /5Hq6-ux%,g,DSӊnvשie qإ";Rb.sN]KE&67#4IIPC-ϨrsriuQf a4K; P|&A3qiz&S0RC~0Ntʔ^X x& ljBE%pGIKHa'3wS0-m%^ M8~HtILCV5^=@u0c"7@i3]dl2T3Z~6jjzxF#DeӦ[9L c}'kފl2ث@rM0*iU7;:tgzvki$u]վz^ʿ8cm?m>`yt VwAYPY$ 4QuYF(2Ɛg>t6Cp psy$ފSFdQs^ImkgCT[z gO~lI`p0Nl/pep x3;_|iNx0AD>V7 cP D/fXzCA)*k|M !IhOZ~f9V+"B 6Jlr =uleU6*G ?,xMtㅩ,75,X?"г;qj`$b1>y~@(R־% dJ &"O1lV8J}TLW=D7F??9E58K,g#qBU}ek(CoѧvO&'|‰BH z@>`4)$r=7]}؞m?|@f{}?5 L6}gF.˒Vj,.{g,Qz! Mͥ"S۶ jVŕWE^4s)p%%["Z)PAp!, Ԋr{ p`w7((beȕL Tq 1ݢ~_3uIRj#c=Xط_uvaaNdO($ҢūnMa9[=(Qm1;R"Y"M!nk&W?ru }BYF'ǾmR0IȸKr\&UW˽-"9f_JO$Ph@+d;"s4F4PC3zxaK(ƮVq8aӬt4iY旴ιf; =Ss{k=*mzǵ|*/ R0idJCTBX|䷏F@Sf_yeVTIW?3."9|i 3 @H.\l ԤI%mR6K/i]yv؅B!s t=+Ey uuaItUy" bs=\ D9v3U3|!S04"飻﹯8{0x ' ?pĭrjOI*20LYr3z֬n #0MJP[QHP7lb?u*xOF?gĚlvJ+I&VF ;P01»w)~ *ZfǞ=؉,Ih_u͢<*[tgLnSbHr~2'("9960ޟs'𣏕Égzo;Ġf'b8|ˤO7X;t,JE) 猉_o?@tIȴ4@O:T’Bߚ?96'B\yR8Dv(̪!BIy92[ʆKLY] tDpkYN29t(u?Q"5?qPۈ+}JyhBHK# lJ+W#Gp db:!VCCBҶuqsl :qJ$w>`Ǐ |yݰX|.[=V:'']:VX}@ uS~+|ű߽آw]]~j'Zϸ(nⶁpfI@]ѴaiE6)ދ6t3肕rT*pݣ`*w)QBԾ}WNOw=/ٴqA;0Nk U.!ڷA1YđC<:Ž$ dlOOq_34<2@#ξؑϒ(/ 6:L: +r[?yFGMQBԒˮرW>p؝ҧ ڿT{bU9Aw `c(TBNԸszΗ>uoWΎoyA꯾v4E=>hZX}"Oq TRQ)G]P?ëpf41Tl$=wydZx:f">G.oCH; &9 BJbśHȯ)gjFÒ(9m&mɮܕ|) Ԋ mM^~4_V=QHP+-Y+|:H@p,t%.فR8ʯ[wDIizjW,fl;>#ADO ȎX2HԾʊҺF Z>i)#BZ@Ҽ;pgDLk?oL2M\p {O(8 0d9YhZIn1iїq e%H|'dGk߽7SG5SZ=zw j,R0ԀzD'"J=Ѿ/8ϾX~he;Og!G K@,_OLإjptS? gHh"ZpCh#ؔօCԛO 0x8 >F3 QITp|CO(vnPOCKw[`AYAK,AVXoʱ.ۀ.B0ߚ}"@qv`nrߑ|O 1!Dy<|"2"BbFƻ~Ƨ ?I1Fۏpd7E@lյucT d7Bcbǜ;2"XH!$xƀ8M$V?tI//,dr'^zA$j+nɫ.Z3G{{W|4h=b)X%ZS+К9Oو,$`23wcnV.a}0_PR:2f5J@Qte%N(*-h֌98[1L5hHcD_DFfI˖:: 2p1 % כ:z- ;L"A)0P +r=O?餓t(/\xSǎjUru-l?`xLóe[]XPol.aE~9^[` 4^x ""$"ڞ]J1PD!=ѕ0k4 DGE}dJ Ar*Jbs9p@- . hf!# 5DEo{kx&BARK YeK%Q6\ ~@d}}oQN Oĸ qWpF@I=4 K.(%ke3@O)>>;lxKJx*I1bY6@j{Iw},3 PCʺI:PЎD6 #4$ֲoO48$") ΘCÿP_8/qWR4m*g`} 8=Ʃ3uV(G$KVwjVQZьbgz6~Nd{Zo%R#'"nu\ HLBC^OآDZ7ŌT/&_Ӷa!љRZ'$ӌ\#=PdMD BZYxʣČRQRy8LI)[)-UX*F6ʓ&L =6|ZDļd6tp)0% qd.XUCzZϑ=l!W|1\\gDjq^3H/pȰU,uPIcLȣ@JHc*W:K %0$nּ`xj>K/H~EFg $g.Ȏ;Jͦ:ynjeeªKvgrqXAL(0#GHO.ZoVh^Q=Y1Bͥ3r@t zxy޴9bބŀ Esjd: `gHL"MiXoV4kn e|$Ejb!xê??X@*_S9w D2âQSFt@>I޵sTfigo[J6Qݴf78oڧo]W^RGX' N@AF2YOߔl8|:6 ާh Uz|bh)UU&=fiԝ /etg3'Y|ưNBRCD3xﯿB|π^PrxVY]ɒHCȕa($!x,Ja\X 7Ou'^>-E4䠎bbE;G?Xh|Ȱ&ױ;rj IQ]^ ^S-/(>"b&/h4/y d9wo<|B&*y~/eEDoȞP.}|"e#MIV֛?6Y0.k=1&m!XG2xXBE:z:.!C &)<4>;X? v fVF}%o?ķb([h#2'A]ziC̸0' 3KD3 4-) {R-J"Ka E* 2hz*Ǯe, 4XإW6]uR})ݡ\Ds7Xy"ԑ0E2l'Iơ:|( q %CK,X5PP_cv܏W F l;PE;l օ> d^-}Mvw;fX|hc*ȚR$֓֒ޅrPWSrL(Ʋ6m6 \R>½h}, !]Gj4da:+$>yr_80F9bd> C99<1a㺆}?6Nm_v9zMV><+,?mL :Ri=jzoPg.xtgf~?ɂ&3$\yL&Srx}!` J22F0t&A(NCIkMEm׮WqǏz@A IeMOc:"$p$|jx~!Sl?Lw6`$}q .m*mXyG+[d.yCOXa}hjFL9uhljۋ\JL129z B-B3mv~zx_эo|~4+ך@۬><:y lSvD vI#6W B~jƴ-.zJ 8s4-)]i'"3!u@/̞!t#- 'OڂbP1;c -OBG&N% K~x'Tt; \A6M fTZ@@hbI$F! v{wA~7X:d}D o|2_w+++iYf>>*3PF)RGMRYY se€P~ʍǍ߲u@MM ں3T[nD=_^GMr!JϺmj#k\I41{^ehBm-( ij$vTH,B=pq*Q}c=yJH:[ !}-ӔcZYa+1p8,46r$2!Ո+, $ׁvg3/FDf0A)0aH1tp‹tn|+P1&8Z8Bgt w!W0*(FTW]QLJBku'aZÂ84Υ M@kxKL9 ?fMlߒʥG^&0{!sgs& <:g@ oHX*y#E`t<4\ CmgDLuѭPJ8 N4r^R%,[6/(ݏMe(sNXQ/Ǹ4 \*i1,feMXEkŒ:\Bu6D"e0\aط^U[]b m38csXogQ"XR|OlmRsYTD(]ZX 'Qbs4% ˪h{5SAZSsQռܖM#QT*Otu'|A5+tyۊ[m3>;xA;E]0SY&hrPP|c\~I DbGʊ+/ỷcSq0r$opدojf!a)ŴMѷ\OmL-wԘLCq5Qil* hYK*KxĮ}#:~p\[a`;i_5>8m6=Cm k/褴4C*•|7tz(jjXed~+APm̶ƸTROME7ɡ"8 f؝ sNfΉyg$4E{~^U%rF=UHPU9!.Ap3\Tqեf SMEЛJ|0Y.ӥMo`ka8*Mc4ڀ Ti'a1m0brv Ji?A'-/jAӛ``׈ZhiVng%U"GBȦ5~-ߏR91 s̄33G1p#7r[4u(h0A4}C 5f "d! &HDodTGK>td~BUc R9hQw׮tKuj[r fAoAhjG-^D[W]|8T82c"zQ0,$@X 9E@zK8/L1㯠8z;uOn0s0X(EBϐK"63A=I]^l-mw"&DTD ŋїH ; PCR}su﬽Ft'RiUunah23FjjD-$B H-+?|}Urȏq`ZNo#X7Dg/j]ʼnfX;gC$žFc/~;"W[ ta2{쀙lЏŸ!^ϊfƪ|$Y a!>KPN7nX#tK= I;F5"!L?n-g⹧ eQB8[֨s2%zM5T^}x dmHߵwϞ-W9J%%\,yw]Җ2h(Xe&z/l_p5 ҶOb@;9VAVs y*]7Oew (aM~7>CigNy3He)?:4q0ΌtlO| j 8ݞD[Gta}L!#g'Cɡ H&Fڜ5+V,Vg5q"R=?!6,^|t˶!CA-W^⋊׭f¹Zh4de^{e+bOu?hc RȚOgc_Ⱥ va`|wc[j.FXA (y*nuxm&bfF`6"u*!2`FǭG`Fp-Wּ:p/w,*i *hG:$--wnV|CŮo* *`1m|N>X/}Mݞ;~}BQJ(nwֿ 9^0웁4]4ñ yAb0O={JSZ!Piӕ :hFX%b檘jm {?+_qyɚube/G ( x8%t+8r0ۑZ }Hc]5;/:<&;aa`8pl DjjD9XsJ#UClD9p_=cs_RQAQ;T4 gӬ%&ƢksKa"9!|R%cz,oE*b JӿN@{@Ѿ+mPI;8ԩic04g$*@d2}12]9䭛'Gs)"sQ^qec%HoKQE³c-sFpnpwjlY뤌'exW~HnBu )J?i 68oa 0sK_fxl!~h9K WZt /L'n#vx#_0h qbc+ VME hP}lij{g.$Dj0m?hZp;6,. _䒷j%%ݻw^4.%hI3N: Ɠ=S]ak mZA1`O-31)@8dVѤ3tDH@MdߔnqJ%;ČmφUV a]*~㤃oK֯ ųw (el?r׼<1evIqdER@^ MDVʍeQnGІ:ugK`p$[ UY v򎚋kZ.X Ojӓq`d$8~5l+l # u;&8[ 0M(ť=3RPp r;B< ld?TH6z}%^\T˯] ӰՂ:aߜ3JgDl߹+_pY[Y)aw`Ϝ;{󝟁ha. ~y1כz^0@GRWHA0 -Sʃ Bh]rFpUHgl3>. h_*h ,zbn?<|")b!"IaE\i sAϦy@9ox_Zᎏus2S!q`߶ܥ FYpYcV$|hm_zpRbJ3s hp@q)~G`*ﻻ7rЎ, 8 Nh0JDh-p/|ΪDSE'?=\E.^b"3Ϥ1Y҂Aeox/ȹttwJʕ2B(G"PIx<31fnj15S@:Z֨kMQB Dβ-V= $_SV`(4Bt"Nx_w nV†`yCpP?FmGo{ug0Ag~x҉c*܍PojA"!,)'cn^[-oښ#NG`h1P$ TybUs]ԫ7 MrЁ0ŖIh`'!(:@GjcI,;I/F>o>09Ԍh,y٥M7("_7M}^PShNJk/5]Pa|EA+2&)tDAlq4%\Zt>DG171 6[rѡL*Q`He^JЄ"H.>DiOzVe0 7P7W;83g2Ol f$@Ej,)+Q`1ͼ52{&AV'$e/5MhcWՁq "qΫ[4l& 1XVma2(>@@9ma39̀滛14'h1 @S_|+3DH{ܲ-0yә D3R6!T#V)]/Td݉<s ,Z^_3k :v2ԌKَT3aKTtҬeL hT&8wg0$ ej$2+3rOf2ckLY m"N om;m[uBv.O*iPj5-oaߤ%Yz>{xA@fRQ[wJ*(>jL6& xWwiR:licEZ]x.&Lu^%l_}4A֟g뾷 ν,LeԱy%kop+*EҠ{o{vQ-ӒK; ZTUm`-Aq"Wepc&՛&V!Uv9hL%}8fD,a`ᖆ=8q=ZW4|uˌ``t9NCqV sdA0~ϞUd$Z+/_[GqB35,_h8C Y+-$@+Xk8KyÁ,h%30i)q̪-hcEz^ "? `HH߷ǷtxD2cƾ71j/; "h@0 Hf'7ٱYVM $ىF?_ZZa0@t"Ma_!d@aō7U]&>4DkB;US}㯼2y?/6@4gF ' AqqYv>H`R.mGo`TVFɎupVp@iƯ~!0Nd] \T'McidEPKxҒEjcx rif皷L2=qE3@)Y+"h`OEq)w}{|>ܹs9};1/#n`~aOotsFpxkGdx^J<4ŧrj}imM| e?u5qa͵UeV|diB*'^?mh .<m] g2 ُ2Z# [_\fIshūl6L.*?z˲-bW쯿%O1~~yx7?ѝt{;V}xvN?Go,=2`{ I_^mS+G׎9xfbM+ #/<쟷*g_:?M'c>>;g߫^vywg2`սg CelHqȕ#-7з_P񆔒׬q_AQnz~l+J3>stI2vl6pP7cljҋO>\mسj?02oRsE5Fu~ooK<*0hmxT}}~gg۳=_x7牶\Eiz쏏rχ·^7hU(>9ɕߤ{a[C'R2/=q"Qv`Dw^*Őeַj^8~;y~=wąQ3M)Żcu.euf]3r%heܶ ʫz,@??Ϋ1Mukה)[W\n~{ϔ'Oˡ~̝sƴӸ_yI~zX%Y᝷}nOW<*U4vs>󾓏ug'>,0.c7%=:7:}஥?ǿy;KW=]|kU;xz}qC̞.)= ܅_MusJReS~OoekVLnJKWn~}++{%rf>tcg;G'/S?wIãܱc]Ժts*fx;G5UWoMop&UoК9|ºo{iMCW9ȻX[f /:jw?NЇ&?5==_.ߩ\xpƀ_v~S/Lֽ 6~<ÍmKml_K]wݛ'3Qza1[ ' N>wb :M^Wdo>{&fg}?_>w8`֏m _v?SZ|x/gV})_7ŭׅnWңf~/ b zJ>eK<`piƉ_~S|Y}&mq*Gchbw>_zW7󃲞^ԧU^e77֙n'냋r[z%3UVNS_t~NűzvP5\Ʒ?iGt./_ƒW,>[M]97;ekqqi vGXp'{4veN>[:3`Bۛ}_=b#+sg5&}~4hT+ƬUk2rBY3t;ָJE5ūv tӎ6F #6BQkȗx׶u WZpy4ꮃ NpBީ7^9;)MN7uۑ~[+;hw|7{y份|}崴IQ+z_}o.Z3%_X_3޼{גҚ\Ip#IFHA&FgF}'?~ЗX}#}/|8{ųS=X\cс&K5SM`= yeǑ?[ۺv2pݲϒvo=g>5UG.RXnAwO蚻oӠVS0 +EGT-{}F+onTm{]ji/նt{mWW}ܥֽT'(z?sľ{|~v춧Rfw0Kߪ+M>>g$:.癝)럟跢{]w96I_MEW砳HI77.n-7\k݃a ԘKu8E|"."QU.[T|9O/hwL"Q(W9%ۓ)NtL DYB Օg'T|: 9;XĈROk>fU7';rU[+S%xf|cFAT=0vb5u\'5A*v\բ ~ң ^(N7qzO4tBz ^*Ah{C`]R*K<7xJw7<:p-'LK4-W*=TvQk9['a]\I@M|wͯRFt8 ϼXE=%l>ҔzW\ϮӴhĥ騇Nkt,FHgJ2> P#͞"KM ([ԲĦ&$yx̤H: U:4>z 'naP.pDE3|q|f0-mvrUX:ة\ȷ(TWE⳨ 2;O ^0{2B>`z\zZ(SiMb#]c>+heKu:F3H| r|bGW7([TXY"Ō~&8@|s,^8q&0kD<椫Uخ4{KdJf\7%$ѩbBܗ5`mS)UDT+ey}5$Oh J=369c4$2p>h[Zx_GFDa:_\ a `}-Z|_w%恀"SǙu7[1K%0Ьo6[Ybaz[E i a &bT(ƙ[U@ɹ$TZķ|\E~)x-#i$>Uuw݆;Ek-bveU*ZdG4nһ} zk(&Lsi\ qd)d#΄ )/~ s:]@qV˵G+Zm 3Ù]SݞNC&qN!CTPԃQPom>vtvRT"2]pי4qK}`-1K_]mϮdX3aO*Z?(C2FȶbU&WF4g5;ӗ꜆yFK!ĈÙ%aۄcXYZ&C@z *Aw-0 Iw2 tMw:kE a. or# V5Z12I~dAV,3Y~G]TyhїF;;vԈ&bN0 K$q٣|v& _y~>-g԰~l/T&s|U;=uœu]|x﹐y!xdf}#x-͗dE>}gmm{BUV#L{YD.eVʑ~~_;Lhs=detv%זwj/Z\U:DŽ$#$J'c7r-k%QD&E`GDj\ ,N1ʒn@D@\ VS]#]Ak72P )&e'$/:nۮ8tFH"|se;*z&ɄxN6}!l1H/~.b2`Ŗv sȽF'__'`|>މȉF5q>Z!3֭d@dZ4{;͓[cJ䧐w滔yjy+p"}l2O,^]ڎJl[֐kk5pGOrR䅭+Wy3Oy4p? "A ,D(x<҄t2JT@D R"Z2ہ^E1 F'3޹f6%"z[yPY;m~hNn6 ڴ.v`k;sa'§Gk=ńP<}[rVCKzoWET"Ol"=˅Ε0|$$~JWe 긋6v&Yi4Znp[\.R4\%/%[s @cdkc}S$ʈəg\--lDH[h<#$ʩ%޷#*mރS&Ni5Zj ԹZC>d> wPOcpi$Ad>y0Kwz[B =4d.QirYx)&JIkI[= ڠH 蔕]k'I\ĕv4:2)ForxO)ϩBNbXzV|S⅛`@aΐ+\h1#dEE 09} vYbKC^z,`(/U;-AkgK2@tPiB8zh-as9j+ 0?0[.|ru;5+qsڳ7b( +ɶRl(b?x=eq25ˍF:gϺ~8w\ &GE* 8txCAG!'~^mηz3(NOm Wj( -<"Fruxk5ےkvd88 ك:/Gޅe ~EuĄm>ɢ6w1mH(VuI~u*Wg4u E\bGQ.F2dq;P rMdep@:\1f̶ZQhmcĒ3C;8G%ņ|gQ ´)jvhzpgKDV&B/fGd_%c{X ~CgOvG9a^@PYT1:TekY…!ӎ̒4@.a@3Pj ,z$mGz\oVĸSfѐߖp~H"GU*ՠ"buWgmBhp:[n`+CO1]..VBJ:nF(>TGu3Gr=F0fG\H}rX/8pNń4T(ĥ;/8 Iu]ouehwMs&W Yզ\nd# ~FBZ0k=#D$4C/I .ڢ|b\+ZBH7a*'\i~Qee0e] 8U71GA=O!wȀT 7g#1 HO5 :CE_?)Y|} }kuйP*orxpLlfHPb'xRjYM;#d|-f!9HA(WuHW${%ލ[JN9}72]A% Fm1 5zv_ p#XfvUB-X@Dx'U{&WlNr˅Z:(‚iS#h vցz@g&ۏa._aL6qaDGH\QM( E9z wA\0GJ^a̖$񓮡ߐ:(&-G: [!tcq0h*ĆTe::f7rij/:hTs\\ nN3.|d98 fۑ ^+샳lQaϨVSm5~ bQHI]IdNvd)H^8TZ(gx1-%$`8g=%C=UGd_$ܣ1V Ue#J+0 A} ĪW#WUQ (gaiM3@ DDJ^};3T;Y*o/)Oڵڴ\ݏ1ZwޣPqoS0, ߐ=\/Ԓ̷ ABʰ*Ȥ3y 2ħp^N״Ǜy;;b|E"DzC Y2!Hn %x@N_"<#"x:}yI:lq.G޹bWƁB?]5=/օFAmIEQ0 K "ȗl&ErZ #^^#QS&Ld(*XCT1)FX5`dv,ZG}Q *Br?y\ %'F ?JTz2!yxJ? ^l(p5 khC5=< R&9b'V @MiN|>p'Z-+59pt ;4 2Y539`GBo;[&CZO cC<S$((FOSZ߬7`W<$a~"QN22g$(G͸PwSVv"KU eK 3 # Dɕ̨5"dO`Tg!c!E9.S+$!Fmeh"DW 83"SbD];*)TC11u\#(»\xk5=͑ds^ŭ?i=e@F!3>|=F+qXyfz?$@.Y]$ /@k.GQCև:)!/ɦ}<܀Յ?O`].'Ҍ~ZO uJWI;_qC٥|0_n:!^&g_-8L"pFF S̡g40."8 } Ql@}aOURAr 8AF%_0V**h;EygH<. 2{uǓ+ν^Wo1[!j}w9 䅬xHf.xLO ΒT5ɕ^apQHA q!$ EV7i&d(}?H^ދ{ro")egx4Bh#@:b. g:$ Jw3y9l1sf )6,Ev2b- LJ|ւ 2Hr:Е҉N}E?Ѐ]_~ޕ߁/^NIh4a8w:zeBD22RЙ z"A N3##2j3LCbIi {f@Bo\zu`ŠМ\s q*Uw5մ:%/?, `tX2/3 zT->di׋+6w5,[uw6m_质m=Iރ*^k":˅ip5IdKmXvQSJ!s%6ɖ5)x/rrX)w>[gă;șxarIA8Z>f:Zcsnql:n@~S'n#'x أbt2Cfղ.H[|m9$? 7bg=3^oC_G>oodScĵ]A iƽKʼ#2^j w&>e6qt{I.g5SXc숰hၵSUOU |0/=JAwZ1u=C :-\kvxp,(|z3kέP_|Us-|}*TCtMVM:^.GZt _ C4鋓g:px{u^_C$4=j/IVl r#7!l3n.O*r:Q[ƽ?_V>=_8KәDVxBxў(,Sw2 槹,W|W]r1GH;a=jҿ q^zm@}݃M2'> /~kdDj@.S/E"._=-Poeŭ g`X ׂXP\Ȏg+vp0lZVgpwF7pVR5],iKN_pG͒ܚ,l?/?F:|}A߇,ac޲Z/k7DFZήF2==os#,i|pS3S'"ͥ cpL2F`Ֆ]/N̷r>_QھW}QG׀A=KkX`j|0l 8U ,xif#;ru<ZOAf2- ^Ks~.z+Ě`Ir8HGX|MؙC\\m6xɾM*Ϸ<۬H.{$ 1}֪^ɷR3~L0҂[vEWJ{JCxԑUuY'Zio VHfb9/emt& ^jjj%; g-a Dw|AI]y{Uh:%g.T6Vo)j彃·WO"6k*8ZwQ ,7v}0̲2Ă=T"׍+jfރ {hGÛp31xQ8Dv^zyyPRt "ijP%(,\;w(T 74ϏMDs=C 5s/s#/W:lɺ;uHoj6meA\9FZf*^`޴?S:W Q@2M\4b=r;=v/v?'SwZuޞ16gQ9?,5s~g>hqH ׍:,z&3]-Rkһ /h.ɥi&fiIv,}͡gyU Y 녷Zb؛dMtOgpOl pc<%E{1Fh_Aˢ|Td}A݄mbbht?TmϘC7w&.濊4Hu(6t=`[I:< (Gq""z^QnX8_4leɏ~ї wÇv93Ue[f)mz P~PN~,]Lxt3V(/~틺]'}m0[6y,]ޡգ`@%t0 <y>ZCsu JNo(Y:[]0+&]Vb|؇>uY5o 5cr}\峰3KyZ8u񀋊#|"3rR NdùtC$Cuj"k裾nic-߷JȜ5uj(u 1t>rN$j"b(/ ,D_p؞Ԍyv]WB)٪p$h%"P3&~Bm3q~@ʒtεX{lƟ6V-},>.6/J W MxFdޑ#v;S/]m|+~ JOYi:mOM~ߧ2ɴ J: |uF~"1YF$ly}jwu =zC 0* /IE|X0ĒL tHtʬO">F~ N/vQxh3@&0{v@6\3[7"?^#6v8{nQlE;ghJuCth}`g+&Ioܿ Y::8[ņ?(r3/~`^8> vcf?ةw$j udr`<dUY턖ASV򘞠r5]J=Gߢ͊?f;"k1iBln]@G3W .?Nբϻ;qql(E%% c^{@p5oǨdN%^Lxd;w ΔLOkM,NT`(.._ Akp7\. WJڇ&VX9~a-~ Q 896\Kٹ}m8Xg/@VL/ > pn bdq:HePig7txdv߭4_kU:ؕJxj]Agq;K+?huK= &`zqUw'=: L~ }Mr@hR'Zgl}VY4ce>c@/ Aҟ(˒:#.oĽo-/=&grϋ;7JWodrk1D#c{]CcCx罥SwLM&EdLIjfi W<{98gܿ鸺-l22NX/ # ؈8{u+xw>5e ,fɥ"~qQ}M]Ovj}+1sd|O}J!xn_{H<0!+EJKXFd)sd yPOGl"mț!QZyPZ8 E9IQdoZ$bIfjE`iz~&.{ߠFah]#P d+^sT"Y()Pg+'/L=ҋȼV]&꾗 樣;ŞR\V}fLR-A3uXxJ4z>0(/QQt$E^RGr_;GX}yOy@DhNseʉDzo\\ $A5Iw!)O7~ڪ>/h;0ȡ 'Fj陜"m ?hU-cr~WK2^{sлǯcn9CXhKj,w ƽ̀%Nvgx|н[IeRCͣN (x'K^n7>)c2V+C[X?;J+&6txb8|ۼ}Yy*?{ײz5dwH?5? qV;ǀ"n.ۯyZ L_ЕZN_+ÕvAE;ϱvr&x?SVoл\aƬ{||{GX%{6n1~ G+;Բ`keԥ+4صvP̕Ny[ᨲxL7Kh?^UYu O^r{OSHoϐ66666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHL`L 'Normal$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok .U`. 'Kpr >*B*ph`o` ' Onemli Not *$1$&56OJPJQJ_HaJmHsHtHfof ' Grup Yazi$99*$1$a$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHF"F '0 Balon MetniCJOJQJ^JaJT/1T '0Balon Metni CharCJOJPJQJ^JaJtHr/Br ]& Gurup Basligi$99*$1$a$'5CJOJPJQJ_HaJmHsHtHJ@RJ [ Liste Paragraf*$1$^m$PJ8b8 l0stbilgi p#N/qN l0 stbilgi CharCJOJPJQJ^JaJtH8 8 l0Altbilgi p#N/N l0 Altbilgi CharCJOJPJQJ^JaJtHRP@R JJT Gvde Metni 2CJOJQJaJmHsHtH X/X JJTGvde Metni 2 CharCJOJPJQJmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VB$vExLK_rw;Csl((|8G6\iĎp @J9X6ݳ׭W(cm;,@)$v|hu J q$›q. B˟TDFLƐaB~^] ?uN<;yÇ'~LV{(V/;=/x~B'<{OL@Is;7X S!0AfݢO8#B}u(Z،$c:ESGP~Ds w<4jg!Rtz+$ m߄6Il!Q] sZ[aQITmjYV`  $0rLv#(2AD L :LnL2(pv !"$%&')*+,-./0134BCEvX:,b$삀~AC+j4# @*(  c RA ??.!!S`TS`T!"?B S ?<4_GoBackAAcjNz M v *KMr'ggLsuuWW88| I I ~v242F$H^`OJPJQJ^J.^`.^`.^`.pp^p`. ^ `.@ @ ^@ `. ^ `.^`.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.242WW8Num16+h[< OmcWlNt"N#]&uA*v[7a2:ACeL [O$P QJJTLi\m?vlzqrRkRy2 (;PteI56{zGe" 'RX.K@L `` ` ```jUnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialK=  jMS Gothic-3 00007.@CalibrioBitstream Vera SansTimes New Roman5..[`)TahomaA$BCambria Math"1uGuG , ,!0s 3qHP $P'2!xx FENERBAHE Mustafa Turan