Back to Top
YÖNETMELİK

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. CÜBAP: Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimini,
 2. Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 3. İleri Araştırma Projesi: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen yeni ve üstün teknoloji ürünü geliştirmeye yönelik araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerini,
 4. Merkez (CÜTAM): Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 5. Merkezi Uygulama ve Araştırma Laboratuarı: İleri araştırma projelerinin yürütüldüğü ve bu projeler kapsamında temin edilen büyük ölçekli araç-gereç ve cihazların yer aldığı laboratuarı,
 6. Müdür: Merkezin Müdürünü,
 7. Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
 8. Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
 9. Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
 10. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

 1. Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarınıçözümlemek üzere yapılan araştırmalara ve kalkınma planlarının ön gördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarının çözümüne destek olmak.
 2. Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme veya mamulün üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve teknikleri tespit etmek, pilot tesisler kurmak.
 3. Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak.
 4. Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.
 5. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak.
 6. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak, öneriler geliştirmek.
 7. Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
 8. Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak, yüksek düzeyde araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler geliştirmek, bu alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmak.
 9. Pazarın talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarım geliştirmek, Türkiye’nin sanayici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve Merkez imkanlarını kullanarak ileri araştırma projelerini desteklemek.
 10. Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde dergilerde yayınlamak için çaba harcamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
 11. Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelecek analiz ihtiyaçlarını hizmet alımı kapsamında gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin Organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

 1. Müdür.
 2. Yönetim Kurulu.
 3. Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevinden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından ileri araştırma projesi yürüten Üniversite öğretim üyeleri arasından iki Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek, bu yönden bütün tedbirleri almak ve uygulamak.
 2. Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
 3. Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 4. Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
 5. Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
 6. Merkez araştırma laboratuarında görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.
 7. Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
 8. Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
 9. Merkezi Uygulama ve Araştırma Laboratuarı ve AR-GE birimlerinin Üniversite elemanlarınca kullanımını, mesai saatleri içinde ve dışındaki çalışmalarla ilgili esasların hazırlanmasını sağlamak.
 10. Merkezi Uygulama ve Araştırma Laboratuarı çalışma prensipleri, laboratuarların işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak.
Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, CÜBAP birim koordinatörü ile ileri teknoloji araştırma projeleri yürüten öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile toplanır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Süresi sona ermeden ayrılan, altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen veya başka nedenlerle görevi sona eren üyenin/üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye/üyeler görevlendirilir. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu; yılda en az üç defa ve Müdürün gerekli gördüğü zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Müdür, gerekli gördüğünde veya üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.
 2. Merkezin etkin bir şekilde çalışması için düzenleyici işlemlere yönelik taslakları hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.
 3. Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak personeli belirlemek.
 4. Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.
 5. Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
 6. Merkez araştırma laboratuarında görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.
 7. Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
 8. Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
 9. Müdürlükçe hazırlanacak mali ve idari işleri karara bağlamak.
Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin sağlık, mühendislik, teknoloji ve fen bilimleri alanlarında görev yapan kadrolu öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörce görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.
 2. Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine, alacağı kararlarla katkıda bulunmak.
 3. Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
 4. Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak.
Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve verimliliğini arttırmak üzere çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.